1.1 Sammendrag fra Prop. 1 LS (2013–2014)

Regjeringen Stoltenberg II fremmet i Prop. 1 LS (2013–2014) følgende lovendringsforslag:

 • lov om endring i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer

 • lov om endring i lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter

 • lov om endring i lov 19. juni 1959 nr. 2 om avgifter vedrørende motorkjøretøyer og båter

 • lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver (arveavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane

 • lov om endring i lov 12. desember 1975 nr. 59 om dokumentavgift (dokumentavgiftsloven)

 • lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven)

 • lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

 • lov om endringer i lov 29. november 1996 nr. 68 om skatt til Svalbard

 • lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven)

 • lov om endringer i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven)

 • lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om opphevelse av lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

 • lov om endring i lov 15. juni 2001 nr. 59 om stiftelser (stiftelsesloven)

 • lov om endring i lov 12. desember 2003 nr. 108 om kompensasjon av merverdiavgift for kommuner, fylkeskommuner mv.

 • lov om endringer i lov 19. november 2004 nr. 73 om bokføring (bokføringsloven)

 • lov om endringer i lov 17. juni 2005 nr. 67 om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)

 • lov om endringer i lov 29. juni 2007 nr. 75 om verdipapirhandel (verdipapirhandelloven)

 • lov om endringer i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

 • lov om endringer i lov 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

 • lov om endring i lov 24. juni 2011 nr. 39 om elsertifikater

I tillegg inneholder proposisjonen omtaler og vurderinger av reglene for skattemessig tidfesting av finansielle instrumenter, skatte- og avgiftsmessige sider ved hestehold, departementets praksis ved skattefritak etter skatteloven §§ 11-21 og 11-22 i 2012, samt omtale og vurderinger av diverse merverdiavgiftssaker, herunder merverdiavgift på finansielle tjenester.

1.2 Sammendrag fra Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014)

Regjeringen er uenig i følgende lovforslag i Prop. 1 LS (2013–2014) Skatter, avgifter og toll 2014, med kapittelhenvisning til proposisjonen i parentes:

Arveavgiftsloven – romertall I og II

 • § 11 A (punkt 3.2 i kapittel 3)

Svalbardskatteloven – forslaget i sin helhet (punkt 5.2 i kapittel 5)

Skatteloven – romertall III:

 • § 6-20 tredje ledd annet punktum (kapittel 10)

Skatteloven – romertall IV:

 • § 6-19 annet ledd fjerde punktum (punkt 3.7 i kapittel 3)

 • § 6-20 fjerde ledd annet punktum (punkt 3.7 i kapittel 3)

 • § 6-32 første ledd bokstav a første punktum (punkt 3.4 i kapittel 3)

 • § 6-60 første ledd (punkt 3.4 i kapittel 3)

 • § 8-1, femte, sjette og åttende ledd (punkt 3.4 i kapittel 3)

 • § 9-3 annet ledd bokstav b (punkt 3.3 i kapittel 3)

 • § 10-41 første ledd annet punktum, samt endring av nåværende andre punktum til nytt tredje punktum (punkt 5.2 i kapittel 5)

 • § 10-42 tredje ledd bokstav a (punkt 5.2 i kapittel 5)

 • § 10-42 syvende ledd annet punktum (punkt 5.2 i kapittel 5)

 • § 10-43 første ledd nytt annet punktum (punkt 5.2 i kapittel 5)

 • § 10-43 fjerde ledd (punkt 5.2 i kapittel 5)

 • § 10-65 første ledd nytt annet punktum (punkt 5.4 i kapittel 5)

Skatteloven – romertall IX

 • overgangsregel til § 9-3 annet ledd bokstav b (punkt 3.3 i kapittel 3)

Disse deler av Prop. 1 LS (2013–2014) trekkes derfor tilbake.

Uenigheten om forslaget til skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a første punktum gjelder kun størrelsen på satsen av minstefradraget. Forslaget til skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a første punktum trekkes likevel av praktiske grunner tilbake i sin helhet, men fremmes på ny i Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014).

De lovforslag og omtaler av disse i Prop. 1 LS (2013–2014) som etter det ovenstående ikke trekkes tilbake, opprettholdes av regjeringen.

1.3 Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Lisbeth Berg-Hansen, Tore Hagebakken, Irene Johansen, Marianne Marthinsen, Torstein Tvedt Solberg og Jonas Gahr Støre, fra Høyre, Solveig Sundbø Abrahamsen, Svein Flåtten, Sigurd Hille, Heidi Nordby Lunde og Siri A. Meling, fra Fremskrittspartiet, Gjermund Hagesæter, Tom E. B. Holthe og Hans Andreas Limi, fra Kristelig Folkeparti, lederen Hans Olav Syversen, fra Senterpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, fra Venstre Terje Breivik, og fra Sosialistisk Venstreparti, Snorre Serigstad Valen, viser til at denne innstillingen behandler lovsaker fremmet i Prop. 1 LS (2013–2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013–2014). Sammendragene i innstillingen er oppsummeringer fra proposisjonene. Se fullstendige saksomtaler i proposisjonene, herunder omtale av gjeldende rett, høringsuttalelser, konsekvenser og nærmere vurderinger og detaljer i forslagene.

Komiteen viser videre til brev fra finansministeren av 11. november 2013 om korrigering av feil i Prop. 1 LS (2013–2014). Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen.

Komiteen viser for øvrig til sine merknader nedenfor og merknader inntatt i Innst. 2 S (2013–2014) og Innst. 3 S (2013–2014).