4. Overføring av uførepensjoner under utbetaling til nytt regelverk – overgangsregler

4.1 Departementets forslag

Det foreslås at personer som på overgangstidspunktet mottar uførepensjon både fra offentlige tjenestepensjonsordninger og fra folketrygden, skal beholde det samme beløpet (før skatt) i uførepensjon fra tjenestepensjonsordningen. Beløpet skal ha samme regulering som uførepensjon for øvrig, det vil si i samsvar med lønnsveksten.

En liten gruppe har uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning med uføregrad 50 pst. eller høyere uten at de har pensjon fra folketrygden. Disse pensjonene ytes som bruttopensjoner uten samordning med folketrygden. Det foreslås at disse pensjonene skal løpe videre som bruttopensjoner.

Personer som har uførepensjon med uføregrad minst 2/3 som ikke har ytelse fra folketrygden, kan få en relativt stor reduksjon i ytelsen etter skatt. Denne gruppen bør få tilpasset uførepensjonen før skatt, slik at ytelsen blir på samme nivå som tidligere. Det vil gis nærmere regler i forskrift.

Personer med uførepensjon med uføregrad mindre enn 2/3 som ikke har folketrygd, vil få noe høyere skatt fordi de mister et halvt særfradrag. Det er varslet at det vil bli gitt overgangsregler som reduserer skatteskjerpelsen for denne gruppen, jf. Prop. 1 LS (2012–2013).

Det er foreslått at overgangen fra uførepensjon til alderspensjon skal skje senest fra fylte 67 år. En gruppe uførepensjonister vil ha fylt 67 år når de nye reglene trer i kraft. Det foreslås at disse får alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen fra ikrafttredelsestidspunktet for de nye reglene. De vil få medregnet tjenestetid frem til samme tidspunkt, jf. lov om Statens pensjonskasse § 20 første ledd bokstav e.

Enkelte personer med uførepensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning og fra folketrygden som har lav aldersgrense (særaldersgrense) i tjenestepensjonsordningen, vil ha nådd aldersgrensen når de nye reglene trer i kraft. Disse vil da ha utbetalt en alderspensjon fra tjenestepensjonsordningen og uføretrygd fra folketrygden. Uføretrygden vil øke for å kompensere for økt skatt. Med dagens samordningsregler vil økningen i folketrygden medføre økt samordningsfradrag. Denne gruppen får økt skatt uten noen økning i samlet ytelse før skatt. Det foreslås at denne gruppen får beholde det samme beløpet i alderspensjon (før skatt) som de hadde før loven trer i kraft, frem til de ved fylte 67 år går over på alderspensjon også fra folketrygden. I forbindelse med at departementet vil komme tilbake med forslag om tilpasninger i samordningsregelverket vil det bli foreslått overgangsregler for personer med særaldersgrense.

Det vil være nødvendig å regulere hvordan man skal forholde seg når det senere skjer endringer i pensjonene til personer som mottok uførepensjon fra en offentlig tjenestepensjonsordning når de nye reglene trer i kraft. For de som har uføretrygd fra folketrygden vil det være naturlig også å endre uførepensjonen fra tjenestepensjonsordningen. Det vil bli gitt nærmere overgangsregler i forskrift.

I høringsnotatet ble det ikke tatt endelig stilling til utformingen av barnetillegget i uførepensjonsordningen. Når det nå foreslås at nytt barnetillegg i de offentlige tjenestepensjonsordningene skal beregnes med en lavere sats enn dagens barnetillegg, må det tas stilling til hvilke regler som skal gjelde for personer som mottar barnetillegg til uførepensjon når den nye ordningen trer i kraft. Det tas sikte på å foreslå at personer som mottar barnetillegg til uførepensjon, skal få beholde barnetillegget uendret fra det tidspunktet de nye reglene trer i kraft. Antall barn det ytes barnetillegg for vil ofte endre seg, og det må vurderes hvordan dette skal påvirke nivået for samlet barnetillegg. Det må også vurderes om barnetillegg som er gitt etter tidligere regler, skal fases ut over en periode. Departementet vil komme tilbake til disse spørsmålene, og tar sikte på å gi nærmere overgangsregler i forskrift.

4.2 Ikrafttredelse av nye regler

Ny uføretrygd i folketrygden ble vedtatt innført ved lov 16. desember 2011 nr. 59. Det ble bestemt at endringsloven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer. Departementet tok sikte på at lovendringene skulle tre i kraft fra 2015, jf. Prop. 130 L (2010–2011) Endringer i folketrygdloven (ny uføretrygd og alderspensjon til uføre).

Det er nødvendig at de nye reglene for uførepensjon i de offentlige tjenestepensjonsordningene innføres samtidig med ny uføretrygd i folketrygden. Det foreslås at loven trer i kraft fra den tid Kongen bestemmer.

4.3 Komiteens merknader

Komiteen viser til sine merknader under de ulike kapitlene i proposisjonen og slutter seg til regjeringens forslag.