3. Utenrikskomiteens uttalelse

Komiteens utkast til innstilling har vært forelagt utenrikskomiteen til uttalelse, jf. vedtak i Stortinget av 7. april 2015.

Utenriks- og forsvarskomiteen uttaler i brev av 20. mai 2015 følgende, sitat:

«Utenriks- og forsvarskomiteen slutter seg til arbeids- og sosialkomiteens utkast til innstilling til Prop. 76 S (2014–2015) og har ingen ytterligere merknader.»