Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om På rett spor – reform av jernbanesektoren

Dette dokument

  • Innst. 386 S (2014–2015)
  • Kildedok: Meld. St. 27 (2014–2015)
  • Dato: 11.06.2015
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 18
Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 11. juni 2015

Linda C. Hofstad Helleland

Nils Aage Jegstad

leder

ordfører