Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Postsektoren i endring

Dette dokument

  • Innst. 76 S (2016–2017)
  • Kildedok: Meld. St. 31 (2015–2016)
  • Dato: 15.11.2016
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 7
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 15. november 2016

Nikolai Astrup

Kjell-Idar Juvik

leder

ordfører