Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om en sektorlov for vann- og avløpssektoren

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

Følgende forslag fremmes i representantforslaget:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en sektorlov for vann- og avløpssektoren».

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Åsmund Aukrust, Per Rune Henriksen, Anna Ljunggren, Audun Otterstad og Terje Aasland, fra Høyre, Tina Bru, Odd Henriksen, Eirik Milde og Torhild Aarbergsbotten, fra Fremskrittspartiet, Jan-Henrik Fredriksen og Øyvind Korsberg, fra Kristelig Folkeparti, Rigmor Andersen Eide, fra Senterpartiet, Marit Arnstad, fra Venstre, lederen Ola Elvestuen, fra Sosialistisk Venstreparti, Heikki Eidsvoll Holmås, og fra Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, viser til Representantforslag 78 S (2016–2017) om sektorlov for vann- og avløpssektoren.

Komiteen viser til at debatten om sektorlov har pågått i mange år, og at Stortinget ved flere anledninger har pekt på behovet for en sektorlov. Senest i forbindelse med behandling av «Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter», jf. Innst. 380 S (2014–2015), hvor alle partiene i helse- og omsorgskomiteen mente en sektorlov for vann- og avløpssektoren var nødvending.

Komiteen viser til at flere land i Europa har en sektorlov, som for eksempel Finland og Sverige. En sektorlov vil kunne samle en rekke bestemmelser som i dag er spredt på forskjellige lover, f.eks. forurensningsloven, plan- og bygningsloven, matloven, vass- og avløpsanleggslova, vannressursloven, helseberedskapsloven mv.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til svarbrevet til komiteen fra klima- og miljøministeren 26. april 2017, der han framhever at flere departementer og underliggende etater er i gang med å vurdere forslagene fra overvannsutvalget, NOU 2015:16, og gjennomføre endringer i lover og forskrifter. Statsråden peker særlig på en vurdering av behovet for en sektorlov som regulerer forholdet mellom kommunen som anleggseier og tjenesteleverandør, og dens abonnenter.

Et annet flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, vil påpeke at overvannsutvalget har kommet med en rekke forslag til endringer i ulike lover og forskrifter for å støtte opp under kostnadseffektive tilpasninger. Utvalget mener det er behov for en sektorlov, men at sektorovergripende bestemmelser i lovgivningen som berører vann- og avløpssektoren, bør beholdes. Dette flertallet mener på bakgrunn av dette at det er nødvendig med en grundig vurdering av disse spørsmålene, og fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefalingene fra overvannsutvalget (NOU 2015:16), og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til tiltak og virkemidler for overvannsproblematikk, inkludert en vurdering av en egen sektorlov for vann- og avløp.»

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til at klimaendringer med blant annet mer ekstrem nedbør forsterker behovet for en sektorlov for vann- og avløpssektoren.

Disse medlemmer fremmer på dette grunnlag følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en sektorlov for vann- og avløpssektoren.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen legge fram forslag til en sektorlov for vann- og avløpssektoren.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding I fremmes av Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti, Venstre og Miljøpartiet De Grønne.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:
I

Stortinget ber regjeringen gjennomgå anbefalingene fra overvannsutvalget (NOU 2015:16), og komme tilbake til Stortinget på egnet måte med forslag til tiltak og virkemidler for overvannsproblematikk, inkludert en vurdering av en egen sektorlov for vann- og avløp.

II

Dokument 8:78 S (2016–2017) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Heidi Greni og Kjersti Toppe om en sektorlov for vann- og avløpssektoren – vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 6. juni 2017

Ola Elvestuen

Åsmund Aukrust

leder

ordfører