Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen snarest komme til Stortinget med forslag om opprettelse av en ordning der personer med lav inntekt og høye boutgifter kan søke om dekning av oppvarmingskostnader.

  2. Stortinget ber regjeringen om å opprette en midlertidig ordning hvor også de som i dag ikke mottar bostøtte, kan søke om dekning av høye oppvarmingskostnader dersom de har lav inntekt og høye boutgifter.

  3. Stortinget ber regjeringen endre bostøtteordningen slik at oppvarmingsutgifter blir en del av beregningen av utbetalt bostøtte.

  4. Stortinget ber regjeringen endre grensene for beregning av bostøtten slik at personer som i 2013 var omfattet av ordningen, igjen får bostøtte.»

I dokumentet vises det til at man i dag ser at det er høye strømpriser på grunn av lav fyllingsgrad i magasinene og kalde perioder. Strømregningen vil nå bli like stor som i 2011. Det er store svingninger som gjør dette svært krevende for de mest vanskeligstilte.

Forslagsstillerne viser til at den rød-grønne regjeringen i 2011 brukte 320,5 mill. kroner på å gi en engangsutbetaling til mottakere av bostøtte for å gi en ekstrautbetaling når strømprisen var svært høy. Det ble fremlagt i Prop. 61 S (2010–2011) og ble enstemmig vedtatt.

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.