Vedlegg - Brev fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/statsråd Monica Mæland til kommunal- og forvaltningskomiteen, datert 27. mars 2019

Vedlegg
Representantforslag 73 S (2018-2019)

Jeg viser til komitéens brev 7. februar med spørsmål om min vurdering av nevnte representantforslag fra stortingsrepresentantene Audun Lysbakken, Karin Andersen, Kari Elisabeth Kaski, Solfrid Lerbrekk og Lars Haltbrekken.

Forslagsstillerne viser til dagens høye strømpriser og faren for at disse vil holde seg høye fremover. Forslagsstillerne viser videre til at vanskeligstilte husstander kan ha problemer med å betale for høye energipriser, og foreslår derfor flere avbøtende tiltak.

Jeg deler bekymringen for at de høye strømprisene kan være utfordrende for mange vanskeligstilte på boligmarkedet. Regjeringen la derfor 15. mars frem Prop. 54 S (2018–2019) med forslag om en tilleggsbevilgning på 274 millioner kroner. Bevilgningen skal være en hjelp til å dekke høye strømregninger for husstander med lave inntekter. Etter min vurdering er det ikke behov for tiltak ut over det Regjeringen her har foreslått.