Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Siv Mossleth, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke bøtesatsene ved ulovlig utførsel av fisk.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslaget.

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Ruth Grung, Cecilie Myrseth, Nils Kristen Sandtrøen og Terje Aasland, fra Høyre, Margunn Ebbesen, Linda C. Hofstad Helleland, Kårstein Eidem Løvaas og Tom-Christer Nilsen, fra Fremskrittspartiet, Morten Ørsal Johansen og Bengt Rune Strifeldt, fra Senterpartiet, Geir Adelsten Iversen og lederen Geir Pollestad, fra Sosialistisk Venstreparti, Katrine Boel Gregussen, fra Venstre, André N. Skjelstad, og fra Kristelig Folkeparti, Steinar Reiten, viser til at forslagsstillerne foreslår å øke bøtesatsene for ulovlig utførsel av fisk. Komiteen deler forslagsstillernes vurdering av at havfisketurisme kan bidra til sysselsetting, verdiskaping og bosetting langs kysten, forutsatt at driften er seriøs og ansvarlig, og at rammeverket bidrar til at ressurskriminalitet stoppes.

Ifølge gjeldende regelverk kan det tas med ti kilo fisk eller fiskevarer fra eget fiske ut av Norge. Dersom det er fisket i regi av en registrert fiskevirksomhet, er kvoten 20 kilo.

Komiteen viser til at Riksadvokaten har vært i kontakt med alle politidistrikter for å kartlegge dagens satser for bøter ved ulovlig utførsel av fisk. Undersøkelsen viste at de fleste politidistrikt bøtelegger ut fra en minstesats på minimum 4 000 kroner, og deretter en sats på 100 kroner per kilo fisk eller fiskevare.

Komiteen mener det er positivt at Riksadvokaten mener det er tid for endring av disse satsene, og viser til brev av 25. april 2019, hvor Riksadvokaten orienterer om beslutningen om å fordoble satsene med umiddelbar virkning. Komiteen vil understreke viktigheten av at bøtenivået settes på et nivå som har tilstrekkelig preventiv effekt.

Komiteens flertall, medlemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, viser til regjeringsplattformen, der en vil «trappe opp kampen mot ulovlig fiske og annen fiskerikriminalitet», og legger til grunn at dette også gjelder innenfor turistfiske.

Et annet flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti, vil peke på behovet for økt kontroll for å avdekke ulovlig utførsel av fisk.

Dette flertallet viser til at Riksadvokaten i brev av 25. april 2019 dobler både minstesatsen på bøter fra kr 4 000 til kr 8 000, og videre sats fra 100 til 200 kroner per kilo, for å sikre tilstrekkelig preventiv effekt. Dette flertallet vil peke på dette som et viktig bidrag til å redusere ulovlig utførsel fra turistfiske, og at nivået må tilpasses fremtidig pris- og kostnadsvekst, slik at de preventive effektene bevares over tid.

Dette flertallet vil understreke at dersom utførselen har tilsnitt av profesjonelt fiske og utførsel, vil også andre sanksjoner være aktuelle.

Dette flertallet vil peke på at turistfiske i bærekraftige, godt organiserte former innenfor regelverket er et godt tilskudd til reiselivsnæringen, lokale arbeidsplasser og verdiskaping basert på lokale fortrinn. Dette flertallet vil understreke at det påligger de enkelte operatørene et særskilt ansvar å sørge for at deltakere i turistfiske er godt informert om regelverket og konsekvensene av å bryte det.

Dette flertallet viser til at Havforskningsinstituttet jobber med et større kartleggingsarbeid av ressursuttaket fra fritidsfiske. I første omgang rettes innsatsen inn mot Oslofjorden, Hordaland og Nord-Norge. Prosjektet ble igangsatt i begynnelsen av 2017 og løper ut april 2019. Resultatene ventes i løpet av året. Dette vil gi et bedre grunnlag for å vurdere uttak og effekt av ulike tiltak.

Dette flertallet viser til at nye regler for turistfiske ble innført i fjor. Turistfiskenæringen gis nå et tydelig medansvar for opprettholdelsen av fellesressursene, gjennom fangstrapportering og informasjonsspredning til sine gjester.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti merker seg at et nytt bøtenivå på 8 000 kroner er minstesatsen, pluss 200 kroner per kilo fisk. Disse medlemmer mener et langt høyere nivå på straffene er nødvendig der utførselen har et profesjonelt preg.

Disse medlemmer mener straffenivå og oppdagelsesrisiko må være på et nivå som gjør at den preventive effekten er reell. Det er derfor behov for både å styrke kontrollen og å øke hyppigheten på kontrollene for å avdekke ulovlig utførsel av fisk og sjømat.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen øke kontrollen for å avdekke ulovlig utførsel av fisk.»

«Stortinget ber regjeringen sørge for at straffenivået for ulovlig utførsel av fisk er på et nivå som gir en reell preventiv effekt.»

Disse medlemmer mener informasjon om straffenivået må gjøres kjent for å oppnå den ønskede avskrekkende effekten. Disse medlemmer mener det må settes i gang en informasjonskampanje om straffenivået i samarbeid med næringen og kommunene.

Disse medlemmer mener det også er grunn til å regulere selve uttaket av ressursene. Det bør også vurderes om turistfiskebedrifter skal kunne levere fisk til fiskemottak.

Disse medlemmer fremmer derfor følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en egen sak med tiltak for å sikre et seriøst turistfiske og å bekjempe ressurskriminalitet i forbindelse med fritidsfiske.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen øke kontrollen for å avdekke ulovlig utførsel av fisk.

Forslag 2

Stortinget ber regjeringen sørge for at straffenivået for ulovlig utførsel av fisk er på et nivå som gir en reell preventiv effekt.

Forslag 3

Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en egen sak med tiltak for å sikre et seriøst turistfiske og å bekjempe ressurskriminalitet i forbindelse med fritidsfiske.

Komiteens tilråding

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:96 S (2018–2019) – Representantforslag fra Siv Mossleth, Geir Pollestad og Geir Adelsten Iversen om økte bøtesatser ved ulovlig utførsel av fisk – vedtas ikke.

Oslo, i næringskomiteen, den 7. mai 2019

Geir Pollestad

Katrine Boel Gregussen

leder

ordfører