Uttalelse fra finanskomiteen

Komiteens utkast til innstilling ble 27. november 2019 oversendt til finanskomiteen for uttalelse.

Finanskomiteen uttaler følgende i brev av 3. desember 2019:

«Finanskomiteen viser til utkast til innstilling datert 27. november 2019 vedrørende representantforslag fra stortingsrepresentant Une Bastholm om nye virkemidler for utslippskutt i kommunene.

Finanskomiteens medlemmer slutter seg til energi- og miljøkomiteens utkast til innstilling og har ingen ytterligere merknader.»