Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Marit Arnstad, Sandra Borch, Siv Mossleth, Heidi Greni og Geir Pollestad om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 11. februar 2020

Ketil Kjenseth

Tore Storehaug

leiar

ordførar