Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om legalisering av cannabis

Dette dokument

Til Stortinget

Bakgrunn

I dokumentet fremmes følgende forslag:

  1. Stortinget ber regjeringen utarbeide et lovforslag som legaliserer og regulerer salg av små mengder og besittelse av små mengder cannabis til eget bruk.

  2. Stortinget ber regjeringen utrede ulike modeller for strengt regulert produksjon og omsetning av cannabisprodukter i Norge, deriblant en statlig monopolordning.

  3. Stortinget ber regjeringen sørge for at prosessene for å gi medisinsk cannabis på resept blir enklere, og at prisen på resepter blir økonomisk forsvarlig.»

Det vises til dokumentet for nærmere redegjørelse for forslagene.

Forslag 1 foreslås behandlet etter forretningsordenen § 39 annet ledd bokstav e (avvises).

Komiteens merknader

Komiteen, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Camilla Maria Brekke, Tove Elise Madland, Cecilie Myrseth og Even A. Røed, fra Høyre, Sandra Bruflot, Erlend Svardal Bøe og lederen Tone Wilhelmsen Trøen, fra Senterpartiet, Lisa Marie Ness Klungland og Hans Inge Myrvold, fra Fremskrittspartiet, Bård Hoksrud og Morten Wold, fra Sosialistisk Venstreparti, Marian Hussein, fra Rødt, Seher Aydar, fra Kristelig Folkeparti, Olaug Vervik Bollestad, og fra Pasientfokus, Irene Ojala, viser til forslagene i Dokument 8:208 S (2022–2023) Representantforslag om legalisering av cannabis.

Komiteen viser til at statsråd Ingvild Kjerkol har uttalt seg om forslaget i brev til komiteen av 24. mars 2023. Brevet følger som vedlegg til denne innstillingen. Komiteen viser til at forslag nr. 1 er avvist etter Stortingets forretningsorden § 39 annet ledd bokstav e. Det er derfor ikke gitt uttalelse til det avviste forslaget. Det er ikke avholdt høring i saken.

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus, mener det skal føres en restriktiv, men human narkotikapolitikk i Norge. Flertallet er opptatt av at rusavhengige skal få hjelp heller enn straff, men vil ikke gå inn for en generell avkriminalisering eller legalisering av ulike narkotiske stoffer – ei heller av cannabis, som forslagsstillerne tar til orde for.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet viser til at Norge har ratifisert FNs tre narkotikakonvensjoner, og at Norge forholder seg til det internasjonale narkotikabyrået INCBs tolkninger av konvensjonene. Disse medlemmer vil være tydelige på at legalisering av cannabis vil være et brudd på disse konvensjonene.

Det er en relativt liten andel av den norske befolkningen som har brukt cannabis det siste året, og disse medlemmer mener bruken bør holde seg til et minimum. Det foreligger ikke dokumentasjon som disse medlemmer er kjent med, som viser at regulert (lovlig) produksjon og omsetning av cannabisprodukter i Norge fortsatt vil sikre lite bruk av cannabis.

Komiteens medlemmer fra Høyre viser til at avkriminalisering av små mengder illegale rusmidler til eget bruk, slik det ble foreslått i rusreformen (Prop. 92 L (2020–2021)), kunne bidratt til å løse flere problematiske sider ved dagens ruspolitikk. Disse medlemmer vil understreke at det er stor forskjell på en avkriminalisering hvor den enkelte mottar hjelp og behandling i helsetjenesten fremfor straff, og legalisering.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus støtter ikke forslag om å legalisere og regulere produksjon og omsetning av cannabisprodukter i Norge. Disse medlemmer er uenige med forslagsstillerne, som hevder at legalisering og regulert omsetning ikke ufarliggjør stoffet som foreslås regulert.

Regulering av produksjon og omsetning av cannabisprodukter i Norge

Medisinsk cannabis på resept

Komiteen viser til at veilederen «Prosedyre for behandling med cannabis innenfor dagens regelverk» fra Legemiddelverket og Helsedirektoratet (2016) beskriver mulighetene leger har for å bruke cannabisholdige legemidler i behandling.

Komiteen viser til at det finnes to godkjente cannabislegemidler i Norge, Sativex og Epidyolex. I sitt svarbrev til komiteen skriver statsråd Ingvild Kjerkol:

«Bruk av Sativex og Epidyolex i tråd med godkjent bruksområde dekkes over ordningen med H-resept. Ordningen forutsetter resept fra sykehuslege eller avtalespesialist. Bruk av Sativex og Epidyolex utenfor godkjent bruksområde og bruk av cannabislegemidler uten markedsføringstillatelse, regnes som utprøvende behandling.»

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre og Senterpartiet, mener at for cannabisholdige legemidler, som med alle andre legemidler, må det gjøres metodevurderinger basert på de prioriteringskriteriene Stortinget har sluttet seg til, i vurdering av hvilke medikamenter som kan dekkes av blåreseptordningen. Også for sykehusfinansierte legemidler mener flertallet at det ikke bør gjøres unntak for cannabislegemidler, og viser til at prisforhandlingsansvaret ligger hos helseforetakene.

Komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet mener at når det gjelder cannabisholdige legemidler, så vil en liten gruppe pasienter kunne ha nytte av lindrende behandling med medisinsk cannabis.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Pasientfokus mener det er viktig at pasienter som av medisinske årsaker kan ha god effekt av medisinsk cannabis, bør få tilgang til dette. Noen pasienter opplever uutholdelige smerter og får ikke tilstrekkelig lindring av andre godkjente legemidler. For noen av disse pasientene kan medisinsk cannabis ha god effekt, og disse medlemmer er positive til at disse pasientene får tilgang såfremt det er medisinskfaglige vurderinger som ligger bak.

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Pasientfokus er enige med forslagsstillerne i at det er uheldig at medisinsk cannabis, som er helt nødvendig for smertelindring for enkelte pasientgrupper og lovlig å bruke, er vanskelig å få tak i her i Norge. Disse medlemmer er enige i at det er viktig å økonomisk tilgjengeliggjøre medisinsk cannabis på resept for dem som har behov for denne medisinen i hverdagen.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at prosessene for å gi medisinsk cannabis på resept blir enklere, og at prisen på resepter blir økonomisk forsvarlig.»

Forslag fra mindretall

Forslag fra Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt og Pasientfokus:
Forslag 1

Stortinget ber regjeringen sørge for at prosessene for å gi medisinsk cannabis på resept blir enklere, og at prisen på resepter blir økonomisk forsvarlig.

Komiteens tilråding

Komiteens tilråding fremmes av en samlet komité.

Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til representantforslaget og rår Stortinget til å gjøre følgende

vedtak:

Dokument 8:208 S (2022–2023) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Rasmus Hansson, Kristoffer Robin Haug og Lan Marie Nguyen Berg om legalisering av cannabis – vedtas ikke.

Vedlegg

Vedlegg finnes kun i PDF, se merknadsfelt.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 25. mai 2023

Tone Wilhelmsen Trøen

Sandra Bruflot

leder

ordfører