Europautvalget - Møte i Europautvalget onsdag den 13. desember 2017

Dato: 13.12.2017

Innhold

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil redegjøre for følgende: Statsministerens initiativ overfor EU-kommisjonen om styrket europeisk samarbeid mot grenseoverskridende arbeidslivskriminalitet. Hun vil bl.a. også omtale den sosiale pilaren.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 15. desember 2017. Se vedlagte brev fra utenriksdepartementet, datert 6. desember i d.å., samt liste med de enkelte rettsakter.

 • Sak nr. 3

  EØS- og EU-minister Marit Berger Røsland vil etter planen redegjøre for følgende: Brexit Orientering om status og norsk dialog med EU og Storbritannia. Se vedlagte bakgrunnsnotat. EØS-rådsmøtet Orientering fra EØS-rådsmøtet 14. november. Se vedlagte konklusjoner. Mobilitetspakken 2 (Clean Mobility Package) Orientering om del 2 av Mobilitetspakken som Kommisjonen presenterte 8. november. Pakken inneholder forslag om økt konkurranse innenfor transportsektoren og mer miljøvennlige løsninger. Utviklingen i EUs sikkerhets- og forsvarspolitikk Orientering om utviklingen på området, med vekt på bl.a. EDF (European Defence Fund) og PESCO (Permanent Structured Cooperation). Snøkrabbe Kort status for prosessen med EU og orientering om Høyesteretts dom av 29.11.17

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.48.