Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 8. desember 2022 kl. 11

Dato: 08.12.2022
Møteleder: Åsmund Aukrust

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Fra regjeringen møter olje- og energiminister Aasland i tillegg til utenriksministeren. Olje- og energiministeren vil orientere om aktuelle spørsmål knyttet til håndtering av energikrisen i Europa og status for aktuelle EØS-prosesser på energiområdet.

 • Sak nr. 2

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 9. desember 2022. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 1. desember d.å. med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 9. desember.

 • Sak nr. 3

  Utenriksminister Anniken Huitfeldt vil etter planen redegjøre for følgende: EØS-rådsmøtet 23. november Utenriksministeren vil orientere fra møtet i EØS-rådet 23. november Klimasamarbeid med EU EU har i disse dager oppnådd politisk enighet om deler av klimaregelverket i Klar for 55-pakken (innsatsforordningen, LULUCF og nye utslippsstandarder for kjøretøy). På bakgrunn av dette vil utenriksministeren orientere om klimasamarbeid med EU. Europeisk samarbeid om håndtering av Russlands krig mot Ukraina Utenriksministeren vil gi en kort oppdatering på status for europeisk samarbeid om håndtering av Russlands krig mot Ukraina og norsk støtte. Norsk tilgang til EUs romprogrammer som har betydning for sikkerhet og forsvar Den sikkerhetspolitiske betydningen av romvirksomhet og det ytre rom øker. Både forsvarssektoren og sivile sektorer blir stadig mer avhengig av tilgang til rombaserte tjenester. EU har også et økt fokus på sikkerhet og forsvar i EUs romprogrammer. Utenriksministeren vil orientere om norsk tilgang til EUs romprogrammer. EUs forslag til aktsomhetsdirektiv Europakommisjonen har fremmet forslag til direktiv med regler som pålegger store selskaper å utføre aktsomhetsvurderinger for å identifisere og avbøte risikoen for negativ påvirkning på menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljø. Målet er å bidra til ansvarlighet og bærekraft fra selskaper i alle ledd i deres verdikjede. Utenriksministeren vil orientere kort om forslaget og norske vurderinger.

 • Sak nr. 4

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 12.07.