Europautvalget - Møte i Europautvalget torsdag den 1. februar 2024 kl. 8:30

Dato: 01.02.2024
Møteleder: Ine Eriksen Søreide

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Kultur- og likestillingsministeren vil orientere om to opphavsrettsdirektiver som ble innlemmet i EØS-avtalen på EØS-komiteens møte 8. desember 2023 (digitalmarkedsdirektivet og nett- og videresendingsdirektivet), og vil også berøre andre EØS-relaterte saker på medie- og likestillingsområdet.

 • Sak nr. 2

  Energiministeren vil orientere om energisituasjonen i EU, Norges samarbeid med EU på energiområdet, og aktuelt energiregelverk som er i EØS-prosess.

 • Sak nr. 3

  Aktuelle rettsakter for møtet i EØS-komiteen 2. februar 2024. Se vedlagte brev fra Utenriksdepartementet, datert 25. januar d.å., med endelig liste med omtale av rettsakter som kan bli innlemmet på EØS-komiteens møte 2. februar.

 • Sak nr. 4

  Utenriksminister Espen Barth Eide vil etter planen redegjøre for følgende: Avtaler med EU om EØS-finansieringsordninger og markedsadgang for sjømat Orientering om oppfølging og videre prosess etter at det før årsskiftet ble oppnådd enighet om rammene for avtaler for avtaler med EU om EØS-finansieringsordninger og markedsadgang for sjømat Voldgiftssaken om snøkrabbe Orientering om voldgiftsdommen som ble avsagt i norsk favør i desember, og eventuelt videre oppfølging WTOs ministermøte i Abu Dhabi Orientering om norske posisjoner og prioriteringer i forkant av WTOs ministermøte (MC13) i Abu Dhabi, 26.–29. februar 2024 Nye EU-initiativ: EUs passasjermobilitetspakke Orientering om regjeringens oppfølging av EUs nye passasjermobilitetspakke

 • Sak nr. 5

  Eventuelt

Møtet hevet kl. 9.51.