Lagtinget - Møte torsdag den 7. desember 2000 kl. 14

Dato: 07.12.2000

Dokumenter: (Besl. O. nr. 30 (2000-2001), jf. Innst. O. nr. 23(2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001))

Sak nr. 13

Odelstingets vedtak til lov om endring i lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Lovbeslutningen blir som bifalt av Lagtinget i overensstemmelse med Grunnloven å oversende Kongen.