Sak nr. 2

Odelstingets vedtak til Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om endringer i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Presidenten: I denne samanhengen vil presidenten kome med følgjande merknad:

Saka ligg føre til andre gongs handsaming i Lagtinget, då Odelstinget i møte 14. desember vedtok:

«Lagtingets anmerkning bifalles ikke.»

Lagtinget må no anten godta eller forkaste Odelstingets vedtak. Dersom Lagtinget godtek Odelstingets vedtak, er lova vedteken av begge ting og blir å sende Kongen til sanksjon. Dersom Lagtinget ikkje godtek Odelstingets vedtak, må lovsaka handsamast av Stortinget i plenum.

– Ingen har bede om ordet.

Lovvedtaket er dermed godteke av begge ting, og blir å sende Kongen i samsvar med Grunnlova.