Odelstinget - Møte mandag den 6. oktober 2008 kl. 10

Dato: 06.10.2008

Dokumenter: (Innst. O. nr. 80 (2007-2008))

Sak nr. 1 [10:01:02]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om lov om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se nedenfor)

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt til Odelstinget å gjøre slikt vedtak til

lov

om utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner

§ 1 Formål

Formålet med denne loven er å gi utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner tilgang på opplysninger som er nødvendige for å kunne gjennomføre oppdraget som utvalget har fått av Stortingets presidentskap i mandat av 4. september 2008, for å kunne vareta pensjonistenes rettssikkerhet, og for å kunne forta uavhengige undersøkelser og vurderinger.

§ 2 Opplysningsplikt

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner har rett til å innhente nødvendige opplysninger uten hinder av taushetsplikt etter følgende bestemmelser:

  • Lov av 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning § 3-13.

  • Lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 25-1 (adgang til arbeidsgiverregisteret og arbeidstagerregisteret).

  • Lov av 16. juni 2006 nr. 20 om arbeids- og velferdsforvaltningen § 7.

  • Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 13.

§ 3 Unntak fra konsesjonsplikt

Utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner trenger ikke søke konsesjon etter lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger kapittel VI.

§ 4 Taushetsplikt

Medlemmene av utvalget for gjennomgang av stortingspensjoner og enhver som utfører tjeneste eller arbeid for utvalget har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven av 10. februar 1967 §§ 13-13f.

§ 5 Ansvar

Lov av 13. juni 1969 nr. 26 om skadeserstatning § 2-1 gjelder for skader som måtte oppstå i tilknytning til utvalgets arbeid for staten.

§ 6 Ikrafttreden

Loven trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Det voteres over lovens overskrift og loven i sin helhet.