Stortinget - Møte onsdag den 5. april 1995

Dato: 05.04.1995

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 20

Reidar Johansen (SV): Jeg vil få stille statsråden følgende spørsmål:

I forbindelse med samlingen av konsummelkproduksjonen i Sogn og Fjordane i ett meieri står valget mellom opprustning av meieriene i Sogndal eller Byrkjelo og nybygg i Byrkjelo eller på Skei. Styret i Sogn og Fjordane meieri forutsetter 10 mill. kroner mer i tilskudd fra SND ved nybygging, og tilrår derfor en nybygging som ellers ikke ville vært lønnsom.

Vil statsråden bidra til at SND-midlene i dette tilfellet, og generelt, kanaliseres slik at de ikke tvinger fram ulønnsomme prestisjeprosjekter?

Statsråd Jens Stoltenberg: I forbindelse med samlingen av konsummelkproduksjonen i Sogn og Fjordane i ett meieri har SND gitt tilsagn om tilskudd til ombygging av meieriet på Byrkjelo. Dette var det anbefalte alternativet i en analyse av meieristrukturen i regionen som Norske Meierier har utført. Den 7. april skal årsmøtet i Sogn og Fjordane Meieri behandle saken om eventuelt å oppføre et nytt bygg i stedet for å gjennomføre de planlagte ombygginger. Dersom det blir vedtatt, har søkeren frist til 15. april for eventuelt å søke SND om endret bruk av midlene.

Ifølge SND er det ikke aktuelt å gi mer tilskudd enn det som opprinnelig ble gitt tilsagn om. SND er imidlertid åpen for omdisponering av midlene hvis det kan vises til at nybygg vil være gunstigere enn ombygging av meieriet på Byrkjelo. SND må på vanlig måte vurdere denne saken, hvis den blir fremmet med anmodning om en endret bruk av de midler det allerede er gitt tilsagn om.

Ellers vil jeg si at jeg er glad for at representanten Johansen nå signaliserer en bekymring for at SND kan komme til å gå inn i ulønnsomme prosjekter. Regjeringens utgangspunkt for SNDs virksomhet har hele tiden vært at den skal få fram lønnsomme prosjekter. Jeg er glad for at SV nå støtter dette synet.

Reidar Johansen (SV): Etter at det norske folk sa nei til EU, har leiinga i ulike regionale meieriselskap lagt vekk holdningene om desentralisering av distriktspolitikk. Det gjelder bl.a. i dette tilfellet i Sogn og Fjordane.

Det er slik statsråden påpekte, at uten betydelig støtte fra SND ville sentraliseringa i dette fylke i dette tilfelle ikke vært lønnsomt. Og når statsråden ironiserer over SVs holdning til lønnsomme prosjekter i SND, ber jeg ham se på spørsmålet - vi snakker om « ulønnsomme prestisjeprosjekter ». Det ville være helt galt etter SVs syn å bruke offentlige midler til en type prestisjeprosjekter som i tillegg til å skape uheldige strukturelle endringer i enkelte fylker også er ulønnsomme prosjekter. (Presidenten klubber.)

Jeg vil be statsråden gå litt nærmere inn på hvorvidt man fortsatt forutsetter 10 mill. kr mer i tilskudd fra SND, slik det har vært snakk om inntil nå.

Presidenten: Presidenten vil minne om at også spørsmålet skal ligge innenfor den tidsramme som er til rådighet.

Statsråd Jens Stoltenberg: Personlig har jeg ingen sterke meninger om hvorvidt meieriet i Sogn og Fjordane bør bygges om, eller om det skal bygges et nytt. Utgangspunktet er at SND har innvilget en søknad om ombygging. Det er basert på en analyse som Norske Meierier har utført, om at det er den beste løsningen. Så har det kommet opp spørsmål om det kanskje er bedre å bygge et nytt meieri. Da får Sogn og Fjordane Meieri først bestemme seg om de ønsker å bygge om, eller om de ønsker å bygge et nytt. Og ønsker de å bygge et nytt, får de søke SND. Så skal SND vurdere det, og da vil lønnsomhet være et av de avgjørende kriteriene.

Jeg forutsetter at SND ikke støtter ulønnsomme prosjekter, og er glad for det.

Reidar Johansen (SV): Statsråden ville ikke gå inn på detaljene i saken, og det har jeg en viss forståelse for.

Prosessen i denne saken er imidlertid et eksempel på hvor dårlig styring vi i realiteten har med de midlene som Stortinget bevilget like før jul. Prosessen vitner om manglende innsyn og stor grad av usikkerhet i de lokalsamfunn som berøres. Og jeg synes jo at statsråden med ansvar for disse pengene - og av hensyn til dem det angår - burde sørge for at prosessen blir langt mer åpen, også i andre regionale meieriselskap der vi ser lignende situasjoner. Jeg håper derfor statsråden til slutt kan gå litt inn på hvordan prosessen og åpenheten i den strukturendringa vi ser tar form, kan bli bedre.

Statsråd Jens Stoltenberg: Det foregår en strukturendring i norsk meierivirksomhet, og det er en strukturendring på gang i hele den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien. Denne strukturendringen har pågått i mange år, og det er allerede nedlagt en rekke meierier. Det er noe landbrukssamvirket har tatt stilling til selv. Det er en privat virksomhet, og det er de som bestemmer hvor og hvor mange meierier det skal være i Norge.

Det som er hensikten med de midlene som Stortinget stilte til disposisjon for SND i fjor, er at de skal bidra til økt lønnsomhet og styrke konkurranseevnen til norsk landbruksbasert næringsmiddelindustri generelt, og også meieriene. Vi har full kontroll over bruken av de pengene, vi har god styring med bruken av de pengene, og vi har trukket opp retningslinjene for bruken av pengene. Men det er ikke departementet som tar stilling til de enkelte søknadene, det er det SND som gjør innenfor de retningslinjer vi har trukket opp. Og jeg tror det er en riktig arbeidsdeling mellom departement og SND at de innenfor de rammene vi har trukket opp, behandler de enkelte søknadene og tar stilling til den type spørsmål som vi nå har diskutert.