Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 14

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg har følgende spørsmål til finansministeren:

PLM Moss Glassverk vil redusere sin produksjon til tre produksjonslinjer, og 50-60 ansatte blir overflødiggjort.

Vil statsråden bidra slik at bedriften etter flere års usikkerhet på avgiftsfronten kan få klarhet i hvilke langsiktige rammebetingelser den må forholde seg til?

Statsråd Jens Stoltenberg: Jeg antar at usikkerheten på avgiftsfronten som representanten Hedstrøm viser til i sitt spørsmål, er knyttet til grunnavgiften på engangsemballasje for drikkevarer. Denne avgiften pålegges all emballasje som ikke kan om- eller gjenbrukes, dvs. brukes på nytt i eksisterende tilstand. Avgiften rammer således bl.a. drikkevareemballasje som materialgjenvinnes ved Moss Glassverk. For 1997 utgjør avgiften 74 øre pr. emballasjeenhet.

Avgiften inngår i de årlige avgiftsvedtak som vedtas av Stortinget i tilknytning til budsjettbehandlingen. Avgiftene til statskassen, herunder grunnavgiften, vedtas etter Grunnloven § 75 a, som fastsetter at skatte- og avgiftsvedtak ikke skal gjelde utover 31. desember i det nest påfølgende år, med mindre de uttrykkelig fornyes neste år. Systemet i seg selv innebærer at næringslivet ikke vil kunne få vite med sikkerhet hvilke avgifter og avgiftssatser som vil gjelde i et langsiktig perspektiv. De skal vedtas av Stortinget hvert år.

Regjeringen foreslo høsten 1996 å avvikle grunnavgiften fra 1. januar 1997. Som kjent valgte imidlertid Stortingets flertall å videreføre grunnavgiften inntil problemstillingen om bruk av virkemidler for å favorisere ombruk framfor materialgjenvinning er prinsipielt avklart innen EU. Regjeringen ble samtidig bedt om å holde Stortinget underrettet om sakens utvikling i EU. Jeg viser i denne forbindelse til den redegjørelse Regjeringen har gitt i revidert nasjonalbudsjett 1997.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for svaret.

PLM Moss Glassverk har gjort en betydelig innsats for å kunne være konkurransedyktig. De siste årene har man investert 80 mill. kr i to nye glassovner, og det har skjedd en produktivitetsøkning på ca 40 %

Nå har bedriften gjort utrolig mye for å klare seg i markedet, men med en konkurransevridning avgiftsmessig er det vanskelig, og nå mener mange at nå må myndighetene gjøre sitt.

Vi har i dag, som også statsråden var inne på, en fordelsbehandling av ombruksemballasje fremfor engangsemballasje avgiftsmessig. Men livsløpsanalyser indikerer at returemballasje og engangsemballasje som kan gjenvinnes, er miljømessig likeverdige i et samfunnsøkonomisk basert retursystem. Man kunne derfor likebehandle de ulike emballasjeformer gjennom like rammevilkår, og så kunne bedriftenes dyktighet og forbrukernes egne frie valg avgjøre hvilke emballasjeformer som vinner fram.

Mener ikke statsråden at alle emballasjeformer som kan gjenvinnes, bør behandles likt avgiftsmessig?

Statsråd Jens Stoltenberg: Regjeringen har foreslått å fjerne grunnavgiften, men det har ikke fått tilslutning i Stortinget.

Nå foregår det et arbeid knyttet til videreføringen av håndteringen av emballasjedirektivene i EU, og ikke minst vil det være en viktig avklaring for Norge å vite hva slags regelverk og avgifter man kommer tilå ha i EU.

Øystein Hedstrøm (Frp): Jeg takker statsråden for tilleggssvaret, som jeg synes var defensivt. Å vente på vedtak i EU er én ting, men vi kan også jobbe offensivt innenfor dagens system for å forsøke å likebehandle norske og utenlandske bedrifter når det gjelder emballasje.

Vi vet jo - det har vært vurdert mange ganger - at et resirkuleringssystem for engangsemballasje med en fjernet grunnavgift vil kunne ha et stort potensial. Så selv om Regjeringen ikke fikk flertall sist: Vil man jobbe videre for å forsøke å få overbevist det politiske flertall om at det er lønnsomt for norsk næringsliv å fjerne grunnavgiften på dette området?

Statsråd Jens Stoltenberg: Spørsmålet om grunnavgift er, som mange andre politiske spørsmål, et spørsmål der det finnes argumenter for og mot både miljømessig og næringsmessig.

Regjeringen var gjennom en vanskelig avveining og konkluderte med at man burde fjerne grunnavgiften. Det fikk ikke tilslutning i Stortinget, fordi det i mange partier, inklusive i mitt eget, er ulike vurderinger av det.

Nå har man sagt at man ønsker å opprettholde grunnavgiften, men det vil bli vurdert i lys av hva som skjer i andre land, for på tross av at EU i utgangspunktet har et regelverk som sier at man ikke skal kunne favorisere engangsemballasje, gjør noen land det, fordi de mener det er riktig ut fra miljøbeveggrunner, og det er greit å få en avklaring av hvordan våre konkurrenter innretter seg, i forhold til hvordan vi til slutt bør innrette oss.

Det er status i spørsmålet om grunnavgiften.