Stortinget - Møte onsdag den 4. juni 1997

Dato: 04.06.1997

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 18

Hallgrim Berg (H): « Stortinget vedtok 6. mars 1997 at lokalradioane skal kunna senda inntil 25 % av programstoffet frå sentral leverandør.

Kvifor går det så seint å få sett dette vedtaket ut i livet? »

Statsråd Turid Birkeland: Etter gjeldende forskrift om kringkasting har lokalradioer ikke adgang til å videresende programstoff fra sentral leverandør direkte, med unntak for korte nyhetssendinger. Dette innebærer at det må foretas en forskriftsendring før det aktuelle vedtaket fra Stortinget kan settes ut i livet.

Statens medieforvaltning har utarbeidet et forslag til nødvendige forskriftsendringer. Dette utkastet er til behandling i Kulturdepartementet, og vil bli sendt på høring om ganske kort tid.

Hallgrim Berg (H): Dette svaret var for lettvint. Lokalradioane - små som store - var glade for vedtaket her i Stortinget 6. mars. Det å kunna senda inntil 25 % av programflata frå sentral leverandør direkte uendra fører jo til betre kvalitet i programma, meir interesse blant publikum og hjelp for ein kulturbransje som er pressa til å bli meir konkurransedyktig.

Eg synest det tek skrekkeleg lang tid å få arbeidd ut ei forskrift i denne saka. Det kunne etter mitt syn vore gjort ved vanleg rutine på 20 - 30 dagar. No er det gått 90 dagar, og det synest eg er oppsiktsvekkjande lang tid. Saka må ein tru er ferdighandsama i departementet no og skal ut på høyring. Går det då an å få litt fart på dette, slik at saka blir avgjort i realiteten før fellesferien, og slik at lokalradioane kan få sett dette vedtaket ut i livet frå f.eks. skulestart i haust?

Statsråd Turid Birkeland: Jeg er ikke helt sikker på hva representanten Hallgrim Berg mener er viktig ved å ha denne muligheten til videresending akkurat ved skolestart. Jeg ser ikke helt koblingen mellom lokalradioer og skolestart som sådan. Jeg har i grunnen ikke særlig mer å tilføye det jeg sa i mitt første svar: Det vil nå gå ut på høring om ganske kort tid, og da vil dette komme på plass, slik Stortinget har forutsatt. Det er slik at forskriftsendringer tar noe tid, og det er ikke noe annet å legge i det enn nettopp det.

Hallgrim Berg (H): Både lokalradioane og stortingsfleirtalet er utolmodige i denne saka. Det er jo slik at dersom eit departement vil dra ut ei sak, har dei godt høve til det, men med vilje og interesse ut frå alle rutinar meiner eg, med også litt kjennskap til forvaltning, at vedtaket bør kunne setjast ut i livet relativt snart.

Det er ikkje noko mål i seg sjølv å ha start ved skulestart. Det var ikkje noko poeng frå mi side, men eg nemnde det som eit døme. Det kan gjerne vere midt i august, og det kan vere 1. september. Eg vil spørja statsråden om ho er samd i at det er mogleg både administrativt og praktisk å kunne få dette til seint på sommaren eller tidleg på hausten, slik at ein ikkje risikerer at dette blir dratt ut til vinter og vår.

Statsråd Turid Birkeland: Dette vil ikke bli dratt ut til vinter og vår. Det betyr at når dette går ut til høring, kommer dette til å skje - som jeg har sagt - om ganske kort tid. Det bør vel også være kjent for representanten Berg at det har vært noe uklarhet omkring tolkningen av hva Stortinget faktisk mente. Det gjorde at vi i startfasen av dette hadde noen avklaringsrunder hvor bl.a. representanten Berg sammen med en del andre medlemmer av kulturkomiteen, forfattet et brev til Kulturdepartementet hvor de presiserte at de mente noe annet enn de hadde ment under stortingsdebatten. Det er også en del av forklaringen på at ting tar tid.