Stortinget - Møte onsdag den 5. april 2000 kl. 10

Dato: 05.04.2000

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 14

Harald T. Nesvik (Frp): Jeg vil få lov til å stille et spørsmål til den ærede helseministeren:

«Ifølge oppslag i Dagsavisen 14. mars 2000 har Møre og Romsdal fylkeskommune vedtatt at når det gjelder tannhelsen til pleietrengende personer, så skal skadede tenner som kunne vært reparert, trekkes, og hull som ikke gir tannpine, skal ikke bores. Dette synes for undertegnede å være i strid med lov om tannhelsetjeneste, der det slås fast at denne gruppen skal ha et gratis tannlegetilbud og få nødvendig tannbehandling.

Mener statsråden at dette er et verdig tilbud til våre pleietrengende?»

Statsråd Tore Tønne: Spørsmålet fra representanten Nesvik angår Møre og Romsdal fylkeskommunes pålagte oppgaver etter lov om tannhelsetjeneste. Slik vedtaket er beskrevet i Dagsavisen, innebærer det en drastisk reduksjon av tannhelsetilbudet til eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og i hjemmesykepleie. Disse gruppene har etter tannhelsetjenesteloven rett til gratis tannhelsetjeneste. Fylkeskommunen skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til disse. § 2-1 i loven slår fast at gruppene har rett til nødvendig tannhelsehjelp.

Nødvendig tannhelsehjelp er en rettslig standard, hvor innholdet vil kunne variere over tid. Det fremgår imidlertid av tannhelsetjenestelovens forarbeider at det med begrepet «nødvendig tannhelsehjelp» menes mer enn akuttbehandling. Som et minimum innebærer det undersøkelse, forebyggende tiltak, akuttbehandling og ordinær behandling for å ta vare på tannsettet. Med ordinær behandling menes f.eks. nødvendige reparasjoner med tannfyllinger, rotfyllinger og behandling av tannkjøttsykdom. Nødvendig tannhelsehjelp vil også omfatte proteser som erstatning for tenner som er trukket.

Pleietrengende kan ha store problemer med å ta vare på sin egen tannhelse. De er også i en livssituasjon hvor tannhelsen kan være ekstra utsatt. Samtidig er det viktig at de har et tannsett som gjør det mulig å ha et godt kosthold. Sosialt betyr det også mye for pleietrengende at de har en tilfredsstillende tannhelse. Menneskelig sett handler det også om å sikre en verdighet i kritiske faser i livet. Det er jo derfor vi har en lov som gir fylkeskommunen en plikt til oppsøkende tilbud til disse gruppene. Slik Møre og Romsdal fylkeskommunes tilbud fremstilles, kan jeg ikke se at lovens krav er oppfylt. I så fall er det heller ikke et verdig tilbud, som representanten Nesvik spør om.

Jeg har forstått det slik at andre fylkeskommuner også har fattet vedtak som kan innebære et tannhelsetilbud som ikke er i samsvar med lovverket. Departementet vil derfor i disse dager sende et skriv til fylkeskommunene hvor departementets fortolkning av rettighetene i loven presiseres. Jeg vil også ta denne saken opp med Statens helsetilsyn som landets øverste tilsynsmyndighet.

Harald T. Nesvik (Frp): Jeg takker statsråden for et meget positivt svar.

Jeg er glad for at statsråden vil gripe fatt i denne saken overfor fylkeskommunene, og at Statens helsetilsyn nå skal se på denne saken. Det er viktig for denne gruppen mennesker, som er blant de svakeste i dette samfunnet. Mange av de eldre og pleietrengende og psykisk utviklingshemmede har faktisk store problemer med å forklare hvilke problemer de har. Da kan vi også tenke oss situasjonen å måtte leve med smerter som følge av at den enkelte fylkeskommune ikke følger opp sin plikt etter lov om tannhelse i dette landet. Jeg håper at statsråden raskt går ut og iallfall får en gjennomgang i de enkelte fylkeskommunene, og at Statens helsetilsyn raskt ser på dette, slik at de vedtak som allerede er fattet i en del fylkeskommuner om innsparinger på dette området, nå blir stoppet, slik at våre eldre og pleietrengende får det tilbudet som de har krav på.

Statsråd Tore Tønne: Jeg kan bare si meg enig i de kommentarer som representanten Nesvik nå gav, og igjen bekrefte at departementet i disse dager sender sitt brev til samtlige fylkeskommuner, og at vi omgående også vil følge det opp gjennom Helsetilsynet. Vi skal selvfølgelig også følge det opp gjennom vår løpende kontakt med fylkeskommunene om saken heretter.