Stortinget - Møte onsdag den 13. juni 2001 kl. 10

Dato: 13.06.2001

Dokumenter: (Innst. S. nr. 342 (2000-2001), jf. St.prp. nr. 45 (2000-2001))

Sak nr. 1

Innstilling fra forsvarskomiteen om omleggingen av Forsvaret i perioden 2002-2005

Votering i sak. nr. 1

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 54 forslag. Det er:

 • forslag nr. 1, fra Lars Rise på vegne av Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet

 • forslagene nr. 2–11 og nr. 51, fra Grethe Fossli på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 12, fra Lars Rise på vegne av Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet

 • forslagene nr. 13–16, fra Hans J. Røsjorde på vegne av Høyre og Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 17–29, fra Lars Rise på vegne av Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

 • forslagene nr. 30, 31 og 52, fra Ingvald Godal på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 32–37, fra Hans J. Røsjorde på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslagene nr. 38–40, fra Vidar Kleppe på vegne av Terje Knudsen, Jørn L. Stang og seg selv

 • forslag nr. 41, fra Inger Stolt-Nielsen på vegne av Steinar Bastesen og seg selv

 • forslagene nr. 42–46, fra Hallgeir H. Langeland på vegne av Sosialistisk Venstreparti

 • forslagene nr. 47–49, fra Jørn L. Stang på vegne av Vidar Kleppe, Terje Knudsen og seg selv

 • forslag nr. 50, fra Tore Nordseth på vegne av Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 53, fra Lars Rise på vegne av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

 • forslag nr. 54, fra Hans J. Røsjorde på vegne av komiteen.

Forslagene nr. 1–37 er inntatt på sidene 62 – 64 i innstillingen, mens de øvrige er omdelt i salen.

Presidenten gjør oppmerksom på at forslag nr. 32, fra Fremskrittspartiet, foreligger i beriktiget utgave omdelt i salen.

Det voteres først over forslag nr. 38, fra representantene Vidar Kleppe, Terje Knudsen og Jørn L. Stang. Forslaget lyder:

«Militær aktivitet opprettholdes på Evjemoen med grunnleggende rekruttutdanning i HMKG og opprettelse av jegerutdannelse også i Sør-Norge.»

Her har sentrumspartiene varslet at de vil stemme for.

Votering:Forslaget fra representantene Vidar Kleppe, Terje Knudsen og Jørn L. Stang ble med 117 mot 46 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.46.02)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 39, 40, 48 og 49, fra representantene Vidar Kleppe, Terje Knudsen og Jørn L. Stang.

Forslag nr. 39 lyder:

«Marvika opprettholdes som orlogsstasjon.»

Forslag nr. 40 lyder:

«En felles vernepliktsforvaltning for Forsvaret etableres i Kristiansand. Vernepliktsverkets sentrale stab i Oslo og de 6 regionale avdelinger i Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim, og Harstad legges ned.»

Forslag nr. 48 lyder:

«– Forsvarets forvaltningsskole (FFS) etableres i sin helhet på Fredriksten festning i Halden.

– Forsvarets forvaltningsskole (FFS) skal være Forsvarets kompetansesenter i forvaltning og ledelse.

– Forsvarets forvaltningsskole (FFS) i Halden skal ha det faglige ansvaret/overordnet koordinering, samt forvaltningsutdannelsen på alle nivå i Forsvaret.

– Forvaltningsutdannelse på høyeste nivå (FSTS II-nivå) skal gjennomføres i Halden, men kan være organisatorisk plassert under Forsvarets Skolesenter Akershus Festning (FSAF).»

Forslag nr. 49 lyder:

«Rygge flyplass videreføres som flystasjon med stasjonering av EK kalibreringsfly og taktiske helikopter, samt kunne betjene kampfly.

Rygge flystasjon skal ha et eget skole- og kompetansesenter.»

Votering:Forslagene fra representantene Vidar Kleppe, Terje Knudsen og Jørn L. Stang ble mot 4 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 42, 43 og 45, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å utrede en differensiert nedkorting av tjenestetiden for verneplikten.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å fremme forslag om en egen sivil-militær avdeling som kan stå for opprydning etter miljøforurensning i krigs-, krise- og fredstid.»

Forslag nr. 45 lyder:

«Østerdalen Garnison skal bestå av Rena leir og Haslemoen. Terningmoen legges ned.»

Votering:Forslagene fra Sosialistisk Venstreparti ble mot 9 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 44, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen om å legge til grunn at norske styrker kun kan delta i internasjonale militære operasjoner som har et FN-mandat.»

Her har Kristelig Folkeparti og Senterpartiet varslet at de vil stemme for.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 109 mot 51 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.47.26)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 46, fra Sosialistisk Venstreparti.

Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen komme med forslag som ytterligere kan begrense muligheten til å kunne sabotere de kommunikasjons- og styringssystemene som har betydning for vår forsvarsevne.»

Her har Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre varslet at de vil stemme for.

Votering:Forslaget fra Sosialistisk Venstreparti ble med 108 mot 55 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.47.50)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 32, 33 og 34, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 32 lyder i beriktiget form:

«1. Forsvarets felles MP-utdanning etableres i Stavern

2. Forsvarets felles vernepliktsforvaltning etableres i Harstad»

Forslag nr. 33 lyder:

«1. Forsvarets felles forvaltningsskole etableres i Stavern.

2. Fremtidig forvaltningsutdanning på stabsskole II-nivå vil være en integrert del av FSTS innenfor FSAF.

3. Forsvarets informasjonssystem/personell-kompetansesenter (FIS/P-KS) videreføres i Stavern.»

Forslag nr. 34 lyder:

«Ingeniørvåpenets virksomhet på Hvalsmoen videreføres.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 142 mot 21 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.48.16)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 30, fra Høyre. Forslaget lyder:

«Heimevernets skole og kompetansesenter etableres på Heistadmoen. Utskrevet befalskurs for HV fortsetter på Kongsvinger. I den grad behovet krever det, benyttes også Evjemoen, Værnes og Dombås. Torpo legges ned.»

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 136 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.48.39)

Presidenten: Det skal nå voteres over forslagene nr. 17, 19, 26 og 29, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslag nr. 17 lyder:

«1. 334-skvadronen gjenopprettes ved Haakonsvern/Flesland som skvadron for helikoptrene til fregattene.

2. 337-skvadronen forblir ved Bardufoss flystasjon i forbindelse med innføring av enhetshelikoptre.»

Forslag nr. 19 lyder:

«Kystjegerutdanning i Sør-Norge etableres på Karljohansvern.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen legge opp til at om lag 4 200 vernepliktige gjennomfører førstegangstjenesten i Heimevernet hvert år.»

Forslag nr. 29 lyder:

«HVUB-utdanning videreføres også på Kvenvikmoen.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble med 118 mot 45 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.49.15)

Presidenten: Det voteres så over forslagene nr. 18, 22, 23 og 27, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet.

Forslag nr. 18 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen dimensjonere Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) slik at det kan spares inn om lag 200 mill. kroner årlig i forhold til Regjeringens opplegg.»

Forslag nr. 22 lyder:

«All forvaltningsutdannelse legges til Halden.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at anleggsarbeidene i forbindelse med Regionfelt Østlandet utstår inntil støykonsesjonsspørsmål er endelig avgjort og et nytt komplett kostnadsoverslag er lagt fram.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at det skjer en reduksjon i Forsvarets ledelsesstruktur utover Regjeringens opplegg tilsvarende minst 200 mill. kroner årlig.»

Her har Sosialistisk Venstreparti varslet at de vil stemme for.

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble med 110 mot 53 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.49.49)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 13, 15 og 16, fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 13 lyder:

«Innsatsstyrken (FIST-H) utvides til brigade.»

Forslag nr. 15 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag om statusheving for vernepliktige der bl.a. studiepoeng, sluttvederlag og skattefritaksmodellen inngår som virkemidler.»

Forslag nr. 16 lyder:

«1. Nye jagerfly til erstatning for dagens F-16-flåte anskaffes utenfor og som tillegg til den ordinære budsjettramme for Forsvaret.

2. Nye transportfly til erstatning for dagens C-130- flåte anskaffes utenfor og som et tillegg til den ordinære budsjettramme for Forsvaret.

3. Omfanget av gjenkjøp knyttet til anskaffelse av nye fly vurderes med grunnlag i presset på norsk økonomi på det gjeldende tidspunkt.

4. Deltakelse i internasjonale operasjoner finansieres som tillegg til de ordinære forsvarsbudsjetter.»

Votering:Forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 116 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.50.16)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 12, fra Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Evjemoen opprettholdes med utdanning av soldater til Hans Majestet Kongens Garde.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Høyre og Senterpartiet ble med 94 mot 68 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.50.44)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 6, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Ni artillerifort og seks undervannsanlegg (torpedo/mine) utfases.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 98 mot 65 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.51.04)

Presidenten: De mindretallsforslag som nå gjenstår, vil bli tatt opp til votering i tilknytning til innstillingens forslag til vedtak.

Vi står nå foran det presidenten optimistisk vil kalle en middels komplisert votering.

Noen signaler om ønsket stemmegivning er oppfattet, og presidenten tror hun har oppfattet de fleste. Hun vil i hvert fall legge inn det hun har oppfattet, men det er ingen grunn til å stole blindt på de rådene presidenten gir. Det er naturligvis hver enkelts ansvar.

Men presidenten regner med at eventuelle ønskede avvik fra presidentens opplegg blir meldt underveis. Presidenten vil likevel oppfordre til at man viser tilbakeholdenhet med ønsker som vil komplisere voteringen ytterligere. Den er komplisert nok som den er. Det betyr at man kanskje kan akseptere subsidiær støtte til innstillingen der ens eget primære forslag har falt – dette bare som en vennlig oppfordring.

Komiteen hadde innstillet:

I

Stortinget slutter seg til Forsvarets framtidige styrkestruktur som beskrevet i St.prp. nr. 45 (2000-2001) kap. 5.3.5, med følgende endringer/tillegg:

 • 1. Det opprettholdes en mobiliseringsbrigade i Trøndelag (BRIG 12).

 • 2. Jegerforband på minimum bataljonsnivå.

 • 3. 14 Hauk-klasse MTB-er beholdes.

 • 4. Skjold-klasse MTB-er innfases med 6 fartøyer.

 • 5. 9 kystfort legges i «møllpose».

 • 6. 6 undervannsanlegg beholdes i «møllpose».

 • 7. KNM Tyr beholdes.

 • 8. Anskaffelse av nye kampfly forberedes.

 • 9. Anskaffelse av transportfly forberedes.

 • 10. Nasjonal kommando- og kontrollorganisasjon (3. linje nivå) baseres på eksisterende organisasjon med 18 HV-distrikter og med territorielt ansvar.

 • 11. Heimevernets struktur skal omfatte 83 000 soldater.

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.

Presidenten: Til dette romertallet foreligger det et alternativt forslag, og det er forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet. Presidenten vil dele opp innstillingen, men hun vil starte med forslag nr. 2, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i St.prp. nr. 45 (2000-2001) kap. 5.3.5 med følgende endringer/tillegg:

 • Et mindre antall Hauk-klasse MTB beholdes inntil 6 fartøyer Skjold-klasse er ferdig innfaset.

 • KNM Tyr beholdes.

 • Anskaffelse av nye kampfly forberedes.

 • Anskaffelse av transportfly forberedes.

 • Nasjonal kommando- og kontrollorganisasjon (3. linje nivå) baseres på eksisterende organisasjon med 18-distrikter med territorielt ansvar.

 • Heimevernets struktur skal omfatte 83 000 soldater.

Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 98 mot 65 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.52.42)

Presidenten: Det voteres over innstillingens I, og presidenten vil nå gå punktvis fram. Vi starter med punktene 1, 2, 3, 5 og 6. Her har Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til punktene 1, 2, 3, 5 og 6 bifaltes med 88 mot 73 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.53.27.)

Presidenten: Vi går videre til punktene 4, 8 og 9. Her har Arbeiderpartiet varslet at de vil stemme for, mens Sosialistisk Venstreparti har varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til punktene 4, 8 og 9 bifaltes mot 9 stemmer.

Presidenten: Det voteres så over punktene 7, 10 og 11.

Votering:Komiteens innstilling til punktene 7, 10 og 11 bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

II

Forsvarets overkommando legges ned tidligst mulig i omleggingsperioden, og senest innen 31. desember 2004.

Stortinget ber Regjeringen om å komme tilbake med forslag av generalinspektørenes plass i den nye strukturen.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag, og det er forslag nr. 3, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget foreslår å nedlegge Forsvarets overkommando, og å opprette Forsvarsstaben og samle den strategiske ledelsen av Forsvaret som integrert ledelse slik Regjeringen foreslår i St.prp. nr. 45 (2000-2001).»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 91 mot 71 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.54.53)

Presidenten: Det voteres nå over innstillingens II. Arbeiderpartiet har varslet at de vil stemme subsidiært for II.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

III

 • 1. Forsvarsstaben opprettes og samlokaliseres med Forsvarsdepartementet tidligst mulig i omleggingsperioden, og senest innen 31. desember 2004.

 • 2. Stortinget ber Regjeringen sørge for at personellreduksjonene i det som i dag er FD og FO skal føre til en merinnsparing på årlige driftsutgifter på 75 mill. kroner relatert til St.prp. nr. 45 (2000-2001).

Presidenten: Også her har Arbeiderpartiet varslet at de vil stemme subsidiært for innstillingen.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

Dagens forsvarskommandoer (FKN, FKS), de tre sjøforsvarsdistriktene (SDN, SDV og SDS) og fire distriktskommandoene (DKN, DKT, DKSV og DKØ) i Hæren legges ned. Det opprettes:

 • 1. Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK), Jåttå i Stavanger,

 • 2. Landsdelskommando Nord (LDKN), Reitan, og

 • 3. Landsdelskommando Sør (LDKS), Trondheim.

Presidenten: Til punkt 1 under dette romertall foreligger det et alternativt forslag, og det er forslag nr. 1, fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Fellesoperativt hovedkvarter (FOHK) legges til Reitan ved Bodø.»

Det voteres alternativt mellom innstillingens punkt 1 og dette forslaget.

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til IV punkt 1 og forslaget fra Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet og Senterpartiet bifaltes innstillingen med 94 mot 69 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.56.25)

Presidenten: Så skal vi ta stilling til forslag nr. 36, fra Fremskrittspartiet. Presidenten antar at dette forslaget trekkes når innstillingens punkt 1 er vedtatt.

Hans J. Røsjorde (Frp) (fra salen): Forslaget trekkes, president!

Presidenten: Det voteres så over komiteens innstilling til IV, punktene 2 og 3.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

V

Hærens 14 territorielle regimenter legges ned.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

VI

Hærens del av Forsvarets innsatsstyrke etableres med:

 • 1. en delvis vervet hurtig reaksjonsstyrke på inntil 700 personell

 • 2. en reaksjons- og oppfølgingsstyrke på inntil 1100 personell

 • 3. en forsterkningsstyrke på inntil 400 personell.

Standkvarter for Hærens del av Forsvarets innsatsstyrke vil være Østerdal garnison.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag, og det er forslag nr. 20, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Hærens del av Forsvarets innsatsstyrke etableres med:

 • en hurtig reaksjonsstyrke på inntil 700 personell sammensatt av en kjerne av vervet personell og et større antall vernepliktige med erfaring fra internasjonale operasjoner på kontrakt

 • en reaksjons- og oppfølgingsstyrke på inntil 1 100 personell

 • en forsterkningsstyrke på inntil 400 personell.»

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble med 121 mot 42 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.58.02)

Presidenten: Det voteres så over innstillingens VI.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 114 mot 49 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.58.43)Videre var innstillet:

VII

Det opprettes to utdannings- og kompetansesentra:

 • 1. Utdannings- og kompetansesenter for Hærens kamptropper, betegnet KAMPUKS, lokalisert til Østerdal garnison med et kampinspektorat.

 • 2. Utdannings- og kompetansesenter for Hærens trenvåpen, betegnet logistikk UKS (LOGUKS), på Sessvollmoen med et treninspektorat.

 • De våpenvise regimenter med de våpenvise inspektorater og de våpenvise utdannings- og kompetansesentra legges ned. Dette omfatter Søndenfjeldske Dragonregiment, Artilleriregimentet, Ingeniørregimentet, Sambandsregimentet, Trenregimentet, Våpenteknisk regiment, samt utdannings- og kompetansesentra for Hærens Intendantur, Hærens våpentekniske korps og Hærens transportkorps.

 • 3. Infanteriets befalsskoler i Trondheim og Harstad, og leirene Hvalsmoen, Eggemoen, Helgelandsmoen, Evjemoen og garnisonen i Fredrikstad legges ned.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag til innstillingens punkt 3, og det er forslag nr. 4. fra Arbeiderpartiet.

Det voteres først over innstillingens punkt 1.

Votering:Komiteens innstilling til VII punkt 1 bifaltes enstemmig.

Presidenten: Vi tar så for oss innstillingens punkt 2. Her har Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling til VII punkt 2 bifaltes med 117 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 00.59.26)

Presidenten: Det voteres så over forslag nr. 4, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Infanteriets befalsskole i Trondheim og Harstad, og leirene Haslemoen, Hvalsmoen, Eggemoen, Helgelandsmoen, Evjemoen og garnisonen i Fredrikstad legges ned.»

Votering:Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 99 mot 63 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 00.59.50)

Presidenten: Det voteres så over innstillingens punkt 3. Her har Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre varslet at de vil stemme imot, mens Fremskrittspartiet har varslet subsidiær støtte.

Votering:Komiteens innstilling til VII punkt 3 bifaltes med 119 mot 44 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.00.29)Videre var innstillet:

VIII

Utdanningsavdelingen ved Agder Regiment nedlegges.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

IX

En fregatt, to landgangsfartøyer, fire undervannsbåter, en minelegger, ett depotfartøy (KNM Horten) utfases. En minesveiper tas ut av styrkestrukturen.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag, forslag nr. 5, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«En fregatt, fem landgangsfartøyer, fire undervannsbåter, en minelegger, 6 Hauk klasse MTB-er og ett depotfartøy (KNM Horten) utfases. En minesveiper tas ut av styrkestrukturen.»

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Arbeiderpartiet bifaltes innstillingen med 98 mot 65 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.01.09)Videre var innstillet:

X

 • 1. Orlogsstasjonene Olavsvern, Hysnes, Ulsnes, Marvika og Karljohansvern nedlegges.

 • 2. Olavsvern videreføres som base under Ramsund orlogstasjon.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag, forslag nr. 7, fra Arbeiderpartiet. Forslaget lyder:

«Orlogsstasjonene Olavsvern, Hysnes, Ulsnes, Marvika og Karljohansvern nedlegges.»

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Arbeiderpartiet bifaltes innstillingen med 91 mot 72 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.01.46)Videre var innstillet:

XI

Kysteskadren opprettes på Haakonsvern. Kystartilleriinspektoratet og Marineinspektoratet nedlegges.

XII

Befalsskolen for Sjøforsvaret opprettes på Karljohansvern. Befalsskolen for Marinen og Befalsskolen for Kystartilleriet nedlegges.

XIII

Kystjegerkommandoen opprettes ved Harstad. Bolærne øvingsfort, Herdla øvingsfort, Hysnes øvingsavdeling, Nes øvingsfort og Trondenes øvingsavdeling nedlegges.

XIV

L-70 våpensystemet utfases.

Steinar Bastesen (TF) (fra salen): Jeg skal stemme mot XIII.

Votering:
 • 1. Komiteens innstilling til XI, XII og XIV bifaltes enstemmig.

 • 2. Komiteens innstilling til XIII bifaltes mot 1 stemme.

Videre var innstillet:

XV

 • 1. Luftforsvarets flystasjoner organiseres i tre kategorier; hovedflystasjoner, flystasjoner og mobiliseringsflystasjoner.

 • Stasjonene omorganiseres og endrer status:

 • 2. Bodø og Ørland nedlegges som hovedbaser og videreføres som hovedflystasjoner.

 • 3. Rygge nedlegges som hovedflystasjon.

 • 4. Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme overfor Stortinget forslag om fremtidig virksomhet på Rygge, Gardermoen og Kjeller, for behandling i høstsesjonen 2001.

 • 5. Bardufoss nedlegges som hovedbase og organiseres som flystasjon.

 • 6. Gardermoen og Andøya nedlegges som deployeringsbaser og videreføres som flystasjoner.

 • 7. Sola kadreflystasjon nedlegges som deployeringsbase og organiseres som flystasjon.

 • 8. Evenes, Langnes, Værnes, Flesland og Torp nedlegges som deployeringsbaser og videreføres som mobiliseringsflystasjoner.

 • 9. Banak nedlegges som flystasjon og legges under Bodø hovedflystasjon som egen stasjonsgruppe.

Presidenten: Til punkt 4 under dette romertall foreligger det et alternativt forslag, forslag nr. 35, fra Fremskrittspartiet. Forslaget lyder:

«720-skvadron og FEKS/717-skvadron videreføres på Rygge flystasjon.»

Videre har Kristelig Folkeparti og Venstre varslet at de vil stemme imot punkt 7.

Votering:
 • 1. Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til XV punkt 4 og forslaget fra Fremskrittspartiet bifaltes innstillingen med 137 mot 25 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 01.03.10)
 • 2. Komiteens innstilling til XV punkt 7 bifaltes med 121 mot 42 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 01.03.36)
 • 3. Komiteens innstilling til de øvrige punkter under XV bifaltes enstemmig.

Videre var innstillet:

XVI

Luftforsvarets skvadroner organiseres og lokaliseres slik:

 • 1. En kampflyskvadronstruktur bestående av 338 skvadron lokalisert ved Ørland hovedflystasjon, og 331-skvadron og 332-skvadron lokalisert ved Bodø hovedflystasjon.

 • 2. 334-skvadron gjenopprettes ved Sola flystasjon som skvadron for helikoptre til fregattene.

 • 3. 337-skvadron overføres til Sola flystasjon i forbindelse med innføring av enhetshelikopter.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag til punktene 2 og 3, forslag nr. 28, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«330-, 334- og 337- skvadronen legges ikke til Sola. Kystvaktens helikoptre forblir på Bardufoss og fregatthelikoptrenes base legges til Flesland/Haakonsvern.»

Votering:
 • 1. Komiteens innstilling til XVI punkt 1 bifaltes enstemmig.

 • 2. Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling til XVI punktene 2 og 3 og forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet bifaltes innstillingen med 120 mot 43 stemmer.

(Voteringsutskrift kl. 01.04.32)Videre var innstillet:

XVII

Luftforsvarets stasjoner Gråkallen og Kongsvinger legges ned, og virksomheten konsentreres til Luftforsvarets stasjon Mågerø.

Presidenten: Her foreligger det et alternativt forslag, forslag nr. 25, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen sørge for at spørsmålet om lokalisering av ARS i Sør-Norge utredes nærmere. En representant for hver av de tre aktuelle lokaliseringsstedene Kongsvinger, Mågerø og Gråkallen bør delta i utredningsgruppen.»

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet bifaltes innstillingen med 118 mot 41 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.05.08)Videre var innstillet:

XVIII

Rekruttutdanning i Luftforsvaret legges til KNM Harald Haarfagre.

XIX

Luftoperativt inspektorat, luftkommando- og kontrollinspektorat og bakkebasert støtteinspektorat opprettes på Rygge. Lufttjenesteinspektoratet, Luftverninspektoratet, Evalueringsinspektoratet, Baseforsvarsinspektoratet, Flytryggingsinspektoratet og Luftkontrollinspektoratet nedlegges.

XX

Luftforsvarets befalsskole i Stavern og Luftforsvarets tekniske befalsskole på Kjevik nedlegges. Luftforsvarets befalsskole ved Luftforsvarets skole- og kompetansesenter Kjevik opprettes.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

XXI

Luftforsvarets skolesenter Stavern nedlegges.

Presidenten: Her har Fremskrittspartiet varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling bifaltes med 141 mot 21 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.05.41)Videre var innstillet:

XXII

 • 1. Heimevernets førstegangsutdanning gjennomføres på Værnes og Heistadmoen.

 • 2. Heimevernets skolevirksomhet på Torpo legges ned.

 • 3. Heimevernets skole- og kursvirksomhet videreføres på Dombås.

 • 4. HV-07 lokaliseres til Kristiansandområdet.

Presidenten: Her foreligger det en korreksjon ved at Garnisonen i Porsanger skal inn under punkt 1.

Votering:Komiteens innstilling – med den foretatte rettelse – bifaltes enstemmig.Videre var innstillet:

XXIII

 • 1. Et militærmedisinsk utdannings- og komptansesenter (MUKS) etableres.

 • 2. Sanitetsregimentet, Lahaugmoen, og Luftforsvarets sanitetsskole, Stavern, nedlegges.

 • 3. MUKS vurderes lokalisert innenfor alternativene Østerdalen Garnison, Sessvollmoen og Lahaugmoen.

Presidenten: Her har Arbeiderpartiet et alternativt forslag, forslag nr. 8. Forslaget lyder:

«Et militærmedisinsk utdannings- og kompetansesenter (MUKS) etableres på Sessvollmoen. Sanitetsregimentet, Lahaugmoen og Luftforsvarets sanitetsskole, Stavern, nedlegges.»

Votering:Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Arbeiderpartiet bifaltes innstillingen med 90 mot 73 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.06.44)Videre var innstillet:

XIV

Forsvarets militærpolitiskole opprettes på Sessvollmoen. Militærpolitiskolen i Stavern, militærpolitiskolen på Haakonsvern og militærpolitiseksjonen på Sessvollmoen nedlegges.

Presidenten: Det som står som XIV, er feil. Det skal være XXIV.

Her har Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre varslet at de vil stemme imot.

Votering:Komiteens innstilling – med den foretatte rettelse – bifaltes med 119 mot 43 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.07.20)Videre var innstillet:

XXV

 • 1. Luftvernets utdannings- og kompetansesenter etableres på Rygge.

 • 2. Luftvernutdanningen ved Ørland og Bodø videreføres med en NASAMS-gruppe på Ørland og en NASAMS-gruppe i Bodø.

 • 3. NALLADS-batteri for utdanning av det landbaserte luftvernet i Sjøforsvaret og ett NALLADS-batteri for utdanning til Hæren etableres på Bardufoss

 • 4. Luftvernutdanningen ved Østfold regiment i Fredrikstad nedlegges.

Presidenten: Her har Arbeiderpartiet et alternativt forslag, forslag nr. 9. Forslaget lyder:

«Luftvernets utdannings- og kompetansesenter etableres på Rygge. Luftvernutdanningen ved Ørland og Bodø videreføres som en NASAMS-gruppe på Ørland og en NASAMS-gruppe i Bodø. Det etableres ett NALLADS-batteri i Bodø for utdanning av det landbaserte luftvernet i Sjøforsvaret og ett NALLADS-batteri i Rusta leir for utdanning til Hæren. Luftvernutdanningen ved Bardufoss hovedflystasjon og ved Østfold regiment i Fredrikstad nedlegges.»

Votering: Ved alternativ votering mellom komiteens innstilling og forslaget fra Arbeiderpartiet bifaltes innstillingen med 88 mot 73 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.07.49)Videre var innstillet:

XXVI

Et felles kompetansesenter for vognførerutdanning etableres på Sessvollmoen.

Presidenten: Her har Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre varslet at de vil stemme imot.

Votering: Komiteens innstilling bifaltes med 121 mot 42 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.08.18)Videre var innstillet:

XXVII

Forsvarets forvaltningsskole etableres, samlokaliseres og organiseres i Oslo ved Forsvarets skolesenter Akershus festning (FSAF). Framtidig forvaltningsutdanning på stabsskole II-nivå vil være en integrert del av Forsvarets stabsskole (FSTS) innenfor FSAF, mens Forsvarets forvaltningsskole/Halden opprettes for gjennomføring av den øvrige forvaltningsutdanningen.

Forvaltningsskolene i Hæren (Halden), Sjøforsvaret (Bergen) og Luftforsvaret (Stavern) sammen med Forsvarets overkommando/økonomiutviklingsavdelingen i Oslo, Kompetansesenter forvaltning (KFV) og Forsvarets informasjonssystem/Personell-kompetansesenter (FIS/P-KS) i Stavern legges ned.

Presidenten: Her har Kristelig Folkeparti, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Venstre varslet at de vil stemme imot.

Votering: Komiteens innstilling bifaltes med 97 mot 66 stemmer.(Voteringsutskrift kl. 01.08.46)Videre var innstillet:

XVIII

Forsyningssenter Sør- og Vestlandet inklusiv Evje tekniske verksted og filial Voss, Forsyningslager Trøndelag (EBA-avdelingen og MEB-avdelingen videreføres), Heistadmoen tekniske verksted, Hvalsmoen tekniske verksted, Rakkestad tekniske verksted, Haslemoen tekniske verksted og Rinnleiret tekniske verksted nedlegges.

XXIX

Lønnsadministrasjonen samles og lokaliseres til Harstad etter at de planlagte omorganiserings- og effektiviseringsprosessene er gjennomført. Øvrige avdelinger for lønnsadministrasjon legges ned.

XXX

En felles vernepliktsforvaltning for Forsvaret etableres på Hamar. Vernepliktsverkets sentrale stab i Oslo og de seks regionale avdelingene i Oslo, Hamar, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Harstad legges ned.

XXXI

Stortinget ber Regjeringen nedsette en egen arbeidsgruppe som skal utrede det vernepliktige og utskrevne befalets oppgaver og funksjoner i det fremtidige forsvar.

XXXII

Stortinget ber Regjeringen gjennomføre innsparinger på om lag 75 mill. kroner pr. år ved tilpassing av Forsvarets eiendommer, bygg og anlegg til minimal bygningsstandard.

Presidenten: Det er igjen oppstått en feil i trykken. Der det nå står XVIII, skal det være XXVIII.

Steinar Bastesen (TF) (fra salen): Jeg ønsker å stemme imot.

Votering: Komiteens innstilling – med den foretatte rettelse – bifaltes mot 1 stemme.

Presidenten: Vi er da ferdige med voteringer over innstillingens forslag til vedtak.

Det gjenstår fremdeles en del mindretallsforslag på ikke uvesentlige områder, og presidenten vil da først ta for seg de forslagene som berører tjenestetiden for førstegangstjenesten i Heimevernet.

Det er:

 • forslag nr. 10, fra Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 14, fra Høyre og Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 24, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

Forslag nr. 14, fra Høyre og Fremskrittspartiet, lyder:

«Tjenestetiden for førstegangsutdanning av HV-personell settes til 6 mnd.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Fremskrittspartiet ble med 115 mot 47 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.10.03)

Presidenten: Forslag nr. 10, fra Arbeiderpartiet, lyder:

«Tjenestetiden for førstegangsutdanning av HV-personell settes til 4 måneder.»

Votering: Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 89 mot 74 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.10.22)

Presidenten: Forslag nr. 24, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, lyder:

«Førstegangstjenestens lengde for personell til HV skal være 100 operative dager.»

Både Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet har varslet at de vil stemme for dette forslaget subsidiært.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Og så har vi kommet til den mer musikalske delen av kveldens voteringer, og her foreligger det desidert flest forslag. Det er:

 • forslagene nr. 11 og 50, fra Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 21, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet

 • forslag nr. 31, fra Høyre

 • forslag nr. 37, fra Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 41, fra representantene Inger Stolt-Nielsen og Steinar Bastesen

 • forslag nr. 47, fra representantene Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Terje Knudsen

Forslag nr. 47, fra representantene Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Terje Knudsen, lyder:

«Forsvarets 7 eksisterende musikkorps i Halden, Oslo, Horten, Kristiansand, Bergen, Trondheim og i Harstad videreføres.

Stortinget ber Regjeringen å overføre det økonomiske ansvaret for musikkorpsene til Kulturdepartementet.»

Votering: Forslaget fra representantene Jørn L. Stang, Vidar Kleppe og Terje Knudsen ble mot 4 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Forslag nr. 41, fra representantene Inger Stolt-Nielsen og Steinar Bastesen, lyder:

«Stortinget ber Regjeringen vurdere å flytte budsjettansvaret for de nedleggingstruede korps fra Forsvarsdepartementets til Kulturdepartementets budsjettramme og innpasse driften av korpsene i de årlige budsjett på kulturområdet.»

Votering:Forslaget fra representantene Inger Stolt-Nielsen og Steinar Bastesen ble mot 6 stemmer ikke bifalt.

Presidenten: Forslag nr. 37, fra Fremskrittspartiet, lyder:

«Forsvarets musikk organiseres med en struktur på fire korps:

Forsvarets stabsmusikkorps (Oslo)

Hærens musikkorps i Harstad

Luftforsvarets musikkorps i Trondheim

Sjøforsvarets musikkorps i Bergen

Forsvarets distriktsmusikkorps i Kristiansand og Halden legges ned.

Kongelig norske marines musikkorps Horten legges ned.»

Votering: Forslaget fra Fremskrittspartiet ble med 141 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.11.56)

Presidenten: Forslag nr. 31, fra Høyre, lyder:

«Det videreføres en struktur på fem korps lokalisert til Oslo, Harstad, Trondheim, Bergen og Kristiansand.»

Nå har Fremskrittspartiet varslet at de vil stemme for dette forslaget subsidiært.

Votering:Forslaget fra Høyre ble med 117 mot 45 stemmer ikke bifalt. (Voteringsutskrift kl. 01.12.18)

Presidenten: Forslag nr. 21, fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet, lyder:

«Forsvarets eksisterende 7 musikkorps i Harstad, Trondheim, Bergen, Oslo, Halden, Horten og Kristiansand videreføres. Regjeringen bes vurdere å overføre deler av det økonomiske ansvaret til Kulturdepartementet og/eller fylkeskommunen.»

Votering: Forslaget fra Kristelig Folkeparti og Senterpartiet ble med 105 mot 58 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.12.41)

Presidenten: Med mindre det nå kommer innvendinger mot det, vil presidenten votere samlet over forslagene nr. 11 og 50, fra Arbeiderpartiet. – Det ser ut til å bli godtatt.

Forslag nr. 11 lyder:

«Forsvarets musikk organiseres med en struktur på fem korps. Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet i Kristiansand og Forsvarets distriktsmusikkorps Østlandet i Halden legges ned.»

Forslag nr. 50 lyder:

«Stortinget ber Regjeringen innen 2003 vurdere om Divisjonsmusikken i Halden og Kristiansand skal overflyttes til Kulturdepartementet og drives videre i samarbeid med de aktuelle fylkeskommuner og kommuner.»

Votering: Forslagene fra Arbeiderpartiet bifaltes enstemmig.

Presidenten: Da blir det musikk i Forsvaret heretter også.

Det voteres så over forslag nr. 54, som er fremsatt av komiteens leder på vegne av komiteen. Det dreier seg om et forslag som skulle vært en del av flertallsinnstillingen, men som er falt ut. Forslaget lyder:

«Stortinget ber Regjeringen utrede og fremme forslag om statushevende tiltak for vernepliktige.»

Votering:Forslaget fra komiteen bifaltes enstemmig.

Presidenten: Da gjenstår det å votere over tre forslag som gjelder planrammen for Forsvaret i årene 2002-2005. Det er:

 • forslag nr. 51, fra Arbeiderpartiet

 • forslag nr. 52, fra Høyre

 • forslag nr. 53, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre

Forslag nr. 52, fra Høyre, lyder:

«Stortinget legger til grunn en ramme på kroner 118 mrd. for forsvarsbudsjettet i kommende 4-årsperiode.»

Votering: Forslaget fra Høyre ble med 136 mot 27 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.14.05)

Presidenten: Forslag nr. 53, fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre, lyder:

«Stortinget legger til grunn at planrammen for Forsvaret i perioden 2002-2005 fastlegges til 116 mrd. kroner.»

Her har Høyre varslet sin subsidiære støtte.

Votering:Forslaget fra Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre ble med 94 mot 69 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.14.30)

Presidenten: Forslag nr. 51, fra Arbeiderpartiet, lyder:

«Stortinget legger til grunn at planrammen for Forsvaret i årene 2002-2005 fastsettes til 114 mrd. kroner.»

Votering: Forslaget fra Arbeiderpartiet ble med 99 mot 64 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 01.14.49)

Presidenten: Da skulle vi, så vidt presidenten forstår, være ferdig med voteringen i sak nr. 1.