Stortinget - Møte onsdag den 7. november 2001 kl. 10

Dato: 07.11.2001

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 22

Fra representanten May Hansen til miljøvernministeren:

«Den fryktede lakseparasitten Gyrodactylus salaris (Gyro) er nå påvist i et oppdrettsanlegg for regnbueørret på svensk side av Enningdalselva. Det er nå stor fare for at parasitten skal smitte laksestammen i Enningdalselva.

Hva vil statsråden gjøre for å hindre at Gyro spres til laksen i Enningdalselva?»

Presidenten: Dette spørsmålet er utsatt til neste spørretime.

Jørgen Kosmo hadde her gjeninntatt presidentplassen.

Presidenten: Dermed er sak nr. 1 ferdigbehandlet.