Stortinget - Møte mandag den 7. juni 2004 kl. 12

Dato: 07.06.2004

Sak nr. 1

Valg av medlem til Lagtinget

Talere

Presidenten: Det skal velges et medlem til Lagtinget i stedet for representanten Leif Lund, som er avgått ved døden.

Presidenten ber om forslag.

Hill-Marta Solberg (A): Jeg foreslår Rita Tveiten.

Presidenten: Rita Tveiten er foreslått som medlem til Lagtinget.

Andre forslag foreligger ikke, og presidenten antar at det kan voteres på vanlig måte.

Votering:Forslaget fra Hill-Marta Solberg bifaltes enstemmig.