Stortinget - Møte mandag den 10. desember 2007 kl. 10

Dato: 10.12.2007
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2008, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) ((Budsjett-innst. S. nr. 11 (2007-2008), jf. St.prp. nr.1 (2007-2008) og St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2007-2008)))

 • Sak nr. 2

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Jan-Henrik Fredriksen og Per Egil Evensen om å sørge for at multippel sklerose (MS)-pasienter til enhver tid får tilbud om den behandling vedkommende har størst nytte av, herunder legemidlet Tysabri ( (Innst. S. nr. 49 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:74(2006-2007)))

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli, Børge Brende og Trond Helleland om en opptrappingsplan for å styrke tilbudet om habilitering og rehabilitering ((Innst. S. nr. 48 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:56 (2006-2007)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Anders Anundsen, Jan-Henrik Fredriksen og Vigdis Giltun om å fastsette krav til responstid for ambulansetjenesten i hele landet ((Innst. S. nr. 51 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:81 (2006-2007)))

 • Sak nr. 5

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen og Harald T. Nesvik om en fremdriftsplan for å sikre en varm, valgfri og verdig eldreomsorg som skinner ((Innst. S. nr. 50 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:83(2006-2007)))

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Åse Gunhild Woie Duesund, Laila Dåvøy og Dagfinn Høybråten om innføring av verdighetsgaranti i eldreomsorgen ((Innst. S. nr. 52 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:104(2006-2007)))

 • Sak nr. 7

  Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Inge Lønning, Sonja Irene Sjøli, Ine Marie Eriksen Søreide og Gunnar Gundersen om et kunnskapsløft for omsorgstjenesten ((Innst. S. nr. 53 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:114(2006-2007)))

 • Sak nr. 8

  Forslag fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10):
  «Stortinget ber Regjeringen sikre at de særskilte reglene for legemiddelassistert behandling (LAR) i forskrift fortsatt vil stille krav til at medikamentfri behandling skal være prøvd, gjerne flere ganger, og at dette bare i særskilte tilfeller kan fravikes. Reglene for LAR i forskrift må også innebære krav om kontroll til urinprøver, krav om individuell plan og krav om at pasienten skal ha langvarig bruk av narkotika bak seg, og at dagens utskrivningskriterier hjemles i forskrift.»

 • Sak nr. 9

  Forslag fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10):
  «Stortinget ber Regjeringen vurdere en innføring av rett til å tvangsbehandle LAR-pasienter som er gravide.»

 • Sak nr. 10

  Forslag fra stortingsrepresentant Knut Arild Hareide på vegne av Kristelig Folkeparti oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10):
  «Stortinget ber Regjeringen foreta en kartlegging av hvordan skolehelsetjenestetilbudet rundt i landet er, og på bakgrunn av dette vurdere behovet for en nasjonal minstestandard for skolehelsetjenesten.»

 • Sak nr. 11

  Forslag fra stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli på vegne av Høyre oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10):
  «Stortinget ber Regjeringen kartlegge ledig behandlingskapasitet innen barne- og ungdomspsykiatrien, og legge saken fram for Stortinget på egnet måte.»

 • Sak nr. 12

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10):
  «Stortinget ber Regjeringen legge frem en egen stortingsmelding om barns og unges helse.»

 • Sak nr. 13

  Forslag oversendt fra Odelstingets møte 4. desember 2007 (jf. Innst. O. nr. 10): («Stortinget ber Regjeringen etablere/leggetil rette for en ny nettside for barn og unge med psykiskelidelser: BUP på Internett.»)

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.17.