Stortinget - Møte tirsdag den 1. april 2008 kl. 10

Dato: 01.04.2008
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1

  Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Øyvind Korsberg, Torbjørn Andersen og Tord Lien om å lage en nasjonal plan for vindkraftanlegg i Norge ((Innst. S. nr. 174 (2007-2008), jf. Dokument nr. 8:34 (2007-2008)))

 • Sak nr. 2

  Interpellasjon fra representanten Torbjørn Andersen til olje- og energiministeren:
  «Nylig sa direktør for konsesjons- og tilsynsavdelingen i NVE opp sin stilling. Årsaken var mangel på ressurser i avdelingen til å håndtere det store antallet søknader relatert til fornybar energiproduksjon. For liten saksbehandlingskapasitet i NVE har i lengre tid vært et kjent problem for energibransjen. Det har kommet frem at det kan ta inntil 5 år å få behandlet en konsesjonssøknad for mikro-, mini- og småkraftverk. Når det gjelder vindkraftprosjekter, har det fremkommet påstander om at det kan ta opptil 20 år å konsesjonsbehandle alle søknader hos NVE. Dette er helt uakseptabelt. Konsesjonsbehandling av de saker som er tillagt NVE, medfører ofte en svært arbeidskrevende prosess. Bemanningsressursene i NVE synes på ingen måte å stå i forhold til den store arbeidsmengden direktoratet nå har fått.
  Spørsmålet blir derfor hvor raskt det er mulig å legge til rette for nødvendig økt saksbehandlingskapasitet i NVE.»

 • Sak nr. 3

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2006 ((Innst. S. nr. 172 (2007-2008), jf. Dokument nr. 1 (2007-2008)))

 • Sak nr. 4

  Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen vedrørende utnevnelsen av nytt barneombud ((Innst. S. nr. 171 (2007-2008)))

 • Sak nr. 5

  Interpellasjon fra representanten Vigdis Giltun til helse- og omsorgsministeren:
  «Nedbyggingen av psykiatriske sykehjemsplasser har gått raskere og lengre enn det opptrappingsplanen la opp til. Disse plassene har ikke blitt erstattet av noe annet tilfredsstillende alternativ for de mest alvorlig syke. Utagerende personer over 60 år med tunge psykiske lidelser, som tidligere fikk et langvarig bo- og behandlingstilbud innenfor spesialisthelsetjenesten, blir i dag lagt inn på de ordinære sykehjemmene. Sykehjemmene mangler faglig kompetanse og bemanning til å ta imot disse beboerne, noe som medfører unødig bruk av tvang og manglende behandling. Denne feilplasseringen av pasienter fører også til mye uro og utrygghet både blant de ansatte og blant de andre sykehjemsbeboerne.
  Hva mener statsråden er oppnådd når de ordinære sykehjemmene nå erstatter funksjonen til de statlige psykiatriske institusjonene?»

 • Sak nr. 6

  Innstilling fra familie-, og kulturkomiteen om sendetid i lokalradio ((Innst. S. nr. 167 (2007-2008), jf. St.prp. nr. 4 (2007-2008)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.52.