Stortinget - Møte onsdag den 12. november 2008 kl. 10

Dato: 12.11.2008

Tilbake til spørretimen

Spørsmål 9

Hans Olav Syversen (KrF) [11:43:46]: «Den såkalte hovedstadprosessen i Helse Sør‑Øst vil bety store endringer i sykehusstrukturen i Oslo. Det er snakk om at innbyggerne i bydeler i Oslo Sør skal skifte lokalsykehus, at Groruddalens samlede befolkning får Universitetssykehuset i Akershus som lokalsykehus samt omfattende samling av spesialiteter – med andre ord betydelige endringer som vil få innvirkning på sykehustilbudet til Oslos befolkning.

Vil endringene avgjøres fullt ut administrativt, eller vil de også bli gjenstand for en politisk vurdering?»

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [11:44:33]: Som kjent er Helse Sør‑Øst RHF i gang med et stort omstillingsarbeid etter sammenslåingen av Helse Sør og Helse Øst i 2007. Målet med sammenslåingen var å få til bedre samordning og ressursutnyttelse i den sammenslåtte regionen generelt og i hovedstadsområdet spesielt, jf. St.prp. nr. 44 for 2006–2007.

Hovedstadsområdet er blitt brukt som en samlebetegnelse for Oslo og Akershus. I hovedstadsområdet er det fem sykehus: Rikshospitalet HF, Ullevål universitetssykehus HF, Aker universitetssykehus HF, Akershus universitetssykehus HF og Sykehuset Asker og Bærum HF. I tillegg er det to private sykehus med driftsavtale, Diakonhjemmet og Lovisenberg, ett spesialsykehus, Sunnaas, og ett privateid spesialsykehus, Martina Hansens Hospital. Dette betyr at det til sammen er ni sykehus tilgjengelig for en befolkning på vel 1 million i hovedstadsområdet.

Ifølge Helse Sør‑Øst er ett av hovedgrepene å etablere sykehusområder, der sykehusene samarbeider og koordinerer behandlingstilbudet til befolkningen i området. Tjenestene innenfor sykehusområdene skal differensieres i lokalbaserte og mer spesialiserte tjenester, og planlegging og utvikling av tjenestetilbudet skal skje i en forpliktende samhandling med kommunene.

Helse Sør Øst har i høringsdokumentet foreslått å etablere sju sykehusområder. Når det gjelder sykehusene i hovedstadsområdet, foreslås Ullevål universitetssykehus, Aker universitetssykehus, Rikshospitalet, Diakonhjemmet Sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus å utgjøre sykehusområde Sentrum. Akershus universitetssykehus foreslås å utgjøre sykehusområde Øst, mens Sykehuset Asker og Bærum foreslås lagt til sykehusområde Vest.

Fra departementet har det blitt stilt krav om at det skal være rammer rundt prosessen som gir grunnlag for reell dialog og medvirkning. Som representanten vel også er kjent med, ble hovedstadsprosessen sendt på bred høring med høringsfrist 20. oktober 2008. Ifølge Helse Sør‑Øst RHF har det kommet inn vel 200 høringsuttalelser. Med utgangspunkt i forslagene og høringsuttalelsene skal Helse Sør‑Øst RHF utarbeide et forslag til organisering av spesialisthelsetjenestene i regionen, som skal styrebehandles i styremøtet i Helse Sør‑Øst RHF 19. november 2008. Dette er i tråd med helseforetaksmodellen og bestemmelsene i helseforetaksloven § 28 første ledd, som legger ansvar for organisering av foretaksgruppen innad i regionen til styret i det regionale helseforetaket.

Saker som er av vesentlig betydning for å ivareta politiske målsettinger og saker av vesentlig prinsipiell eller samfunnsmessig betydning, skal imidlertid forelegges departementet som eier. Dette følger av helseforetaksloven § 30. Hvilke saker dette er, må vurderes konkret i den enkelte sak.

Jeg er enig med representanten i at de foreslåtte endringene i Helse Sør‑Øst kan bety endringer for mange pasienter og mange av de ansatte. Av den grunn kan jeg forsikre om at jeg følger omstillingsarbeidet nøye, slik at befolkningen i hovedstadsområdet skal sikres gode behandlingstilbud.

Ikke minst vil jeg forsikre meg om at endelig vedtak er i tråd med de forutsetninger som Stortinget har lagt til grunn i Innst. S. nr. 167 for 2006–2007.

Hans Olav Syversen (KrF) [11:48:31]: Jeg takker for svaret, som jo var mye «prosess». Vi nærmer oss nå avslutningen på denne prosessen, og jeg skjønner at statsråden holder døren åpen for at han som ansvarlig statsråd til syvende og sist kommer inn i bildet.

Når jeg spør om dette, er det også fordi det innenfor politiske rekker i denne byen, som kanskje har mer kjennskap til denne prosessen enn andre, er stilt store spørsmål ved den. Jan Bøhler, som er leder av Oslo Arbeiderparti og nestleder i helsekomiteen, sier følgende til Nordstrands Blad:

«Oslo Arbeiderparti ønsker at Oslo skal være en enhetlig helseregion. Vi ønsker bedre samarbeid innen kommunen, og dette forslaget synes å gå i motsatt retning (…) Jeg kan ikke sitte passivt å se på at Helse‑Norge forandres i en, etter min mening, negativ retning.»

Mitt spørsmål til statsråden er om det hittil er noe i den prosessen, slik han ser det, som gir grunn til en slik fortolkning som representanten Bøhler gir uttrykk for?

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [11:49:41]: Nå gjenstår det jo å se vedtaket. Det har vært en veldig omfattende og bred høringsprosess. Jeg har det veldig klare inntrykk at Helse Sør‑Øst er innstilt på å gå grundig gjennom de høringsuttalelsene som har kommet, med sikte på å justere forslaget dersom man mener det er riktig – med basis i innspill. Så er det jo sånn at disse innspillene spriker noe, så det ligger ikke noen entydig anbefaling i høringsuttalelsene.

Så er det viktig for meg å understreke at hovedstadsprosessen handler om at det skal bli gode og likeverdige helsetjenester til innbyggerne i Oslo, men det skal også komme de andre delene av Helse Sør‑Øst – og faktisk også landet – til gode. Det er dette helhetsperspektivet Helse Sør‑Øst må ha med seg når de nå skal fatte endelig vedtak, og det føler jeg meg sikker på at de vil ha.

Hans Olav Syversen (KrF) [11:50:48]: Med over 200 høringsuttalelser skal det vel mye til at alle går i samme retning. Samtidig var statsråden nå inne på noe av kjernespørsmålet, nemlig at hovedstadsprosessen er en del av en større reform innenfor en region som nå dekker 2,6 millioner innbyggere.

Saken er jo at selv om det gagner regionen som sådan, kan det kanskje føles som om man svikter lokalt – f.eks. vil kanskje mange i Oslo føle det slik når det endelige resultatet kommer på bordet. Men jeg skjønner altså at for statsråden er det helseregionens samlede resultat fra denne prosessen som er det primære, det som har øverste prioritet, og så må eventuelt de ulike helseforetak og ‑regioner innenfor denne store regionen komme i annen rekke.

Statsråd Bjarne Håkon Hanssen [11:51:50]: Det som kommer i første rekke, er pasienten. Så er resten organisering. Men det er ikke aktuelt å si at her har pasienten i Oslo noen interesser, men av hensyn til organiseringen må pasienten i Oslos interesser vike. Det er uaktuelt. Det vil overhodet ikke være aktuelt for meg å akseptere at Helse Sør‑Øst kommer ut med et endelig opplegg som fører til at pasienter i Oslo får et dårligere tilbud. Så det vil være den overordnede innfallsvinkel for min vurdering og departementets vurdering av prosessene i Helse Sør‑Øst.

Så er det etter min mening ikke slik at god pasientbehandling nødvendigvis behøver å bety at alle bydeler i Oslo må være innenfor samme helseforetaket. Jeg mener det kan være fullt ut mulig å forsvare at pasienter i Oslo får et godt helsetilbud selv om deler av pasientene får sitt tilbud av et annet helseforetak innen Sentrum.