Stortinget - Møte mandag den 18. mai 2009 kl. 12

Dato: 18.05.2009
President: Carl I. Hagen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 5 - Referatsaker [12:08:38]

 • Sak nr. 1 [12:18:09]

  Redegjørelse av barne- og likestillingsministeren om situasjonen i barnevernet

 • Sak nr. 2 [12:51:48]

  Interpellasjon fra representanten May-Helen Molvær Grimstad til barne- og likestillingsministeren:
  «Ifølge media er hvert tredje seksuelle overgrep mot mindreårige utført av andre mindreårige. Mange overgrep er så grove at de medfører alvorlige senskader. Seksuelle overgrep begått av barn er krevende å forholde seg til. Temaet er sterkt tabubelagt, og mange ofre og overgripere får ikke nødvendig hjelp. Ifølge FNs barnekonvensjon artikkel 34 har barnet rett til beskyttelse mot alle former for seksuell utnyttelse og misbruk. For å verne barn mot slik utnytting skal staten sette i verk alle nødvendige tiltak, nasjonalt og internasjonalt. Dessverre opplever mange barn overgrep, og de opplever at de ikke får den beskyttelsen de har krav på.
  Hva gjør Regjeringen for å forhindre at barn og unge blir utsatt for seksuelle overgrep, hva vil Regjeringen gjøre for at flere barn og unge blir fanget opp og får hjelp, og hvordan vil statsråden sikre at ansatte som arbeider med barn og unge, får økt kompetanse slik at flere blir sett?»

 • Sak nr. 3 [13:45:53]

  Interpellasjon fra representanten Olav Gunnar Ballo til landbruks- og matministeren:
  «Gjennom flere tiår har det fått utvikle seg et økende misforhold mellom antallet reinsdyr i Finnmark og beitegrunnlaget for disse. Konsekvensene har vært at slaktevekten har gått ned, og at mange reinsdyr ikke overlever vinteren på grunn av manglende tilgang på reinlav. Næringen mottar betydelige statlige subsidier, noe som kan ha bidratt til å holde det høye reintallet oppe. I tillegg til at næringen i mindre og mindre grad produserer for salg, medfører underernæringen også store dyretragedier.
  Hvordan vil statsråden sikre at det er et samsvar mellom antall beitedyr i Finnmark og tilgangen på beite for dyrene?»

 • Sak nr. 4 [14:27:50]

  Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Anders Anundsen, Per Sandberg, Ib Thomsen og Tord Lien om nødvendige lovendringer slik at Statens vegvesen og andre statlige aktører må betale saksbehandlingsgebyr på linje med private aktører ((Innst. S. nr. 223 (2008–2009), jf. Dokument nr. 8:43 (2008–2009)))

Møtet hevet kl. 14.42.