Stortinget - Møte fredag den 12. november 2010 kl. 10

Dato: 12.11.2010
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:12]

  Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en fellesnordisk imamutdannelse ((Innst. 45 S (2010–2011), jf. Dokument 8:111 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 2 [11:22:41]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om utbygging og finansiering av fv 469 Hidra fastlandssamband i Flekkefjord kommune i Vest-Agder ((Innst. 44 S (2010–2011), jf. Prop. 158 S (2009–2010)))

 • Sak nr. 3 [12:14:18]

  Interpellasjon fra representanten Bjørn Lødemel til landbruks- og matministeren:
  «Landbruket er ei viktig distriktsnæring som sysselset mange, og som skapar betydelege ringverknader for anna næringsliv. Kvart år ser vi at mange gardsbruk blir lagde ned og bruk blir fråflytta og ståande tome. Særleg gjeld dette ute i distrikta. Småkraft er peika på som ei viktig inntektskjelde for landbruket. Dessverre har regjeringa øydelagt inntektsgrunnlaget for over 150 småkraftverk ved å bryte lovnadane om grøne sertifikat. Det råkar mange bønder, og tapet er rekna til 1,2 milliardar kronar. Dette er svært alvorleg for dei det gjeld. Høgre ønskjer å styrke inntektsgrunnlaget i jordbruket ved blant anna å styrke inntektsgrunnlaget frå småkraft. Fjerning av grunnrenteskatten på kraftverk opp til 10 MW er eit døme på det. Høgre ønskjer å legge til rette for ei levedyktig landbruksnæring med sjølvråderett over eigedomen og fridom som vanlege næringsdrivande.
  Støttar statsråden ei slik prioritering?»

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 14.