Stortinget - Møte onsdag den 8. desember 2010 kl. 10

Dato: 08.12.2010

Dokumenter: (Innst. 111 S (2010–2011), jf. Prop. 21 S (2010–2011) kap. 456 og 3456)

Sak nr. 3 [10:01:42]

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2010 under Justisdepartementet

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

I statsbudsjettet for 2010 vert det gjort følgjande endringar:

Kap.PostFormålKroner
Utgifter
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, vert redusert med101 100 000
frå kr 274 139 000 til kr 173 039 000
45Større utstyrsinnkjøp og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med88 800 000
frå kr 331 626 000 til kr 242 826 000
Inntekter
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
2Refusjonar, vert redusert med16 300 000
frå kr 23 496 000 til kr 7 196 000

Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.