Stortinget - Møte fredag den 17. juni 2011 kl. 9

Dato: 17.06.2011

Dokumenter: (Innst. 420 S (2010–2011), jf. Meld. St. 2 (2010–2011), Prop. 120 S (2010–2011) og Prop. 116 LS (2010–2011))

Sak nr. 3 [09:06:13]

Innstilling fra finanskomiteen om revidert nasjonalbudsjett for 2011, tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2011 og endringer i avgiftsvedtak

Votering i sak nr. 3

Presidenten: Under debatten er det satt fram i alt 78 forslag. Det er:

 • forslagene nr. 1–7, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslag nr. 8, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 9 og 10, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 11–13, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 14–29, fra Ulf Leirstein på vegne av Fremskrittspartiet

 • forslag nr. 30, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Kristelig Folkeparti

 • forslag nr. 31, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre og Venstre

 • forslagene nr. 32–38, fra Jan Tore Sanner på vegne av Høyre

 • forslagene nr. 39–44, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti og Venstre

 • forslagene nr. 45–54, fra Hans Olav Syversen på vegne av Kristelig Folkeparti

 • forslagene nr. 55–78, fra Borghild Tenden på vegne av Venstre

Det voteres først over forslagene nr. 55–78, fra Venstre.

Forslag nr. 55 lyder:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med6 190 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 884 000
fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 800 000
fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000
71Diverse tilskudd, forhøyes med2 000 000
fra kr 34 861 000 til kr 36 861 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med108 600 000
fra kr 190 500 000 til kr 81 900 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med3 500 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000
164Fred, forsoning og demokrati
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med3 800 000
fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med115 892 000
fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000
168Kvinner og likestilling
70Kvinner og likestilling, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 300 000 000 til kr 310 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 453 000
fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med821 000
fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000
220Utdanningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 648 000
fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000
221Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene
1Driftsutgifter, forhøyes med250 000
fra kr 13 358 000 til kr 13 608 000
222Statlige grunn- og videregående skoler og grunnskoleinternat
1Driftsutgifter, nedsettes med400 000
fra kr 103 820 000 til kr 103 420 000
225Tiltak i grunnopplæringen
51(Ny) Tilskudd til samarbeidstiltak mellom skole og barnevern, bevilges med20 000 000
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med11 125 000
fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med3 500 000
fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000
74Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med3 186 000
fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med87 000 000
fra kr 1 135 374 000 til kr 1 222 374 000
22(Ny) Tilskudd til kompetanse- og rekrutterings- og seniortiltak, lærere, bevilges med200 000 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med15 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med9 499 000
fra kr 1 227 842 000 til kr 1 237 341 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med42 263 000
fra kr 1 258 350 000 til kr 1 216 087 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med3 468 000
fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000
74Private videregående skoler i utlandet, overslagsbevilgning, nedsettes med400 000
fra kr 22 141 000 til kr 21 741 000
75Private skoler for funksjonshemmede elever, overslagsbevilgning, nedsettes med600 000
fra kr 178 883 000 til kr 178 283 000
76Andre private skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med200 000
fra kr 40 875 000 til kr 40 675 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med179 000
fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med2 000 000
fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 92 000 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med3 000 000
fra kr 30 400 000 til kr 27 400 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med500 000
fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000
76Raftostiftelsen, forhøyes med500 000
fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 15 000 000
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 500 000
fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med388 154 000
fra kr 24 155 242 000 til kr 24 543 396 000
70Private høyskoler, forhøyes med8 465 000
fra kr 879 958 000 til kr 888 423 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, nedsettes med900 000
fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med78 789 000
fra kr 78 789 000 til kr 0
51(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med97 932 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med1 747 000
fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, nedsettes med56 393 000
fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med28 043 000
fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål, forhøyes med107 100 000
fra kr 1 181 930 000 til kr 1 289 030 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med7 004 000
fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med61 005 000
fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med488 000
fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000
75UNESCO, nedsettes med2 812 000
fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000
315Frivillighetsformål
70Merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner, forhøyes med25 000 000
fra kr 608 632 000 til kr 633 632 000
83(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med18 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med14 112 000
fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med9 403 000
fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med5 385 000
fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000
321Kunstnerformål
75Vederlagsordninger, forhøyes med2 685 000
fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med30 000 000
fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med570 000
fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med8 148 000
fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000
78Ymse faste tiltak, forhøyes med15 000 000
fra kr 99 039 000 til kr 114 039 000
328Museums- og andre kulturvernformål
70Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med15 000 000
fra kr 859 277 000 til kr 874 277 000
78Ymse faste tiltak, forhøyes med3 093 000
fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000
334Film- og medieformål
51(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med10 000 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med20 600 000
fra kr 281 374 000 til kr 260 774 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 567 000
fra kr 327 262 000 til kr 321 695 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med31 460 000
fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, nedsettes med16 500 000
fra kr 3 318 708 000 til kr 3 302 208 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med53 397 000
fra kr 9 298 192 000 til kr 9 351 589 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 100 000
fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med500 000
fra kr 1 893 926 000 til kr 1 894 426 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, nedsettes med9 500 000
fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med4 300 000
fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 750 000
fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med50 900 000
fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med27 400 000
fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, forhøyes med1 786 000
fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000
470Fri rettshjelp
71Fritt rettsråd, forhøyes med5 000 000
fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med8 500 000
fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000
471Statens erstatningsansvar
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med838 000
fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000
476Førstelinjerettshjelp
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med8 337 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med2 750 000
fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med53 013 000
fra kr 707 569 000 til kr 760 582 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med7 813 000
fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med2 000 000
fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med9 505 000
fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med3 512 000
fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 825 000
fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med40 500 000
fra kr 1 552 350 000 til kr 1 511 850 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
62Nasjonale tiltak for lokal samfunnsutvikling, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 30 000 000 til kr 0
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 459 750 000 til kr 456 750 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med9 340 700 000
fra kr 94 929 757 000 til kr 85 589 057 000
69(Ny) Kommunal selskapsskatt, bevilges med9 200 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med317 200 000
fra kr 25 934 249 000 til kr 25 617 049 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med378 500 000
fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon - skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med15 200 000
fra kr 673 000 000 til kr 657 800 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med3 600 000
fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med72 300 000
fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000
64Investeringstilskudd, kan overføres, forhøyes med111 000 000
fra kr 1 377 400 000 til kr 1 488 400 000
587Statens bygningstekniske etat
1Driftsutgifter, forhøyes med7 700 000
fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000
600Arbeidsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 164 690 000 til kr 167 090 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 400 000
fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000
22Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med25 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 0
70Tilskudd, forhøyes med3 000 000
fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med31 000 000
fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med76 700 000
fra kr 9 565 210 000 til kr 9 641 910 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med1 900 000
fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000
612Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med61 000 000
fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med17 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med1 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med52 000 000
fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med5 200 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med18 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 52 760 000 til kr 72 760 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med7 000 000
fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med427 000 000
fra kr 7 253 490 000 til kr 6 826 490 000
77(Ny) Yrkesopplæring på arbeidsplassen, bevilges med10 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 427 500 000 til kr 442 500 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 540 000
fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med2 540 000
fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med21 250 000
fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000
718Rusmiddelforebygging
63Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med13 100 000
fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med13 100 000
fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med7 100 000
fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med7 300 000
fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med30 500 000
fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med224 500 000
fra kr 371 783 000 til kr 596 283 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med862 600 000
fra kr 42 044 403 000 til kr 42 907 003 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med301 200 000
fra kr 14 669 420 000 til kr 14 970 620 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med228 300 000
fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med203 400 000
fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med1 000 000
fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000
70Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med1 000 000
fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med1 600 000
fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med2 000 000
fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000
761Omsorgstjeneste
67Utviklingstiltak, forhøyes med2 100 000
fra kr 189 988 000 til kr 192 088 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000
60Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, forhøyes med50 000 000
fra kr 9 205 000 til kr 59 205 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000
764Psykisk helse
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med7 400 000
fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000
79Andre tilskudd, forhøyes med6 000 000
fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000
782Helseregistre
70Tilskudd, nedsettes med10 000 000
fra kr 32 992 000 til kr 22 992 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 937 000
fra kr 179 939 000 til kr 183 876 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, forhøyes med7 875 000
fra kr 4 304 872 000 til kr 4 312 747 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med39 840 000
fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med45 948 000
fra kr 1 628 069 000 til kr 1 582 121 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med69 000 000
fra kr 1 437 000 000 til kr 1 368 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med70 000 000
fra kr 14 950 000 000 til kr 14 880 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med2 000 000
fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000
852Adopsjonsstøtte
70Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med5 800 000
fra kr 14 896 000 til kr 20 696 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med8 000 000
fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med8 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med131 100 000
fra kr 3 411 000 000 til kr 3 279 900 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med88 830 000
fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med14 000 000
fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000
900Nærings- og handelsdepartementet
22(Ny) Regelråd, kan overføres, bevilges med30 000 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med6 500 000
fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter, forhøyes med17 666 000
fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med549 000 000
fra kr 1 646 600 000 til kr 1 097 600 000
920Norges forskningsråd
50Tilskudd, forhøyes med75 000 000
fra kr 1 337 000 000 til kr 1 412 000 000
928Ulønnet forskningsinnsats
71(Ny) Tilskudd, kan overføres, bevilges med40 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
70(Ny) Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med106 400 000
960Raufoss ASA
71(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med8 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med23 666 000
fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med64 000 000
fra kr 304 350 000 til kr 368 350 000
1100Landbruks- og matdepartementet
45Store utstyrskjøp og vedlikehold - ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med4 040 000
fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med70 000 000
fra kr 1 083 153 000 til kr 1 013 153 000
70Markedsregulering, kan overføres, nedsettes med25 000 000
fra kr 197 900 000 til kr 172 900 000
77Utviklingstiltak, kan overføres, nedsettes med12 000 000
fra kr 211 230 000 til kr 199 230 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med2 300 000
fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000
1320Statens vegvesen
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med30 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med210 000 000
fra kr 5 498 400 000 til kr 5 708 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med13 800 000
fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med20 000 000
fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med100 000 000
fra kr 513 600 000 til kr 613 600 000
61(Ny) Tilskudd til kollektivtransporttiltak i storbyområder, kan overføres, bevilges med100 000 000
62(Ny) Belønningsordning, sykkelveier, kan overføres, bevilges med50 000 000
75Kompensasjon til distriktene for forskjeller i drivstoffpriser, nedsettes med20 600 000
fra kr 20 600 000 til kr 0
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med90 000 000
fra kr 4 923 000 000 til kr 5 013 000 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med250 000 000
fra kr 3 875 200 000 til kr 4 125 200 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med150 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 195 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 300 000
fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med750 000
fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med4 500 000
fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
51Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med750 000
fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med107 200 000
fra kr 279 644 000 til kr 386 844 000
31Tiltak i friluftsområder, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 24 500 000 til kr 44 500 000
1429Riksantikvaren
50Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med45 000 000
fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000
39Oppryddingstiltak, kan overføres, forhøyes med25 000 000
fra kr 83 560 000 til kr 108 560 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med14 666 000
fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med2 000 000
70Tilskudd, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000
1504Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond
70(Ny) Kompensasjon, bevilges med235 000 000
1510Fylkesmannsembetene
1Driftsutgifter, nedsettes med30 000 000
fra kr 1 308 785 000 til kr 1 278 785 000
1520Departementenes servicesenter
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 362 886 000 til kr 352 886 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med300 000
fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med27 650 000
fra kr 176 265 000 til kr 203 915 000
23Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med350 000
fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000
1570Datatilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med270 000
fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med61 000 000
fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 790 000
fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med53 900 000
fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med25 400 000
fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000 000
fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med4 780 000
fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000
1638Kjøp av klimakvoter
21Kvotekjøp, generell ordning, kan overføres, nedsettes med215 000 000
fra kr 415 000 000 til kr 200 000 000
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med2 685 000
fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med64 982 000
fra kr 2 608 550 000 til kr 2 673 532 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 317 000
fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med3 825 000
fra kr 66 267 000 til kr 70 092 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med64 704 000
fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med64 912 000
fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med7 380 000
fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med167 298 000
fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med50 128 000
fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med28 867 000
fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med44 457 000
fra kr 1 048 559 000 til kr 1 093 016 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med18 182 000
fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med57 970 000
fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med34 052 000
fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med94 408 000
fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 343 000
fra kr 977 565 000 til kr 971 222 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 287 000
fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med264 048 000
fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, nedsettes med2 765 000
fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 40 920 000 til kr 39 920 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 88 100 000 til kr 98 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000
74(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med533 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50Overføring til Energifondet, forhøyes med158 600 000
fra kr 976 000 000 til kr 1 134 600 000
60(Ny) Tilskudd til utvikling av varmeenergi, kan overføres, bevilges med50 000 000
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med890 000 000
fra kr 1 530 000 000 til kr 640 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, forhøyes med2 580 000 000
fra kr 9 773 000 000 til kr 12 353 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 224 000
fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med202 828 000
fra kr 4 661 211 000 til kr 4 864 039 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med115 519 000
fra kr 2 793 512 000 til kr 2 909 031 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med59 604 000
fra kr 532 741 000 til kr 592 345 000
72Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med66 390 000
fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 500 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med30 280 000
fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med834 011 000
fra kr 17 889 849 000 til kr 18 723 860 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med30 000 000
fra kr 480 000 000 til kr 510 000 000
51Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med66 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 76 000 000
71Nettverk, profilering og reiseliv - programmer, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 372 800 000 til kr 402 800 000
72Forsknings- og utviklingskontrakter, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 285 000 000 til kr 315 000 000
73Tilskudd til innkjøpskonsortium for kjøp av kraft, kan overføres, nedsettes med20 000 000
fra kr 20 000 000 til kr 0
91(Ny) Lån til såkornkapitalfond, bevilges med200 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning1 398 155 000
3 Avskrivninger678 077 000
4 Renter av statens kapital55 000 000
5 Til investeringsformål923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum -533 999 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med66 000 000
fra kr 263 000 000 til kr 329 000 000
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med76 000 000
fra kr 1 253 570 000 til kr 1 177 570 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med96 000 000
fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond-100 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning100 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-521 420 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning412 040 000
3 Avskrivninger93 764 000
4 Renter av statens kapital25 393 000
5 Til investeringsformål18 070 000
Sum 27 847 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med18 000 000
fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med257 000 000
fra kr 14 163 000 000 til kr 14 420 000 000
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med9 600 000
fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 030 000 000
fra kr 12 900 000 000 til kr 11 870 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med210 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 640 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med120 000 000
fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med59 800 000
fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med260 000 000
fra kr 31 980 000 000 til kr 31 720 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, forhøyes med90 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 920 000 000
72Omsorgs- og pleiepenger ved barns sykdom m.m., overslagsbevilgning, forhøyes med37 500 000
fra kr 555 000 000 til kr 592 500 000
73Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 550 000 000
fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000
2655Uførhet
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med1 079 000 000
fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000
73(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med13 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med125 000 000
fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med900 000 000
fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000
2690Diverse utgifter
77Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med30 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med40 000 000
fra kr 7 910 000 000 til kr 7 870 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med195 900 000
fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med66 000 000
fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med61 000 000
fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000
3100Utenriksdepartementet
2Gebyrer for utlendingssaker ved utenriksstasjonene, nedsettes med2 200 000
fra kr 62 400 000 til kr 60 200 000
3200Kunnskapsdepartementet
5Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med1 805 000
fra kr 1 805 000 til kr 0
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med5 285 000
fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000
3280Felles enheter
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med10 000
fra kr 10 000 til kr 0
2Salgsinntekter m.v., nedsettes med900 000
fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000
3281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
2Salgsinntekter mv., nedsettes med37 240 000
fra kr 37 250 000 til kr 10 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med689 000
fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
4Gebyr - vaktselskap, nedsettes med10 000 000
fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000
6Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med15 218 000
fra kr 88 756 000 til kr 73 538 000
8Gebyr - ID-kort, nedsettes med14 250 000
fra kr 14 250 000 til kr 0
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
3Diverse inntekter, nedsettes med9 500 000
fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, forhøyes med21 850 000
fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter, nedsettes med162 000
fra kr 162 000 til kr 0
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 789 000
fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med6 534 000
fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000
6Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med1 500 000
fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med7 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med6 000 000
fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000
3635Ventelønn
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med9 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000
3711Ernæring og mattrygghet
2(Ny) Diverse inntekter, bevilges med200 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med2 000 000
fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000
4Gebyrinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000
5Oppdragsinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000
3732Regionale helseforetak
86Driftskreditter, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med41 299 000
fra kr 79 887 000 til kr 121 186 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med4 212 000
fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med19 275 000
fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
60Kommunale egenandeler, nedsettes med52 000 000
fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med69 930 000
fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000
3904Brønnøysundregistrene
1Gebyrinntekter, nedsettes med50 000 000
fra kr 397 800 000 til kr 347 800 000
4100Landbruks- og matdepartementet
40(Ny) Salg av eiendom, bevilges med1 190 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med6 000 000
fra kr 162 100 000 til kr 156 100 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med1 000 000
fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000
4465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
1Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med5 115 000
fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000
2Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med12 060 000
fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000
4610Toll- og avgiftsetaten
11Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med25 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
4634Statens innkrevingssentral
88Forsinkelsesgebyr, Regnskapsregisteret, forhøyes med10 000 000
fra kr 225 000 000 til kr 235 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med38 882 000
fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med19 609 000
fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med23 000 000
fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter, nedsettes med3 000 000
fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med10 000 000
fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000
4825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
85Fondsavkastning, nedsettes med1 400 000
fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000
4829Konsesjonsavgiftsfondet
50Overføring fra fondet, forhøyes med533 000
fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 409 000
fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med697 800 000
fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med80 751 000
fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med18 750 000
fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000
5326SIVA SF
70Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter167 500 000 000
2 Driftsutgifter-31 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-16 500 000 000
5 Renter av statens kapital -6 700 000 000
Sum 110 600 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med100 000 000
fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med200 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med142 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med10 126 000
fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med1 001 000 000
fra kr 169 091 000 000 til kr 168 090 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med70 000 000
fra kr 1 800 000 000 til kr 1 730 000 000
5508Avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen
70CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 300 000 000 til kr 2 425 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med15 000 000
fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med296 300 000
fra kr 206 700 000 000 til kr 206 403 700 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, nedsettes med40 000 000
fra kr 12 325 000 000 til kr 12 285 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med500 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 8 500 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, nedsettes med16 000 000
fra kr 19 700 000 000 til kr 19 684 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
71Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med120 000 000
fra kr 9 400 000 000 til kr 9 280 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med580 000 000
fra kr 1 700 000 000 til kr 2 280 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med522 000 000
fra kr 4 755 000 000 til kr 5 277 000 000
5560Avgift på plastposer
70(Ny) Avgift, bevilges med400 000 000
5565Dokumentavgift
70Dokumentavgift, nedsettes med105 000 000
fra kr 5 700 000 000 til kr 5 595 000 000
5568Sektoravgifter under Kulturdepartementet
72(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med10 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med8 000 000
fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
71Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med6 000 000
fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000
74Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med69 200 000
fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet
70Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med3 700 000
fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, nedsettes med2 257 000
fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med27 000 000
fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80Renter, nedsettes med96 000 000
fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med500 250 000
fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 300 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85(Ny) Utbytte, bevilges med138 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med189 000 000
fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med15 800 000
fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 900 000
fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med40 000 000
fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte, forhøyes med11 830 000
fra kr 750 000 til kr 12 580 000
5652Renter og utbytte Statskog SF
85Utbytte, forhøyes med6 300 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med6 587 100 000
fra kr 9 946 200 000 til kr 16 533 300 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, nedsettes med146 000 000
fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med535 000 000
fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000
5700Folketrygdens inntekter
71Trygdeavgift, nedsettes med103 000 000
fra kr 94 620 000 000 til kr 94 517 000 000
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med405 000 000
fra kr 135 100 000 000 til kr 134 695 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med55 000 000
fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000
73Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med19 600 000
fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2Dividende, nedsettes med15 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med20 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000»

Forslag nr. 56 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest, og senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, utrede og fremme lovforslag om 20 pst. fradrag i skatt for personlige, varige investeringer i selskap inntil 500 000 kroner.»

Forslag nr. 57 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, komme tilbake til Stortinget med forslag til en lovendring slik at selvstendig næringsdrivende kan benytte minstefradrag på samme måte som privatpersoner.»

Forslag nr. 58 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, komme tilbake til Stortinget med et lovforslag om innføring av regler om avsetning til en fondsordning for enkeltpersonforetak etter mønster av den svenske ordningen med «expansionsmedel».»

Forslag nr. 59 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, om å legge fram en ordning med skattefradrag for energieffektiviseringstiltak i private bygg (materiellkostnader og arbeidskostnader) på inntil 50 000 kroner.»

Forslag nr. 60 lyder:

«Det gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift i petroleumsvirksomheten på kontinentalsokkelen:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 21. desember 1990 nr. 72 om avgift på utslipp av CO2 i petroleumsvirksomhet på kontinentalsokkelen betales CO2-avgift til statskassen etter følgende satser:

 • a) for gass 80 øre per standardkubikkmeter

 • b) for olje eller kondensat 80 øre per liter.»

Forslag nr. 61 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke grensen for tollfri import av varer fra utlandet til 500 kroner, samt etablere en ordning der beløpet jevnlig justeres med prisveksten.»

Forslag nr. 62 lyder:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkVolumprosent alkoholKr
t.o.m. 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,77,21 per volumprosent og liter
Annenover 0,7 t.o.m. 2,72,95 per liter
over 2,7 t.o.m. 3,711,13 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,719,28 per liter
over 4,7 t.o.m. 223,91 per volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk

II

Eksisterende annet ledd blir nytt tredje ledd.»

Forslag nr. 63 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest avvikle ordningen med taxfree-salg av tobakksvarer.»

Forslag nr. 64 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på motorvogn mv., I. Engangsavgift på motorvogner mv.:

§ 5 første ledd ny bokstav p skal lyde:

 • p) utrykningskjøretøy til politiet.»

Forslag nr. 65 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om grunnavgift på fyringsolje:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,983 per liter.»

Forslag nr. 66 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011 § 1:

Fra 1. juli 2011skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,69 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 0,79 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,41 per liter.

 • b) Bensin: kr 0,98 per liter.

 • c) Naturgass: kr 0,54 per standardkubikkmeter.

 • d) LPG: kr 0,76 per kg.»

Forslag nr. 67 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om fastsetting av avgifter mv. til folketrygden for 2011:

Arbeidsgiveravgift

ny § 4 og 5 skal lyde:

§ 4 Særregler om lærlinger

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette for arbeidstakere som er lærlinger og ansatt etter 1. juli 2011, skal det ikke beregnes arbeidsgiveravgift i noen soner.

§ 5 Særregler for nystartede bedrifter

For lønn og annen godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold som arbeidsgiver plikter å innberette, skal det for bedrifter som er startet etter 1. juli 2011 med inntil 5 ansatte, beregnes halv arbeidsgiveravgift i alle soner i inntil tre år etter første gangs registrering av bedriften.

Opprinnelig § 4 blir § 6 etc.

Trygdeavgift

§ 8 første ledd skal lyde:

Av næringsinntekt og annen personinntekt som nevnt i folketrygdloven § 23-3 annet ledd nr. 3, beregnes trygdeavgift med 10,7 pst.»

Forslag nr. 68 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, endre lov om domstolene (domstolloven) § 56 jf. § 70 annet ledd nr. 1 om at medlemmet må være under 70 år ved valgperiodens start, slik at også personer over 70 år kan fortsette som medlem i forliksrådet.»

Forslag nr. 69 lyder:

«Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget, senest i statsbudsjettet for 2012, med en konkret og forpliktende fremdriftsplan for fengsel med lukkede fengselsplasser i Indre Salten/Fauske.»

Forslag nr. 70 lyder:

«Stortinget ber regjeringen utarbeide en ny instruks for om tolkningen av utlendingsloven § 71 andre ledd tredje punktum som endres til også å inkludere spesialister (utlendingsforskriften § 6-2).»

Forslag nr. 71 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre minstekrav til arbeidstidsreduksjon i dagpengeforskriftens § 6-6 for å beholde dagpengerettighetene fra 40 pst. til 20 pst.»

Forslag nr. 72 lyder:

«Stortinget ber regjeringen tilpasse regelverket for rullerende permittering slik at bedriften der det er enighet mellom ansatte og arbeidsgiver, kun betaler arbeidsgiverperiode for det antall stillinger som faktisk er permittert.»

Forslag nr. 73 lyder:

«Stortinget ber regjeringen snarest innføre normerte sykemeldingsperioder etter svensk modell.»

Forslag nr. 74 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere ekstern evaluering og tilsyn av turnussystemet for medisinstudenter, samt sørge for at turnussystemet sikrer forutsigbarhet og kontinuitet i deres utdanningsløp.»

Forslag nr. 75 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning for enslige mindreårige asylsøkere med midlertidig oppholdstillatelse som gir mulighet for utsatt hjemreise etter fylte 18 år for å kunne fullføre et påbegynt utdanningsløp.»

Forslag nr. 76 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem en plan for en styrt avvikling av pelsdyrnæringen i Norge.»

Forslag nr. 77 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å gå i dialog med Halden kommune med sikte på å etablere et kommunalt/statlig spleiselag for å bevare «Konservativen» i Halden.»

Forslag nr. 78 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme en sak om elektrifisering av norsk sokkel, med mål om en betydelig reduksjon av klimagassutslippene fra norsk petroleumsnæring.»

Votering:Forslagene fra Venstre ble med 100 mot 2 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.13.23)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 45–54, fra Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 45 lyder:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med6 190 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 884 000
fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 800 000
fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med21 100 000
fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000
151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med7 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 363 000 000
152Bistand til Midtøsten
78Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med3 500 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med4 600 000
fra kr 135 000 000 til kr 130 400 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med2 400 000
fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med15 500 000
fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med3 800 000
fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med6 292 000
fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med8 200 000
fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med115 892 000
fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med22 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 453 000
fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med821 000
fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000
220Utdanningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 648 000
fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000
221Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 250 000
fra kr 13 358 000 til kr 17 608 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med11 125 000
fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med3 500 000
fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000
71Tilskudd til utvikling av musikk- og kulturskolene, forhøyes med20 000 000
fra kr 9 705 000 til kr 29 705 000
74Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med3 186 000
fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med55 000 000
fra kr 1 135 374 000 til kr 1 190 374 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med15 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med14 799 000
fra kr 1 227 842 000 til kr 1 242 641 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med20 463 000
fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med3 468 000
fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med179 000
fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000
82(Ny) Kapitaltilskudd friskoler, bevilges med50 000 000
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med12 000 000
fra kr 146 168 000 til kr 158 168 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med37 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 100 000 000
253Folkehøyskoler
70Tilskudd til folkehøyskoler, forhøyes med2 000 000
fra kr 659 685 000 til kr 661 685 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med1 500 000
fra kr 5 696 000 til kr 7 196 000
76Raftostiftelsen, forhøyes med500 000
fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med20 000 000
fra kr 81 278 000 til kr 101 278 000
258Tiltak for livslang læring
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 3 896 000 til kr 2 896 000
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 500 000
fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med122 954 000
fra kr 24 155 242 000 til kr 24 278 196 000
70Private høyskoler, forhøyes med17 465 000
fra kr 879 958 000 til kr 897 423 000
270Studium i utlandet og sosiale formål for studenter
74Tilskudd til velferdsarbeid, forhøyes med5 000 000
fra kr 70 249 000 til kr 75 249 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, nedsettes med900 000
fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med78 789 000
fra kr 78 789 000 til kr 0
51(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med97 932 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med1 747 000
fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, nedsettes med56 393 000
fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med28 043 000
fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000
285Norges forskningsråd
52Forskningsformål, forhøyes med20 000 000
fra kr 1 181 930 000 til kr 1 201 930 000
286Forskningsfond
95Fondskapital - Fondet for forskning og nyskaping, forhøyes med25 000 000 000
fra kr 3 000 000 000 til kr 28 000 000 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med7 004 000
fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med61 005 000
fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med488 000
fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000
75UNESCO, nedsettes med2 812 000
fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000
315Frivillighetsformål
83(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med18 000 000
320Allmenne kulturformål
73Nasjonale kulturbygg, kan overføres, forhøyes med7 000 000
fra kr 164 000 000 til kr 171 000 000
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med14 112 000
fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med9 403 000
fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med5 385 000
fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000
321Kunstnerformål
75Vederlagsordninger, forhøyes med2 685 000
fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med30 000 000
fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med570 000
fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med8 148 000
fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000
328Museums- og andre kulturvernformål
70Det nasjonale museumsnettverket, forhøyes med16 500 000
fra kr 859 277 000 til kr 875 777 000
78Ymse faste tiltak, forhøyes med3 093 000
fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000
334Film- og medieformål
51(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med10 000 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 267 000
fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med31 460 000
fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med19 500 000
fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med54 697 000
fra kr 9 298 192 000 til kr 9 352 889 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 100 000
fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med19 500 000
fra kr 1 893 926 000 til kr 1 874 426 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, nedsettes med9 500 000
fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med4 300 000
fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 750 000
fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med50 900 000
fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med27 400 000
fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, forhøyes med1 786 000
fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000
470Fri rettshjelp
71Fritt rettsråd, forhøyes med5 000 000
fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med8 500 000
fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000
471Statens erstatningsansvar
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med838 000
fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000
476Førstelinjerettshjelp
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med8 337 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med2 750 000
fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med33 013 000
fra kr 707 569 000 til kr 740 582 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med7 813 000
fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med2 000 000
fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med9 505 000
fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med3 512 000
fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 825 000
fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med120 500 000
fra kr 1 552 350 000 til kr 1 431 850 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 459 750 000 til kr 456 750 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med711 500 000
fra kr 94 929 757 000 til kr 95 641 257 000
64Skjønnstilskudd, kan nyttes under kap. 572 post 64, nedsettes med30 000 000
fra kr 2 097 000 000 til kr 2 067 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med24 000 000
fra kr 25 934 249 000 til kr 25 958 249 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med378 500 000
fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med90 200 000
fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med3 100 000
fra kr 47 000 000 til kr 43 900 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med72 300 000
fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000
587Statens bygningstekniske etat
1Driftsutgifter, forhøyes med7 700 000
fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000
600Arbeidsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 164 690 000 til kr 167 090 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 400 000
fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000
70Tilskudd, forhøyes med3 000 000
fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med31 000 000
fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med88 700 000
fra kr 9 565 210 000 til kr 9 653 910 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med1 900 000
fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000
612Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med61 000 000
fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med17 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med1 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med52 000 000
fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med5 200 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med18 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
63Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 179 150 000 til kr 184 150 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med8 000 000
fra kr 52 760 000 til kr 60 760 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 78 350 000 til kr 75 350 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med252 000 000
fra kr 7 253 490 000 til kr 7 001 490 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 427 500 000 til kr 437 500 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 540 000
fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med2 540 000
fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med21 250 000
fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000
718Rusmiddelforebygging
63Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med13 100 000
fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med13 100 000
fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med7 100 000
fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med7 300 000
fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med30 500 000
fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med49 500 000
fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med863 600 000
fra kr 42 044 403 000 til kr 42 908 003 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med301 700 000
fra kr 14 669 420 000 til kr 14 971 120 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med228 300 000
fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med203 400 000
fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med1 000 000
fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000
70Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med1 000 000
fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med1 600 000
fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med2 000 000
fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000
761Omsorgstjeneste
67Utviklingstiltak, forhøyes med7 100 000
fra kr 189 988 000 til kr 197 088 000
71Frivillig arbeid mv., forhøyes med1 000 000
fra kr 23 906 000 til kr 24 906 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000
60Helsestasjonstjenesten og skolehelsetjenesten, forhøyes med20 000 000
fra kr 9 205 000 til kr 29 205 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000
763Rustiltak
71Frivillig arbeid mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med50 000 000
fra kr 165 394 000 til kr 215 394 000
72Kompetansesentra mv., forhøyes med10 000 000
fra kr 88 859 000 til kr 98 859 000
764Psykisk helse
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000
72Utviklingstiltak, kan overføres, forhøyes med5 500 000
fra kr 392 363 000 til kr 397 863 000
769Utredningsvirksomhet mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med20 000 000
fra kr 31 262 000 til kr 51 262 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med7 400 000
fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000
79Andre tilskudd, forhøyes med6 000 000
fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 937 000
fra kr 179 939 000 til kr 181 876 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med31 525 000
fra kr 4 304 872 000 til kr 4 273 347 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med39 840 000
fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000
71Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet, forhøyes med7 500 000
fra kr 48 460 000 til kr 55 960 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med37 148 000
fra kr 1 628 069 000 til kr 1 590 921 000
842Familievern
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med15 000 000
fra kr 202 860 000 til kr 217 860 000
70Tilskudd til kirkens familieverntjeneste mv., kan nyttes under post 1, forhøyes med15 000 000
fra kr 129 954 000 til kr 144 954 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med82 000 000
fra kr 1 437 000 000 til kr 1 355 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med2 000 000
fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med8 000 000
fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med5 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 235 000 000
71Utvikling og opplysningsarbeid mv., kan nyttes under post 21, forhøyes med20 000 000
fra kr 25 737 000 til kr 45 737 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med52 000 000
fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med88 830 000
fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 500 000
fra kr 48 537 000 til kr 54 037 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 855 post 1, forhøyes med10 000 000
fra kr 202 805 000 til kr 212 805 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med14 000 000
fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med6 500 000
fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter, forhøyes med17 666 000
fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med220 000 000
fra kr 1 646 600 000 til kr 1 426 600 000
950Forvaltning av statlig eierskap
70(Ny) Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med106 400 000
960Raufoss ASA
71(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med8 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med23 666 000
fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med34 000 000
fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000
1100Landbruks- og matdepartementet
45Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med4 040 000
fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med2 300 000
fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000
1320Statens vegvesen
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med4 000 000
fra kr 7 170 100 000 til kr 7 174 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med30 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med110 000 000
fra kr 5 498 400 000 til kr 5 608 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med13 800 000
fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med20 000 000
fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000
1330Særskilte transporttiltak
71(Ny) Belønningsordning gang- og sykkelvei, bevilges med50 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med50 000 000
fra kr 4 923 000 000 til kr 4 973 000 000
30Investeringer i linjen, kan overføres, kan nyttes under post 23, forhøyes med10 000 000
fra kr 3 875 200 000 til kr 3 885 200 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 300 000
fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 750 000
fra kr 153 405 000 til kr 156 155 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med4 500 000
fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
21Miljøovervåking og miljødata, forhøyes med3 000 000
fra kr 159 958 000 til kr 162 958 000
51Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med750 000
fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med72 200 000
fra kr 279 644 000 til kr 351 844 000
74Tilskudd til friluftslivstiltak, kan overføres, forhøyes med2 500 000
fra kr 23 693 000 til kr 26 193 000
1429Riksantikvaren
50Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med47 000 000
fra kr 216 212 000 til kr 263 212 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med14 666 000
fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med2 000 000
70Tilskudd, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000
1504Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond
70(Ny) Kompensasjon, bevilges med235 000 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med300 000
fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med650 000
fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000
23Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med350 000
fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000
1570Datatilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med270 000
fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med61 000 000
fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 790 000
fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000
1590Kirkelig administrasjon
71Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med3 000 000
fra kr 203 430 000 til kr 206 430 000
72Tilskudd til kirkelig virksomhet i kommunene, forhøyes med10 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 20 000 000
74Tilskudd til Oslo domkirke, forhøyes med2 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med10 000 000
fra kr 177 870 000 til kr 187 870 000
76(Ny) Lokal omstilling ifm stat/kirkeforliket og styrking av gravferdsforvaltningens kompetanse, bevilges med2 000 000
1591Presteskapet
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 858 285 000 til kr 873 285 000
1592Nidaros domkirke m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 53 023 000 til kr 68 023 000
1600Finansdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 297 600 000 til kr 299 600 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med53 900 000
fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med25 400 000
fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000 000
fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med4 780 000
fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med2 685 000
fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med103 882 000
fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 317 000
fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med1 175 000
fra kr 66 267 000 til kr 65 092 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med64 704 000
fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med64 912 000
fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med7 380 000
fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med167 298 000
fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med50 128 000
fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med28 867 000
fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med44 457 000
fra kr 1 048 559 000 til kr 1 093 016 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med18 182 000
fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med57 970 000
fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med34 052 000
fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med94 408 000
fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 343 000
fra kr 977 565 000 til kr 971 222 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 287 000
fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med264 048 000
fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, nedsettes med2 765 000
fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 40 920 000 til kr 39 920 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med110 000 000
fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000
74(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med533 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50Overføring til Energifondet, forhøyes med108 600 000
fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med940 000 000
fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, forhøyes med2 350 000 000
fra kr 9 773 000 000 til kr 12 123 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 224 000
fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med170 628 000
fra kr 4 661 211 000 til kr 4 831 839 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med100 419 000
fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med57 404 000
fra kr 532 741 000 til kr 590 145 000
72Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med66 090 000
fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 800 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med30 280 000
fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med808 611 000
fra kr 17 889 849 000 til kr 18 698 460 000
2421Innovasjon Norge
50Innovasjon - prosjekter, fond, forhøyes med10 000 000
fra kr 480 000 000 til kr 490 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning1 398 155 000
3 Avskrivninger678 077 000
4 Renter av statens kapital55 000 000
5 Til investeringsformål923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum -533 999 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 263 000 000 til kr 269 000 000
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med96 000 000
fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond-100 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning100 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-521 420 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning412 040 000
3 Avskrivninger93 764 000
4 Renter av statens kapital25 393 000
5 Til investeringsformål18 070 000
Sum 27 847 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med18 000 000
fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med227 000 000
fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000
71Engangsstønad ved fødsel og adopsjon, overslagsbevilgning, forhøyes med154 000 000
fra kr 405 000 000 til kr 559 000 000
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med9 600 000
fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med800 000 000
fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med200 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 650 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med120 000 000
fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med59 800 000
fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med100 000 000
fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000
73Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 550 000 000
fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000
2655Uførhet
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med1 079 000 000
fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000
73(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med13 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med125 000 000
fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med900 000 000
fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000
2690Diverse utgifter
77Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med30 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med40 000 000
fra kr 7 910 000 000 til kr 7 870 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med195 900 000
fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med66 000 000
fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med61 000 000
fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000
3200Kunnskapsdepartementet
5Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med1 805 000
fra kr 1 805 000 til kr 0
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med5 285 000
fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000
3280Felles enheter
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med10 000
fra kr 10 000 til kr 0
2Salgsinntekter m.v., nedsettes med900 000
fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000
3281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
2Salgsinntekter mv., nedsettes med37 240 000
fra kr 37 250 000 til kr 10 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med689 000
fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
4Gebyr – vaktselskap, nedsettes med10 000 000
fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000
6Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med5 618 000
fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000
8Gebyr – ID-kort, nedsettes med14 250 000
fra kr 14 250 000 til kr 0
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
3Diverse inntekter, nedsettes med9 500 000
fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, forhøyes med21 850 000
fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter, nedsettes med162 000
fra kr 162 000 til kr 0
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 789 000
fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med6 534 000
fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000
6Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med1 500 000
fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med7 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med6 000 000
fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000
3635Ventelønn
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med9 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000
3711Ernæring og mattrygghet
2(Ny) Diverse inntekter, bevilges med200 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med2 000 000
fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000
4Gebyrinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000
5Oppdragsinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000
3732Regionale helseforetak
86Driftskreditter, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med20 099 000
fra kr 79 887 000 til kr 99 986 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med4 212 000
fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med19 275 000
fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
60Kommunale egenandeler, nedsettes med52 000 000
fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med69 930 000
fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000
4100Landbruks- og matdepartementet
40(Ny) Salg av eiendom, bevilges med1 190 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med5 300 000
fra kr 162 100 000 til kr 156 800 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med1 000 000
fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000
4465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
1Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med5 115 000
fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000
2Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med12 060 000
fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000
4610Toll- og avgiftsetaten
11Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med25 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med38 882 000
fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med19 609 000
fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med23 000 000
fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter, nedsettes med3 000 000
fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med10 000 000
fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000
4820Norges vassdrags- og energidirektorat
40Flom- og skredforebygging, forhøyes med16 000 000
fra kr 14 000 000 til kr 30 000 000
4825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
85Fondsavkastning, nedsettes med1 400 000
fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000
4829Konsesjonsavgiftsfondet
50Overføring fra fondet, forhøyes med533 000
fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 409 000
fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med697 800 000
fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med80 751 000
fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med18 750 000
fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000
5326SIVA SF
70Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter167 500 000 000
2 Driftsutgifter-31 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-16 500 000 000
5 Renter av statens kapital -6 700 000 000
Sum 110 600 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med100 000 000
fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med200 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med142 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med10 126 000
fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med1 166 200 000
fra kr 169 091 000 000 til kr 167 924 800 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med15 000 000
fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med3 300 000
fra kr 206 700 000 000 til kr 206 696 700 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, forhøyes med140 000 000
fra kr 12 325 000 000 til kr 12 465 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med100 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 8 100 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, forhøyes med149 000 000
fra kr 19 700 000 000 til kr 19 849 000 000
72Årsavgift, nedsettes med50 000 000
fra kr 8 900 000 000 til kr 8 850 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
71Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med95 000 000
fra kr 9 400 000 000 til kr 9 305 000 000
5541Avgift på elektrisk kraft
70Avgift på elektrisk kraft, forhøyes med165 000 000
fra kr 7 700 000 000 til kr 7 865 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med60 000 000
fra kr 1 700 000 000 til kr 1 760 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, forhøyes med264 000 000
fra kr 4 755 000 000 til kr 5 019 000 000
5560Avgift på plastposer
70(Ny) Avgift på plastposer, bevilges med400 000 000
5568Sektoravgifter under Kulturdepartementet
72(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med10 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med8 000 000
fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
71Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med6 000 000
fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000
74Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med69 200 000
fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet
70Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med3 700 000
fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, nedsettes med2 257 000
fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med27 000 000
fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80Renter, nedsettes med96 000 000
fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, nedsettes med53 000 000
fra kr 53 000 000 til kr 0
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med500 550 000
fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85(Ny) Utbytte, bevilges med138 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med189 000 000
fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med15 800 000
fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 900 000
fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med40 000 000
fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte, forhøyes med11 830 000
fra kr 750 000 til kr 12 580 000
5652Renter og utbytte Statskog SF
85Utbytte, forhøyes med6 300 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med7 345 400 000
fra kr 9 946 200 000 til kr 17 291 600 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, forhøyes med74 500 000
fra kr 461 000 000 til kr 535 500 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med535 000 000
fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000
5700Folketrygdens inntekter
72Arbeidsgiveravgift, nedsettes med53 000 000
fra kr 135 100 000 000 til kr 135 047 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med55 000 000
fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000
73Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med19 600 000
fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2Dividende, nedsettes med15 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med20 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000»

Forslag nr. 46 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å sikre at mindre tros- og livssynssamfunn blir omfattet av ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner.»

Forslag nr. 47 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fastsette en endringsforskrift til forskrift 19. november 1999 nr. 1158 til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14, herunder en eventuell presisering av hva som regnes som nullutslippsbil.»

Forslag nr. 48 lyder:

«Stortinget slutter seg til regjeringens forslag til skattevedtak for inntektsåret 2011 kapittel 6 med følgende endringer:

§ 6-1 skal lyde:

§ 6-1 Minstefradrag

Minstefradrag i lønnsinntekt mv. etter skatteloven § 6-32 første ledd bokstav a skal ikke settes lavere enn 31 800 kroner, og ikke settes høyere enn 80 000 kroner.»

Forslag nr. 49 lyder:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endringer:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkVolumprosent AlkoholKr
t.o.m. 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,76,94 per volumprosent og liter
over 0,7 t.o.m. 2,73,1 per liter
over 2,7 t.o.m. 3,711,69 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,720,24 per liter
over 4,7 t.o.m. 224,53 per volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk»

Forslag nr. 50 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om engangsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2011:

§ 2 første ledd skal lyde:

Avgiftsgruppe Akr 1 300
Personbiler, varebiler klasse 1, busser under 6 m med inntil 17 seteplasser0-1150kr 36,31
1 151-1 400kr 79,14
1 401-1 500kr 158,31
over 1 500kr 184,11
0-65kr 0
66-90kr 466,00
91-130kr 1 320,68
over 130kr 2 751,42
Motorvogn med plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med
– utslipp 115 g/km og over0-115kr 0
kr 893 kr 2 082 og kr 3 341116-135kr 738
136-175kr 893
176-245kr 2 082
over 245kr 3 341
– CO2-utslipp under 115 t.o.m 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 115 t.o.m 50kr 620
– CO2-utslipp under 50 g/km gjøres følgende fradrag per g/km for den del av utslippet som ligger under 50kr 738
Motorvogn uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp
– bensindrevne0-1 150kr 14,10
1 151-1 750kr 46,97
1 751-2 150kr 110,25
over 2 150kr 118,92
– ikke bensindrevne0-1 150kr 10,81
1 151-1 750kr 38,36
1 751-2 150kr 89,99
over 2 150kr 93,61
Avgiftsgruppe Bkr 1 300
Varebiler klasse 2, lastebiler med tillatt totalvekt mindre enn 7 501 kg og godsrom med lengde under 300 cm og bredde under 190 cm22 pst. av A22 pst. av A22 pst. av A22 pst. av A
Avgiftsgruppe Ckr 1 300
Campingbiler22 pst. av A22 pst. av A22 pst. av A22 pst. av A
Avgiftsgruppe D
Avgiftsgruppe Ekr 0
Beltebiler36 pst. av verdiavgiftsgrunnlaget
Avgiftsgruppe Fkr 0
Motorsyklerkr 10 468 per stk.
0-11kr 0
over 11kr 465,84
0-125kr 0
126-900kr 35,95
over 900kr 78,84
Avgiftsgruppe Gkr 1 300
Beltemotor-sykler0-100kr 14,75
101-200kr 29,51
over 200kr 58,99
0-20kr 39,35
21-40kr 78,66
over 40kr 157,31
0-200kr 3,08
201-400kr 6,15
over 400kr 12,29
Avgiftsgruppe Hkr 1 300
Motorvogn i avgiftsgruppe A, som ved første gangs registrering her i landet blir registrert på løyveinnehaver til bruk som ordinær drosje (ikke reserve- eller erstatnings- drosje) eller for transport av funksjonshemmede40 pst. av A40 pst. av A100 pst. av A100 pst. av A
Avgiftsgruppe Ikr 1 300
Avgiftspliktige motorvogner som er 30 år eller eldrekr 3 447 per stk.
Avgiftsgruppe Jkr 1 300
Busser under 6 m med inntil 17 seteplasser, hvorav minst 10 er fastmontert i fartsretningen40 pst. av A40 pst. av A40 pst. av A40 pst. av A»

Forslag nr. 51 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om årsavgift på motorvogner mv. for budsjetterminen 2011:

§ 2 første ledd ny bokstav g skal lyde:

motorvogner som er registrert etter 1. juli 2011, og som oppfyller avgassutslippskravnivåene i EURO V, eller som bare benytter elektrisitet til fremdrift (elbil), eller som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbil).»

Forslag nr. 52 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om veibruksavgift på autodiesel for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel):

 • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 0,48

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 0,53

 • 3. annen mineralolje: kr 0,53

 • 4. biodiesel; kr 0,24.»

Forslag nr. 53 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om forbruksavgift på elektrisk kraft for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen med 12,21 øre per kWh på elektrisk kraft som leveres her i landet.»

Forslag nr. 54 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav a skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales CO2-avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende mineralske produkter med følgende beløp:

 • a) Mineralolje: kr 0,59 per liter. For mineralolje som omfattes av Stortingets vedtak om veibruksavgift på drivstoff er avgiften kr 3,73 per liter. For mineralolje til innenriks luftfart skal det betales avgift med kr 1,49 per liter. For mineralolje til treforedlingsindustrien, sildemel- og fiskemelindustrien skal det betales avgift med kr 0,31 per liter.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti ble med 96 mot 6 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.13.40)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 39–44, fra Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 39 lyder:

«Stortinget ber regjeringen

styrke Skattefunn-ordningen ved at regelen om maksimal timesats på 500 kroner fjernes,

styrke Skattefunn-ordningen ved å fjerne regelen om at ved personal- og indirekte kostnader, begrenses antall timer for egne ansatte til maksimalt 1 850 timer per år.»

Forslag nr. 40 lyder:

«Stortinget ber regjeringen heve grensen for lønnsoppgaveplikt i frivillige organisasjoner til 10 000 kroner pr. ansatt.»

Forslag nr. 41 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om miljøavgifter på mineralske produkter mv. A. CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 1 nytt tredje ledd skal lyde:

For naturgass og LPG til gasskraftverk skal det betales avgift med kr 48 per Sm3 naturgass.

Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.»

Forslag nr. 42 lyder:

«Stortingsvedtak om avgift på plastposer

§ 1 Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av plastposer med kr 1 pr. pose.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.

§ 2 Det gis fritak, refusjon eller ytes tilskudd for avgift på plastposer som

 • a) fra produsents eller importørs lager

 • 1. utføres til utlandet,

 • 2. legges inn på tollager når varene er bestemt til utførsel,

 • b) innføres

 • 1. som reisegods etter tolloven § 5-1,

 • 2. etter tolloven § 5-9 og er av mindre verdi,

 • c) etter tolloven § 5-3 fra registrert virksomhets eller importørs lager leveres til eller innføres av

 • 1. diplomater,

 • 2. Nato og styrker fra land som deltar i Partnerskap for fred,

 • 3. Den nordiske investeringsbank,

 • 4. kommer i retur til produsents eller importørs lager

Departementet kan gi forskrift om gjennomføring, avgrensing av og vilkår for fritak.

§ 3 Oppstår det tvil om omfanget av avgiftsplikten, avgjøres spørsmålet av departementet.

§ 4 Departementet kan frita for eller sette ned avgiften når det oppstår enkelttilfeller eller situasjoner som ikke var overveid da avgiftsvedtaket ble truffet og når avgiften i det spesielle enkelttilfellet får en utilsiktet virkning.»

Forslag nr. 43 lyder:

«Stortinget ber regjeringen på egnet måte ta initiativ med sikte på å endre praksisen med å inkludere flyktningtiltak i Norge som en del av bistandsbudsjettet, og legge til rette for at Stortinget gis anledning til å debattere dette i sin fulle bredde.»

Forslag nr. 44 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å fjerne forskjellsbehandlingen med tanke på fødselstidspunkt for barns rett til barnehageplass, slik at retten til barnehageplass gjøres gjeldende for alle barn fra fylte ett år.»

Votering:Forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 96 mot 7 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.13.55)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 32–38, fra Høyre.

Forslag nr. 32 lyder:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med6 190 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 884 000
fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 800 000
fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med21 100 000
fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000
151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med96 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 274 000 000
152Bistand til Midtøsten
78Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000
153Bistand til Latin-Amerika
78Regionbevilgning for Latin-Amerika, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 190 500 000 til kr 185 500 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med3 500 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000
73Kultur, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 106 000 000 til kr 76 000 000
75Internasjonale organisasjoner og nettverk, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 172 500 000 til kr 146 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med14 600 000
fra kr 135 000 000 til kr 120 400 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med2 400 000
fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med15 500 000
fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med3 800 000
fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med6 292 000
fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med8 200 000
fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med53 192 000
fra kr 1 803 615 000 til kr 1 856 807 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med22 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, nedsettes med84 000 000
fra kr 864 200 000 til kr 780 200 000
81Tilskudd til internasjonal landbruksforskning, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 120 000 000 til kr 80 000 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 453 000
fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med821 000
fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000
220Utdanningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 648 000
fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000
221Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene
1Driftsutgifter, forhøyes med250 000
fra kr 13 358 000 til kr 13 608 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med11 125 000
fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med3 500 000
fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000
74Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med3 186 000
fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med142 000 000
fra kr 1 135 374 000 til kr 1 277 374 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med15 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med18 099 000
fra kr 1 227 842 000 til kr 1 245 941 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med20 463 000
fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med3 468 000
fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med179 000
fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med2 000 000
fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med59 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 78 000 000
64Tilskudd til midlertidige lokaler, overslagsbevilgning, nedsettes med8 000 000
fra kr 30 400 000 til kr 22 400 000
254Tilskudd til voksenopplæring
70Tilskudd til studieforbund, nedsettes med30 000 000
fra kr 184 951 000 til kr 154 951 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med500 000
fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000
76Raftostiftelsen, forhøyes med500 000
fra kr 2 000 000 til kr 2 500 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 5 000 000 til kr 15 000 000
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 500 000
fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med33 954 000
fra kr 24 155 242 000 til kr 24 189 196 000
70Private høyskoler, forhøyes med465 000
fra kr 879 958 000 til kr 880 423 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, nedsettes med900 000
fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med78 789 000
fra kr 78 789 000 til kr 0
51(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med97 932 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med1 747 000
fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, nedsettes med56 393 000
fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med28 043 000
fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med7 004 000
fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med61 005 000
fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med488 000
fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000
75UNESCO, nedsettes med2 812 000
fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000
315Frivillighetsformål
82Merverdiavgiftskompensasjon ved bygging av idrettsanlegg, forhøyes med50 000 000
fra kr 60 000 000 til kr 110 000 000
83(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med18 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med14 112 000
fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med9 403 000
fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med5 385 000
fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000
321Kunstnerformål
75Vederlagsordninger, forhøyes med2 685 000
fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med30 000 000
fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med570 000
fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med8 148 000
fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med3 093 000
fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000
334Film- og medieformål
51(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med10 000 000
335Pressestøtte
71Produksjonstilskudd, nedsettes med50 000 000
fra kr 281 374 000 til kr 231 374 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 267 000
fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med31 460 000
fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med19 500 000
fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 22 271 000 til kr 27 271 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med129 697 000
fra kr 9 298 192 000 til kr 9 427 889 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med4 100 000
fra kr 164 389 000 til kr 168 489 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med5 500 000
fra kr 1 893 926 000 til kr 1 899 426 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, nedsettes med9 500 000
fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med4 300 000
fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 750 000
fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med50 900 000
fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med27 400 000
fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, forhøyes med1 786 000
fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000
470Fri rettshjelp
71Fritt rettsråd, forhøyes med5 000 000
fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med8 500 000
fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000
471Statens erstatningsansvar
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med838 000
fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000
476Førstelinjerettshjelp
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med8 337 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med2 750 000
fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med23 013 000
fra kr 707 569 000 til kr 730 582 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med45 813 000
fra kr 1 935 875 000 til kr 1 890 062 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, nedsettes med4 750 000
fra kr 51 000 000 til kr 46 250 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med14 505 000
fra kr 239 885 000 til kr 225 380 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med7 788 000
fra kr 507 187 000 til kr 499 399 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, forhøyes med8 500 000
fra kr 111 857 000 til kr 120 357 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 825 000
fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, nedsettes med465 500 000
fra kr 1 552 350 000 til kr 1 086 850 000
63(Ny) Petroleum i nord, bevilges med50 000 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, forhøyes med2 000 000
fra kr 459 750 000 til kr 461 750 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med560 300 000
fra kr 94 929 757 000 til kr 94 369 457 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
60Innbyggertilskudd, nedsettes med75 000 000
fra kr 25 934 249 000 til kr 25 859 249 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med378 500 000
fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med90 200 000
fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med3 600 000
fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med50 800 000
fra kr 1 273 700 000 til kr 1 222 900 000
587Statens bygningstekniske etat
1Driftsutgifter, forhøyes med7 700 000
fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000
600Arbeidsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 400 000
fra kr 164 690 000 til kr 172 090 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 400 000
fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000
70Tilskudd, forhøyes med3 000 000
fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med31 000 000
fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med41 700 000
fra kr 9 565 210 000 til kr 9 606 910 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med1 900 000
fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000
612Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med61 000 000
fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med17 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med1 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med52 000 000
fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med5 200 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med18 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med7 000 000
fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med271 000 000
fra kr 7 253 490 000 til kr 6 982 490 000
77(Ny) Yrkesopplæring på arbeidsplassen, bevilges med10 000 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med15 000 000
fra kr 427 500 000 til kr 442 500 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 540 000
fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med2 540 000
fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med38 000 000
fra kr 517 925 000 til kr 555 925 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med21 250 000
fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000
718Rusmiddelforebygging
63Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med13 100 000
fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med13 100 000
fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med7 100 000
fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med7 300 000
fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med30 500 000
fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med49 500 000
fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med862 600 000
fra kr 42 044 403 000 til kr 42 907 003 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med301 200 000
fra kr 14 669 420 000 til kr 14 970 620 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med228 300 000
fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med203 400 000
fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med1 000 000
fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000
70Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med1 000 000
fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med1 600 000
fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med2 000 000
fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000
761Omsorgstjeneste
67Utviklingstiltak, forhøyes med77 100 000
fra kr 189 988 000 til kr 267 088 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000
763Rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med25 000 000
fra kr 61 869 000 til kr 86 869 000
764Psykisk helse
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med7 400 000
fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000
79Andre tilskudd, forhøyes med6 000 000
fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 937 000
fra kr 179 939 000 til kr 181 876 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med56 525 000
fra kr 4 304 872 000 til kr 4 248 347 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med39 840 000
fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med35 648 000
fra kr 1 628 069 000 til kr 1 592 421 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med44 000 000
fra kr 1 437 000 000 til kr 1 393 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med2 000 000
fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med8 000 000
fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med8 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000
73(Ny) Støtte til kontingentbetaling til deltakelse i fritidsaktiviteter, bevilges med10 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med52 000 000
fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med73 730 000
fra kr 229 077 000 til kr 302 807 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med14 000 000
fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med6 500 000
fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter, forhøyes med17 666 000
fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000
909Tiltak for sysselsetting av sjøfolk
73Tilskudd til sysselsetting av sjøfolk, overslagsbevilgning, nedsettes med200 000 000
fra kr 1 646 600 000 til kr 1 446 600 000
928Skattefunn
71(Ny) Tilskudd til ulønnet forskningsinnsats gjennom Skattefunn, bevilges med40 000 000
950Forvaltning av statlig eierskap
70(Ny) Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med106 400 000
960Raufoss ASA
71(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med8 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med23 666 000
fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med34 000 000
fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med15 000 000
fra kr 43 300 000 til kr 58 300 000
1100Landbruks- og matdepartementet
45Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med4 040 000
fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000
1150Til gjennomføring av jordbruksavtalen m.m.
50Fondsavsetninger, nedsettes med40 000 000
fra kr 1 083 153 000 til kr 1 043 153 000
73Pristilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med150 000 000
fra kr 2 283 500 000 til kr 2 133 500 000
74Direkte tilskudd, kan overføres, nedsettes med310 000 000
fra kr 7 810 119 000 til kr 7 500 119 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med2 300 000
fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000
1320Statens vegvesen
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med30 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med310 000 000
fra kr 5 498 400 000 til kr 5 808 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med13 800 000
fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000
63(Ny) Fylkesveier, tilskudd til fylkeskommunene, bevilges med100 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med20 000 000
fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000
1330Særskilte transporttiltak
60Særskilt tilskudd til kollektivtransport, kan overføres, forhøyes med200 000 000
fra kr 513 600 000 til kr 713 600 000
95(Ny) Infrastrukturfond, kapitalinnskudd, bevilges med50 000 000 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med40 000 000
fra kr 4 923 000 000 til kr 4 963 000 000
1370Posttjenester
70Kjøp av post- og banktjenester, nedsettes med100 000 000
fra kr 345 000 000 til kr 245 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 300 000
fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med750 000
fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med4 500 000
fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
51Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med750 000
fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med57 200 000
fra kr 279 644 000 til kr 336 844 000
1429Riksantikvaren
50Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med45 000 000
fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000
90(Ny) Fond for miljøvennlig teknologi, kapitalinnskudd, bevilges med5 000 000 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med14 666 000
fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med2 000 000
70Tilskudd, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000
1504Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond
70(Ny) Kompensasjon, bevilges med235 000 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med300 000
fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med650 000
fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000
23Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med350 000
fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000
1570Datatilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med270 000
fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med61 000 000
fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 790 000
fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 900 000
fra kr 293 900 000 til kr 300 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med53 900 000
fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med25 400 000
fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000 000
fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med4 780 000
fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med2 685 000
fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med103 882 000
fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 317 000
fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres, forhøyes med3 825 000
fra kr 66 267 000 til kr 70 092 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med64 704 000
fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med64 912 000
fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med7 380 000
fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med167 298 000
fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med50 128 000
fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med28 867 000
fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med94 457 000
fra kr 1 048 559 000 til kr 1 143 016 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med18 182 000
fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med57 970 000
fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med34 052 000
fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med94 408 000
fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med18 657 000
fra kr 977 565 000 til kr 996 222 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 287 000
fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med264 048 000
fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, nedsettes med2 765 000
fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 40 920 000 til kr 59 920 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med110 000 000
fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000
74(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med533 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50Overføring til Energifondet, forhøyes med108 600 000
fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med940 000 000
fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, forhøyes med2 315 000 000
fra kr 9 773 000 000 til kr 12 088 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 224 000
fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med170 628 000
fra kr 4 661 211 000 til kr 4 831 839 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med100 419 000
fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med53 404 000
fra kr 532 741 000 til kr 586 145 000
72Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med66 090 000
fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 800 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med30 280 000
fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med808 611 000
fra kr 17 889 849 000 til kr 18 698 460 000
2421Innovasjon Norge
51Tapsfond, såkornkapitalfond, forhøyes med125 000 000
fra kr 10 000 000 til kr 135 000 000
91(Ny) Lån til såkornkapitalfond, bevilges med500 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning1 398 155 000
3 Avskrivninger678 077 000
4 Renter av statens kapital55 000 000
5 Til investeringsformål923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum -533 999 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 263 000 000 til kr 279 000 000
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med96 000 000
fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond-100 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning100 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-521 420 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning412 040 000
3 Avskrivninger93 764 000
4 Renter av statens kapital25 393 000
5 Til investeringsformål18 070 000
Sum 27 847 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med18 000 000
fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med227 000 000
fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med9 600 000
fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med800 000 000
fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med210 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 640 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med120 000 000
fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med59 800 000
fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med100 000 000
fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000
73Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 550 000 000
fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000
2655Uførhet
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med1 079 000 000
fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000
73(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med13 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med125 000 000
fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000
75Bedring av funksjonsevnen, hjelpemidler, forhøyes med20 000 000
fra kr 2 870 000 000 til kr 2 890 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med900 000 000
fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000
2690Diverse utgifter
77Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med30 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, forhøyes med500 000
fra kr 7 910 000 000 til kr 7 910 500 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med195 900 000
fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med66 000 000
fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med61 000 000
fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000
3200Kunnskapsdepartementet
5Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med1 805 000
fra kr 1 805 000 til kr 0
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med5 285 000
fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000
3280Felles enheter
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med10 000
fra kr 10 000 til kr 0
2Salgsinntekter m.v., nedsettes med900 000
fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000
3281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
2Salgsinntekter mv., nedsettes med37 240 000
fra kr 37 250 000 til kr 10 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med689 000
fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
4Gebyr - vaktselskap, nedsettes med10 000 000
fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000
6Gebyr - utlendingssaker, nedsettes med5 618 000
fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000
8Gebyr - ID-kort, nedsettes med14 250 000
fra kr 14 250 000 til kr 0
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
3Diverse inntekter, nedsettes med9 500 000
fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, forhøyes med21 850 000
fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter, nedsettes med162 000
fra kr 162 000 til kr 0
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 789 000
fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med58 034 000
fra kr 1 274 400 000 til kr 1 216 366 000
6Gjenbosetting av flyktninger - støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med1 500 000
fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med7 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med6 000 000
fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000
3635Ventelønn
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med9 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000
3711Ernæring og mattrygghet
2(Ny) Diverse inntekter, bevilges med200 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med2 000 000
fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000
4Gebyrinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000
5Oppdragsinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000
3732Regionale helseforetak
86Driftskreditter, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med20 099 000
fra kr 79 887 000 til kr 99 986 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med4 212 000
fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med19 275 000
fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
60Kommunale egenandeler, nedsettes med52 000 000
fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med58 730 000
fra kr 136 900 000 til kr 195 630 000
4100Landbruks- og matdepartementet
40(Ny) Salg av eiendom, bevilges med1 190 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med5 300 000
fra kr 162 100 000 til kr 156 800 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med1 000 000
fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000
4465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
1Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med5 115 000
fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000
2Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med12 060 000
fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000
4610Toll- og avgiftsetaten
11Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med25 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med38 882 000
fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med19 609 000
fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med23 000 000
fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter, nedsettes med3 000 000
fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med10 000 000
fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000
4825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
85Fondsavkastning, nedsettes med1 400 000
fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000
4829Konsesjonsavgiftsfondet
50Overføring fra fondet, forhøyes med533 000
fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 409 000
fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med697 800 000
fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med80 751 000
fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med18 750 000
fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000
5326SIVA SF
70Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter167 500 000 000
2 Driftsutgifter-31 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-16 500 000 000
5 Renter av statens kapital -6 700 000 000
Sum 110 600 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med100 000 000
fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med200 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000
5445Statsbygg
30(Ny) Salg av eiendom, bevilges med200 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med142 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med10 126 000
fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med385 000 000
fra kr 169 091 000 000 til kr 168 706 000 000
5506Avgift av arv og gaver
70Avgift, nedsettes med71 000 000
fra kr 1 800 000 000 til kr 1 729 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med15 000 000
fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med1 000 000
fra kr 206 700 000 000 til kr 206 699 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., forhøyes med100 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 8 100 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, nedsettes med1 000 000
fra kr 19 700 000 000 til kr 19 699 000 000
5538Veibruksavgift på drivstoff
71Veibruksavgift på autodiesel, nedsettes med2 000 000
fra kr 9 400 000 000 til kr 9 398 000 000
5542Avgift på mineralolje mv.
70Grunnavgift på mineralolje mv., forhøyes med60 000 000
fra kr 1 700 000 000 til kr 1 760 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, nedsettes med26 000 000
fra kr 4 755 000 000 til kr 4 729 000 000
5556Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv.
70Avgift på alkoholfrie drikkevarer mv., nedsettes med35 000 000
fra kr 1 883 000 000 til kr 1 848 000 000
5568Sektoravgifter under Kulturdepartementet
72(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med10 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med8 000 000
fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
71Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med6 000 000
fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000
74Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med69 200 000
fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet
70Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med3 700 000
fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, nedsettes med2 257 000
fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med27 000 000
fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80Renter, nedsettes med96 000 000
fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med500 550 000
fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85(Ny) Utbytte, bevilges med138 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med189 000 000
fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med15 800 000
fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 900 000
fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med40 000 000
fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte, forhøyes med11 830 000
fra kr 750 000 til kr 12 580 000
5652Renter og utbytte Statskog SF
85Utbytte, forhøyes med6 300 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med7 106 000 000
fra kr 9 946 200 000 til kr 17 052 200 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, nedsettes med146 000 000
fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med535 000 000
fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med55 000 000
fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000
73Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med19 600 000
fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2Dividende, nedsettes med15 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med20 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000»

Forslag nr. 33 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift på mineralske produkter:

§ 1 annet ledd nr. 2 og § 1 annet ledd oppheves.

Gjeldende tredje ledd blir nytt annet ledd.»

Forslag nr. 34 lyder:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på alkoholfrie drikkevarer mv. for budsjetterminen 2011 gjøres følgende endring:

§ 1 skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp per liter:

 • a. alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 2,76,

 • b. saft laget av frukt og bær som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff: kr 1,38,

 • c. sirup som er tilsatt sukker eller kunstig søtstoff som nyttes til ervervsmessig framstilling av alkoholfrie drikkevarer i dispensere, fontener o.l.: kr 16,83.

Med alkoholfrie drikkevarer likestilles drikk med alkoholstyrke til og med 0,7 volumprosent alkohol.

Avgiftsplikten omfatter ikke varer i pulverform.

Departementet kan gi forskrift om hva som omfattes av avgiftsplikten og om grunnlaget for avgiften.»

Forslag nr. 35 lyder:

«Stortinget ber regjeringen doble antallet narkotikahunder i politiet fra 70 til 140 for bl.a. bedre å kunne bekjempe og forebygge narkotikamisbruk i kriminalomsorgen og ved skoler.»

Forslag nr. 36 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et vedlikeholdsfond til samferdselsformål på 50 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å møte utfordringene med det store etterslepet på vedlikehold av vei- og jernbanenettet.»

Forslag nr. 37 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere et fond for miljøvennlig teknologi på 5 mrd. kroner. Den årlige avkastningen skal komme i tillegg til ordinære bevilgninger, og benyttes til å gi investeringsstøtte til investeringer i ny klimavennlig teknologi i norske bedrifter.»

Forslag nr. 38 lyder:

«Stortinget samtykker i at det spares inn 300 mill. kroner på departementenes og underliggende etaters driftsutgifter (postene 1–29, unntatt post 24). Regjeringen gis fullmakt til å foreta den endelige fordelingen av beløpet. Innsparingen spesifiseres på kapitler og poster, og Stortinget orienteres om fordelingen i forbindelse med salderingen av statsbudsjettet for 2011. Innsparingen tas foreløpig ved å redusere kap. 2309 Tilfeldige utgifter med 300 mill. kroner. Når beløpet er fordelt på kapitler og poster, tilbakeføres 200 mill. kroner til kapittel 2309.»

Votering:Forslagene fra Høyre ble med 87 mot 16 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.14.15)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 31, fra Høyre og Venstre.

Forslaget lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om veibruksavgift på autodiesel for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd bokstav b skal lyde:

 • b) Olje til framdrift av motorvogn (autodiesel):

 • 1. svovelfri mineralolje (under 10 ppm svovel): kr 3,62,

 • 2. lavsvovlet mineralolje (under 50 ppm svovel): kr 3,67,

 • 3. annen mineralolje: kr 3,67,

§ 6 skal lyde:

Det gis fritak eller ytes tiskudd for avgift for andel biodiesel i mineraloljen, dersom andelen biodiesel utgjør 70 prosent eller mer.

Någjeldende §§ 6 og 7 blir §§ 7 og 8.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Venstre ble med 86 mot 17 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.14.29)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 30, fra Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om grunnavgift på mineralolje mv. for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd første punktum skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av mineralolje med kr 1,083 per liter.»

Votering:Forslaget fra Høyre og Kristelig Folkeparti ble med 81 mot 22 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.14.43)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 14–29, fra Fremskrittspartiet.

Forslag nr. 14 lyder:

«I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med6 190 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 884 000
fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 800 000
fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med21 100 000
fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000
151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med7 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 363 000 000
152Bistand til Midtøsten
78Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med3 500 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med4 600 000
fra kr 135 000 000 til kr 130 400 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med2 400 000
fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med15 500 000
fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med3 800 000
fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med6 292 000
fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med8 200 000
fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med115 892 000
fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med22 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 453 000
fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med821 000
fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000
220Utdanningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 648 000
fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000
221Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene
1Driftsutgifter, forhøyes med4 250 000
fra kr 13 358 000 til kr 17 608 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med11 125 000
fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med3 500 000
fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000
74Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med3 186 000
fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med8 000 000
fra kr 1 135 374 000 til kr 1 127 374 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med15 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med22 799 000
fra kr 1 227 842 000 til kr 1 250 641 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med20 463 000
fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med3 468 000
fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med179 000
fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med2 000 000
fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med37 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 100 000 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med500 000
fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 500 000
fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, forhøyes med23 154 000
fra kr 24 155 242 000 til kr 24 178 396 000
70Private høyskoler, forhøyes med465 000
fra kr 879 958 000 til kr 880 423 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, nedsettes med900 000
fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med78 789 000
fra kr 78 789 000 til kr 0
51(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med97 932 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med1 747 000
fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, nedsettes med56 393 000
fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med28 043 000
fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med7 004 000
fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med61 005 000
fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med488 000
fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000
75UNESCO, nedsettes med2 812 000
fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000
315Frivillighetsformål
83(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med18 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med14 112 000
fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med9 403 000
fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med5 385 000
fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000
321Kunstnerformål
75Vederlagsordninger, forhøyes med2 685 000
fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med30 000 000
fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med570 000
fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med8 148 000
fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med3 093 000
fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000
334Film- og medieformål
51(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med10 000 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 267 000
fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med31 460 000
fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med19 500 000
fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000
440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med226 439 000
fra kr 9 298 192 000 til kr 9 524 631 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 100 000
fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, forhøyes med30 500 000
fra kr 1 893 926 000 til kr 1 924 426 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000
448Grensekommissæren
1Driftsutgifter, forhøyes med23 000 000
fra kr 5 447 000 til kr 28 447 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, forhøyes med20 500 000
fra kr 568 597 000 til kr 589 097 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med4 300 000
fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 750 000
fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med50 900 000
fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med27 400 000
fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, forhøyes med1 786 000
fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000
470Fri rettshjelp
71Fritt rettsråd, forhøyes med5 000 000
fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med8 500 000
fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000
471Statens erstatningsansvar
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med838 000
fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000
476Førstelinjerettshjelp
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med8 337 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med2 750 000
fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med31 713 000
fra kr 707 569 000 til kr 739 282 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med7 813 000
fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med2 000 000
fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med9 505 000
fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med3 512 000
fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med10 000 000
fra kr 1 552 350 000 til kr 1 562 350 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 459 750 000 til kr 458 750 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med23 500 000
fra kr 94 929 757 000 til kr 94 953 257 000
65(Ny) Midler til samhandling, øremerket, bevilges med500 000 000
69(Ny) Styrking av eldreomsorgen, drift av institusjonsplasser, øremerket, bevilges med1 000 000 000
572Rammetilskudd til fylkeskommuner
61(Ny) Finansiering av fagskoler, øremerket, bevilges med25 000 000
68(Ny) Veivedlikehold, bevilges med1 500 000 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med378 500 000
fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med90 200 000
fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med3 600 000
fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med72 300 000
fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000
587Statens bygningstekniske etat
1Driftsutgifter, forhøyes med7 700 000
fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000
600Arbeidsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 000 000
fra kr 164 690 000 til kr 169 690 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 400 000
fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000
22Tiltak mot ufrivillig deltid, nedsettes med25 000 000
fra kr 25 000 000 til kr 0
70Tilskudd, forhøyes med4 000 000
fra kr 23 420 000 til kr 27 420 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med69 000 000
fra kr 34 620 000 til kr 103 620 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med76 700 000
fra kr 9 565 210 000 til kr 9 641 910 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med1 900 000
fra kr 20 900 000 til kr 19 000 000
612Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med61 000 000
fra kr 8 966 600 000 til kr 8 905 600 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med17 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med1 000 000
fra kr 100 000 000 til kr 99 000 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med52 000 000
fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med5 200 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med18 000 000
fra kr 72 000 000 til kr 90 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 156 000 000 til kr 142 000 000
621Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 52 760 000 til kr 57 760 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, forhøyes med7 000 000
fra kr 78 350 000 til kr 85 350 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med296 000 000
fra kr 7 253 490 000 til kr 6 957 490 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 427 500 000 til kr 437 500 000
642Petroleumstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med7 000 000
fra kr 185 950 000 til kr 192 950 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 395 270 000 til kr 400 270 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 650 000 000 til kr 1 782 000 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 540 000
fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med2 540 000
fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med21 250 000
fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000
718Rusmiddelforebygging
63Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med13 100 000
fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med13 100 000
fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med7 100 000
fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med7 300 000
fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000
720Helsedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med49 500 000
fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med865 000 000
fra kr 42 044 403 000 til kr 42 909 403 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med302 000 000
fra kr 14 669 420 000 til kr 14 971 420 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med229 000 000
fra kr 11 164 389 000 til kr 11 393 389 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med204 000 000
fra kr 9 920 256 000 til kr 10 124 256 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000
84(Ny) Omstillingsmidler for sykehus, bevilges med550 000 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med1 000 000
fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000
70Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med1 000 000
fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med1 600 000
fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med2 000 000
fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000
761Omsorgstjeneste
67Utviklingstiltak, forhøyes med2 100 000
fra kr 189 988 000 til kr 192 088 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000
764Psykisk helse
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med7 400 000
fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000
79Andre tilskudd, forhøyes med6 000 000
fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med540 000
fra kr 179 939 000 til kr 180 479 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med86 293 000
fra kr 4 304 872 000 til kr 4 218 579 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med39 471 000
fra kr 258 504 000 til kr 297 975 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med55 355 000
fra kr 1 628 069 000 til kr 1 572 714 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med82 000 000
fra kr 1 437 000 000 til kr 1 355 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med2 000 000
fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med8 000 000
fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med8 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med52 000 000
fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med88 830 000
fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med14 000 000
fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med6 500 000
fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter, forhøyes med17 666 000
fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000
950Forvaltning av statlig eierskap
70(Ny) Utbetaling - garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med106 400 000
960Raufoss ASA
71(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med8 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med23 666 000
fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med34 000 000
fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000
70Tilskudd Redningsselskapet, forhøyes med16 000 000
fra kr 43 300 000 til kr 59 300 000
1100Landbruks- og matdepartementet
45Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med4 040 000
fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med2 300 000
fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000
1320Statens vegvesen
23Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m., kan overføres, kan nyttes under post 29, post 30, post 31 og post 72, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 7 170 100 000 til kr 9 170 100 000
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med30 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med110 000 000
fra kr 5 498 400 000 til kr 5 608 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med13 800 000
fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med20 000 000
fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med240 000 000
fra kr 4 923 000 000 til kr 5 163 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 300 000
fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med750 000
fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med4 500 000
fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
51Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med750 000
fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med57 200 000
fra kr 279 644 000 til kr 336 844 000
1429Riksantikvaren
50Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med45 000 000
fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med14 666 000
fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med2 000 000
70Tilskudd, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000
1504Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond
70(Ny) Kompensasjon, bevilges med235 000 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med300 000
fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med650 000
fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000
23Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med350 000
fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000
1570Datatilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med270 000
fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med61 000 000
fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 790 000
fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000
1590Kirkelig administrasjon
71Tilskudd til kirkelige formål, forhøyes med2 500 000
fra kr 203 430 000 til kr 205 930 000
74Tilskudd til Oslo domkirke, forhøyes med2 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 3 000 000
75Trosopplæring, kan overføres, kan nyttes under post 1, forhøyes med10 000 000
fra kr 177 870 000 til kr 187 870 000
76(Ny) Oppgradering og sikring av kirker som kulturminner, bevilges med52 000 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med53 900 000
fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med25 400 000
fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000 000
fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med4 780 000
fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med2 685 000
fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med103 882 000
fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 317 000
fra kr 229 483 000 til kr 221 166 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med1 175 000
fra kr 66 267 000 til kr 65 092 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med64 704 000
fra kr 2 592 246 000 til kr 2 527 542 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med64 912 000
fra kr 1 913 817 000 til kr 1 978 729 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med7 380 000
fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med167 298 000
fra kr 5 288 514 000 til kr 5 455 812 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med50 128 000
fra kr 3 282 481 000 til kr 3 332 609 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med28 867 000
fra kr 3 968 358 000 til kr 3 997 225 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med49 457 000
fra kr 1 048 559 000 til kr 1 098 016 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med18 182 000
fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med57 970 000
fra kr 2 377 209 000 til kr 2 319 239 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, forhøyes med8 657 000
fra kr 977 565 000 til kr 986 222 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 287 000
fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med264 048 000
fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, nedsettes med2 765 000
fra kr 239 877 000 til kr 237 112 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 40 920 000 til kr 59 920 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med110 000 000
fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000
74(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med533 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50Overføring til Energifondet, forhøyes med108 600 000
fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med940 000 000
fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, forhøyes med2 900 000 000
fra kr 9 773 000 000 til kr 12 673 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 224 000
fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med182 228 000
fra kr 4 661 211 000 til kr 4 843 439 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med100 419 000
fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med59 604 000
fra kr 532 741 000 til kr 592 345 000
72Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med64 890 000
fra kr 1 105 890 000 til kr 1 041 000 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med30 280 000
fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med834 011 000
fra kr 17 889 849 000 til kr 18 723 860 000
2421Innovasjon Norge
74(Ny) Markedsføring av Norge, bevilges med55 000 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning1 398 155 000
3 Avskrivninger678 077 000
4 Renter av statens kapital55 000 000
5 Til investeringsformål923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum -533 999 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 263 000 000 til kr 279 000 000
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med96 000 000
fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond-100 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning100 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-521 420 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning412 040 000
3 Avskrivninger93 764 000
4 Renter av statens kapital25 393 000
5 Til investeringsformål18 070 000
Sum 27 847 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med18 000 000
fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med227 000 000
fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med9 600 000
fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med800 000 000
fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med200 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 650 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med120 000 000
fra kr 2 680 000 000 til kr 2 560 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med59 800 000
fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med100 000 000
fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000
73Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med7 000 000
fra kr 281 880 000 til kr 274 880 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 550 000 000
fra kr 36 750 000 000 til kr 35 200 000 000
2655Uførhet
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med1 079 000 000
fra kr 33 190 000 000 til kr 32 111 000 000
73(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med13 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med125 000 000
fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med900 000 000
fra kr 45 915 000 000 til kr 46 815 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 76 500 000 000 til kr 78 500 000 000
2690Diverse utgifter
77Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med30 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med18 000 000
fra kr 7 910 000 000 til kr 7 892 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med195 900 000
fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med66 000 000
fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med61 000 000
fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000
3200Kunnskapsdepartementet
5Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med1 805 000
fra kr 1 805 000 til kr 0
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med5 285 000
fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000
3280Felles enheter
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med10 000
fra kr 10 000 til kr 0
2Salgsinntekter m.v., nedsettes med900 000
fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000
3281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
2Salgsinntekter mv., nedsettes med37 240 000
fra kr 37 250 000 til kr 10 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med689 000
fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000
3440Politidirektoratet – politi- og lensmannsetaten
4Gebyr - vaktselskap, nedsettes med10 000 000
fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000
6Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med5 618 000
fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000
8Gebyr - ID-kort, nedsettes med14 250 000
fra kr 14 250 000 til kr 0
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
3Diverse inntekter, nedsettes med9 500 000
fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, forhøyes med21 850 000
fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter, nedsettes med162 000
fra kr 162 000 til kr 0
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 789 000
fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med6 534 000
fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med1 500 000
fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med7 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med6 000 000
fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000
3635Ventelønn
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med9 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000
3711Ernæring og mattrygghet
2(Ny) Diverse inntekter, bevilges med200 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med2 000 000
fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000
4Gebyrinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000
5Oppdragsinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000
3732Regionale helseforetak
86Driftskreditter, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med1 151 000
fra kr 79 887 000 til kr 78 736 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med4 095 000
fra kr 21 447 000 til kr 25 542 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med19 275 000
fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
60Kommunale egenandeler, nedsettes med52 000 000
fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med69 930 000
fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000
4100Landbruks- og matdepartementet
40(Ny) Salg av eiendom, bevilges med1 190 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med5 800 000
fra kr 162 100 000 til kr 156 300 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med1 000 000
fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000
4465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
1Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med5 115 000
fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000
2Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med12 060 000
fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000
4610Toll- og avgiftsetaten
11Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med25 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med38 882 000
fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med19 609 000
fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med23 000 000
fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter, nedsettes med3 000 000
fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med10 000 000
fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000
4825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
85Fondsavkastning, nedsettes med1 400 000
fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000
4829Konsesjonsavgiftsfondet
50Overføring fra fondet, forhøyes med533 000
fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 409 000
fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med697 800 000
fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med80 751 000
fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med18 750 000
fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000
5326SIVA SF
70Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter167 500 000 000
2 Driftsutgifter-31 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-16 500 000 000
5 Renter av statens kapital-6 700 000 000
Sum 110 600 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med100 000 000
fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med200 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum-ordningen, bevilges med142 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med10 126 000
fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000
5501Skatter på formue og inntekt
72Fellesskatt, nedsettes med100 000 000
fra kr 169 091 000 000 til kr 168 991 000 000
5511Tollinntekter
70Toll, nedsettes med15 000 000
fra kr 2 350 000 000 til kr 2 335 000 000
5521Merverdiavgift
70Merverdiavgift, nedsettes med75 000 000
fra kr 206 700 000 000 til kr 206 625 000 000
5526Avgift på alkohol
70Avgift på alkohol, nedsettes med345 000 000
fra kr 12 325 000 000 til kr 11 980 000 000
5531Avgift på tobakkvarer mv.
70Avgift på tobakkvarer mv., nedsettes med235 000 000
fra kr 8 000 000 000 til kr 7 765 000 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, nedsettes med101 000 000
fra kr 19 700 000 000 til kr 19 599 000 000
5537Avgifter på båter mv.
71Avgift på båtmotorer, nedsettes med117 000 000
fra kr 233 000 000 til kr 116 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, nedsettes med6 000 000
fra kr 4 755 000 000 til kr 4 749 000 000
5555Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv.
70Avgift på sjokolade- og sukkervarer mv., nedsettes med90 000 000
fra kr 1 236 000 000 til kr 1 146 000 000
5568Sektoravgifter under Kulturdepartementet
72(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med10 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med8 000 000
fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
71Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med6 000 000
fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000
74Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med69 200 000
fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet
70Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med3 700 000
fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, nedsettes med2 257 000
fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med27 000 000
fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80Renter, nedsettes med96 000 000
fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med93 500 000
fra kr 53 000 000 til kr 146 500 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med500 550 000
fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85(Ny) Utbytte, bevilges med138 000 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med15 800 000
fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 900 000
fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med40 000 000
fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte, forhøyes med11 830 000
fra kr 750 000 til kr 12 580 000
5652Renter og utbytte Statskog SF
85Utbytte, forhøyes med6 300 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med6 356 000 000
fra kr 9 946 200 000 til kr 16 302 200 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, nedsettes med146 000 000
fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med535 000 000
fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med55 000 000
fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000
73Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med19 600 000
fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2Dividende, nedsettes med15 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med20 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000»

Forslag nr. 15 lyder:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på alkohol (kap. 5526 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

Alkoholholdig drikkVolumprosent alkoholKr
t.o.m. 0,7avgiftslegges etter reglene for alkoholfrie drikkevarer
Brennevinsbasertover 0,75,95 per volumprosent og liter
Annenover 0,7 t.o.m. 2,72,66 per liter
over 2,7 t.o.m. 3,710,17 per liter
over 3,7 t.o.m. 4,717,35 per liter
over 4,7 t.o.m. 223,88 per volumprosent og liter
Etanol til teknisk brukover 0,7sats som for alkoholholdig drikk

II

Eksisterende annet ledd blir nytt tredje ledd.»

Forslag nr. 16 lyder:

«I

I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på tobakkvarer (kap. 5531 post 70) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

ProduktKr
Sigarer2,27per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter2,27per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning2,27per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk0,92per gram av pakningens nettovekt
Snus0,92per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser0,0345per stk.

II

Eksisterende annet, tredje og fjerde ledd blir nytt tredje, fjerde og femte ledd.»

Forslag nr. 17 lyder:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på motorvogner mv. I. Engangsavgift (kap. 5536 post 71) gjøres følgende endring:

§ 4 første ledd nytt annet punktum skal lyde:

Sjablongmessig reduksjon i avgiften for elektromotor og batteripakke settes til 50 pst. for plug-in hybridbiler og 30 pst. for øvrige hybridbiler.»

Forslag nr. 18 lyder:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på motorvogner mv. I. Engangsavgift (kap. 5536 post 71) gjøres følgende endring:

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal motorsykler inngå i avgiftsgruppe A.»

Forslag nr. 19 lyder:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på båtmotorer (kap. 5537 post 71) gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Avgiften bortfaller fra 1. juli 2011.

II

Eksisterende andre ledd blir nytt tredje ledd.»

Forslag nr. 20 lyder:

«I Stortingets vedtak 25. november 2010 om særavgifter til statskassen for budsjetterminen 2011 Om avgift på sjokolade- og sukkervarer mv. (kap. 5555 post 70) gjøres følgende endring:

I

§ 1 nytt andre ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 bortfaller avgiftsplikten.

II

Gjeldende annet ledd blir nytt tredje ledd. Gjeldende tredje ledd blir nytt fjerde ledd.»

Forslag nr. 21 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake i statsbudsjettet for 2012 med en bevilgning som legger til rette for en satsing og videreutvikling av et nasjonalt senter for sykehjemsmedisin med utgangspunkt i arbeidet som gjøres ved Institutt for samfunnsmedisinske fag ved Universitetet i Bergen.»

Forslag nr. 22 lyder:

«Stortinget ber regjeringen umiddelbart om å iverksette de foreslåtte forbedringer ved Storskog grensestasjon slik disse er skissert i rapporten fra politiet i Øst-Finnmark, tilsvarende kostnader på 23 mill. kroner.»

Forslag nr. 23 lyder:

«Stortinget ber regjeringen endre finansiering av fagskolene slik at de blir finansiert etter sist kjente antall studieplasser.»

Forslag nr. 24 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for pasientreiser til Nav, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»

Forslag nr. 25 lyder:

«Stortinget ber regjeringen overføre finansieringsansvaret for TNF-hemmere og Tysabri til folketrygden, senest i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»

Forslag nr. 26 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at langtidsvirkende insulin innlemmes i ordningen med blå resept fra 1. januar 2012.»

Forslag nr. 27 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at kombinasjonspreparater for behandling av KOLS innlemmes i ordningen med forhåndsgodkjent refusjon, senest fra 1. januar 2012.»

Forslag nr. 28 lyder:

«Stortinget ber regjeringen heve bagatellgrensen for legemidler betydelig i forbindelse med statsbudsjettet for 2012.»

Forslag nr. 29 lyder:

«Stortinget ber regjeringen, i forbindelse med statsbudsjettet for 2012, fremme forslag om å innføre en årlig indeksregulering av barnetrygden.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet ble med 77 mot 26 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.14.58)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 11–13, fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 11 lyder:

«Fra 1. juli 2011 gjøres følgende endringer i Stortingets vedtak 25. november 2010 om avgift på tobakkvarer mv. for budsjetterminen 2011:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fra 1. juli 2011 skal det i henhold til lov 19. mai 1933 nr. 11 om særavgifter betales avgift til statskassen ved innførsel og innenlandsk produksjon av følgende varer med følgende beløp:

ProduktKr
Sigarer2,38per gram av pakningens nettovekt
Sigaretter2,38per stk.
Røyketobakk, karvet skråtobakk, råtobakk i forbrukerpakning2,38per gram av pakningens nettovekt
Skråtobakk0,97per gram av pakningens nettovekt
Snus0,97per gram av pakningens nettovekt
Sigarettpapir og sigaretthylser0,0362per stk.»

Forslag nr. 12 lyder:

«Stortinget ber regjeringen legge frem forslag i budsjettet for 2012 til en forbedret ordning for individuell pensjonssparing med årlig fradrag i alminnelig inntekt for årlige innbetalinger (inkludert kostnader) på inntil 40 000 kroner, samtidig som det innføres en symmetrisk beskatning av fradragene for innbetaling til, og utbetalingene fra ordningen.»

Forslag nr. 13 lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å igangsette følgende 3 veiprosjekter som offentlig-privat samarbeid (OPS):

E18 Akershus – Svenskegrensen

E18 vestkorridoren i Akershus

E39 sør for Bergen (Rådal – Svegatjønn).»

Voteringstavlene viste at det var avgitt 79 stemmer mot og 24 stemmer for forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

(Voteringsutskrift kl. 15.15.13)

Marianne Aasen (A) (fra salen): Jeg stemte feil!

Presidenten: Representanten Marianne Aasen vil forandre sin stemmegivning i protokollen.

Da foreslår sekretæren at vi tar en ny votering. Han antyder at det kan være flere som har vært noe ute å sykle.

Det voteres på nytt over forslagene nr. 11–13.

Votering:Forslagene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 80 mot 23 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.16.05)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 9 og 10, fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti.

Forslag nr. 9 lyder:

«Stortinget ber regjeringen øke prosentandelen i det statlige stimuleringstilskuddet til bygging av omsorgsboliger og sykehjemsplasser til 50 pst. i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2012.»

Forslag nr. 10 lyder:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om skatteincentiver for energieffektiviseringstiltak i boliger.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti ble med 72 mot 31 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.16.25)

Presidenten: Det voteres over forslag nr. 8, fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget lyder:

«Stortinget ber regjeringen om å komme tilbake til Stortinget med sak om å utvide studiestøtten til 11 måneder.»

Votering:Forslaget fra Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 71 mot 32 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.16.42)

Presidenten: Det voteres over forslagene nr. 1–7, fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre.

Forslag nr. 1 lyder:

«Stortinget ber regjeringen sørge for at overgangsregelen for skatt for pensjonister gjelder alle alderspensjonister, også de som ikke hadde skattebegrensning i 2010, med virkning fra 1. januar 2011.»

Forslag nr. 2 lyder:

«Stortinget ber regjeringen etablere en ordning som indeksregulerer beløpene for hhv. egenutført og innkjøpt FoU i Skattefunn-ordningen hvert år.»

Forslag nr. 3 lyder:

«Stortinget ber regjeringen evaluere hvordan Skattefunn-ordningen kan innrettes for å bidra bedre til forskning og utvikling også for større virksomheter.»

Forslag nr. 4 lyder:

«Stortinget ber regjeringen innføre nulltoll for varer fra Vietnam, Pakistan og Nigeria fra 1. juli 2011.»

Forslag nr. 5 lyder:

«Stortinget ber regjeringen ta initiativ overfor Storbritannia med sikte på å endre praktiseringen av såkalte «overseas fees» for norske studenter som studerer i Storbritannia. »

Forslag nr. 6 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet for 2012 foreslå en modell som gir forutsigbarhet i beregningen av pensjonskostnader i virksomheter med ytelsesbaserte pensjonsordninger.»

Forslag nr. 7 lyder:

«Stortinget ber regjeringen i forbindelse med statsbudsjettet for 2012 legge frem en gjennomgang av statens forsinkelsesgebyrer og legge frem forslag som sikrer en likebehandling av forsinkelsesgebyr mellom private og offentlige kreditorer.»

Votering:Forslagene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ble med 55 mot 48 stemmer ikke bifalt.(Voteringsutskrift kl. 15.17.00)

Presidenten: Når vi nå skal votere over innstillingens forslag til vedtak, er partigruppene innstilt på å avstå fra å følge opp sine primærstandpunkter, sånn at vi slipper en oppsplittet og vanskelig votering. Det er under den klare forutsetning at det ikke blir brukt mot dem ved en senere anledning.

Vi voterer da samlet over innstillingens forslag til vedtak, og det strekker seg fra og med side 388 til og med side 415.

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2011 gjøres følgende endringer:

Utgifter
1H.M. Kongen og H.M. Dronningen
51(Ny) Særskilte prosjekter ved Det kongelige hoff, bevilges med6 190 000
61Høyesterett
1Driftsutgifter, forhøyes med1 884 000
fra kr 75 018 000 til kr 76 902 000
100Utenriksdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med6 800 000
fra kr 1 691 595 000 til kr 1 698 395 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 7 670 000 til kr 12 670 000
150Bistand til Afrika
78Regionbevilgning for Afrika, kan overføres, nedsettes med21 100 000
fra kr 2 618 500 000 til kr 2 597 400 000
151Bistand til Asia
78Regionbevilgning for Asia, kan overføres, nedsettes med7 000 000
fra kr 370 000 000 til kr 363 000 000
152Bistand til Midtøsten
78Regionbevilgning for Midtøsten, kan overføres, nedsettes med10 000 000
fra kr 500 000 000 til kr 490 000 000
160Sivilt samfunn og demokratiutvikling
72Demokratistøtte/partier, kan overføres, nedsettes med3 500 000
fra kr 8 000 000 til kr 4 500 000
77Utvekslingsordninger gjennom Fredskorpset, kan overføres, nedsettes med4 600 000
fra kr 135 000 000 til kr 130 400 000
161Næringsutvikling
70Næringsutvikling, kan overføres, nedsettes med2 400 000
fra kr 309 000 000 til kr 306 600 000
163Nødhjelp, humanitær bistand og menneskerettigheter
70Naturkatastrofer, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 458 000 000 til kr 452 000 000
71Humanitær bistand, kan overføres, nedsettes med15 500 000
fra kr 2 075 600 000 til kr 2 060 100 000
164Fred, forsoning og demokrati
70Fred, forsoning og demokratitiltak, kan overføres, nedsettes med5 500 000
fra kr 647 725 000 til kr 642 225 000
73Andre ODA-godkjente OSSE-land, kan overføres, nedsettes med3 800 000
fra kr 340 000 000 til kr 336 200 000
166Miljø og bærekraftig utvikling mv.
70Ymse tilskudd, kan overføres, nedsettes med6 292 000
fra kr 7 595 000 til kr 1 303 000
71Internasjonale prosesser og konvensjoner mv., kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 33 000 000 til kr 27 000 000
72Internasjonale miljøprosesser og bærekraftig utvikling, kan overføres, nedsettes med8 200 000
fra kr 235 000 000 til kr 226 800 000
167Flyktningtiltak i Norge, godkjent som utviklingshjelp (ODA)
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med115 892 000
fra kr 1 803 615 000 til kr 1 919 507 000
169Globale helse- og vaksineinitiativ
71Andre helse- og aidstiltak, kan overføres, nedsettes med22 000 000
fra kr 145 000 000 til kr 123 000 000
170FN-organisasjoner mv.
76Tilleggsmidler via FN-systemet mv., kan overføres, forhøyes med6 000 000
fra kr 864 200 000 til kr 870 200 000
200Kunnskapsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med1 453 000
fra kr 228 549 000 til kr 227 096 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med821 000
fra kr 12 148 000 til kr 12 969 000
220Utdanningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med4 648 000
fra kr 227 793 000 til kr 232 441 000
70Tilskudd til læremidler mv., kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 622 000 til kr 60 622 000
221Foreldreutvalgene for grunnopplæringen og barnehagene
1Driftsutgifter, forhøyes med250 000
fra kr 13 358 000 til kr 13 608 000
225Tiltak i grunnopplæringen
64Tilskudd til opplæring av unge asylsøkere og barn av asylsøkere, forhøyes med11 125 000
fra kr 141 973 000 til kr 153 098 000
70Tilskudd til opplæring av lærlinger og lærekandidater med spesielle behov, forhøyes med3 500 000
fra kr 29 564 000 til kr 33 064 000
74Tilskudd til organisasjoner, forhøyes med3 186 000
fra kr 15 884 000 til kr 19 070 000
226Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med8 000 000
fra kr 1 135 374 000 til kr 1 127 374 000
60Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, forhøyes med15 000 000
fra kr 35 000 000 til kr 50 000 000
228Tilskudd til private skoler mv.
70Private grunnskoler, overslagsbevilgning, forhøyes med22 799 000
fra kr 1 227 842 000 til kr 1 250 641 000
71Private videregående skoler, overslagsbevilgning, nedsettes med20 463 000
fra kr 1 258 350 000 til kr 1 237 887 000
73Private grunnskoler i utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med3 468 000
fra kr 79 818 000 til kr 83 286 000
77Den tyske skolen i Oslo, overslagsbevilgning, forhøyes med179 000
fra kr 10 799 000 til kr 10 978 000
231Barnehager
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 51, forhøyes med2 000 000
fra kr 146 168 000 til kr 148 168 000
61Investeringstilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med37 000 000
fra kr 137 000 000 til kr 100 000 000
255Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.
72Stiftelsen Arkivet, forhøyes med500 000
fra kr 5 696 000 til kr 6 196 000
256Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk
1Driftsutgifter, forhøyes med3 500 000
fra kr 45 416 000 til kr 48 916 000
257Program for basiskompetanse i arbeidslivet
70Tilskudd, kan overføres, forhøyes med10 000 000
fra kr 81 278 000 til kr 91 278 000
258Tiltak for livslang læring
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 1, forhøyes med3 500 000
fra kr 41 523 000 til kr 45 023 000
260Universiteter og høyskoler
50Statlige universiteter og høyskoler, nedsettes med1 046 000
fra kr 24 155 242 000 til kr 24 154 196 000
70Private høyskoler, forhøyes med465 000
fra kr 879 958 000 til kr 880 423 000
280Felles enheter
1Driftsutgifter, nedsettes med900 000
fra kr 57 161 000 til kr 56 261 000
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med78 789 000
fra kr 78 789 000 til kr 0
51(Ny) Drift av nasjonale fellesoppgaver, bevilges med97 932 000
73Tilskudd til NORDUnet, kan overføres, forhøyes med1 747 000
fra kr 19 579 000 til kr 21 326 000
281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
1Driftsutgifter, nedsettes med56 393 000
fra kr 310 795 000 til kr 254 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 15 849 000 til kr 45 849 000
283Meteorologiformål
72Internasjonale samarbeidsprosjekter, nedsettes med28 043 000
fra kr 57 595 000 til kr 29 552 000
288Internasjonale samarbeidstiltak
72Internasjonale grunnforskningsorganisasjoner, forhøyes med7 004 000
fra kr 203 312 000 til kr 210 316 000
73EUs rammeprogram for forskning, kan overføres, nedsettes med61 005 000
fra kr 1 136 673 000 til kr 1 075 668 000
74Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi, kan overføres, nedsettes med488 000
fra kr 8 627 000 til kr 8 139 000
75UNESCO, nedsettes med2 812 000
fra kr 19 393 000 til kr 16 581 000
315Frivillighetsformål
83(Ny) Vikersund nasjonalanlegg, bevilges med18 000 000
320Allmenne kulturformål
74Tilskudd til tiltak under Norsk kulturråd, kan overføres, nedsettes med14 112 000
fra kr 224 258 000 til kr 210 146 000
77Prosjekt- og utviklingstiltak på museums- og arkivfeltet, kan nyttes under post 1, forhøyes med9 403 000
fra kr 24 894 000 til kr 34 297 000
79Til disposisjon, kan nyttes under post 1, nedsettes med5 385 000
fra kr 19 277 000 til kr 13 892 000
321Kunstnerformål
75Vederlagsordninger, forhøyes med2 685 000
fra kr 135 204 000 til kr 137 889 000
322Billedkunst, kunsthåndverk og offentlig rom
73Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, forhøyes med30 000 000
fra kr 252 414 000 til kr 282 414 000
78Ymse faste tiltak, nedsettes med570 000
fra kr 38 206 000 til kr 37 636 000
326Språk-, litteratur- og bibliotekformål
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 77, forhøyes med8 148 000
fra kr 471 384 000 til kr 479 532 000
328Museums- og andre kulturvernformål
78Ymse faste tiltak, forhøyes med3 093 000
fra kr 19 674 000 til kr 22 767 000
334Film- og medieformål
51(Ny) Audiovisuelle produksjoner, bevilges med10 000 000
400Justisdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 267 000
fra kr 327 262 000 til kr 321 995 000
410Tingrettene og lagmannsrettene
1Driftsutgifter, forhøyes med31 460 000
fra kr 1 590 677 000 til kr 1 622 137 000
414Forliksråd og andre domsutgifter
1Driftsutgifter, nedsettes med10 000 000
fra kr 135 310 000 til kr 125 310 000
430Kriminalomsorgens sentrale forvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med19 500 000
fra kr 3 318 708 000 til kr 3 338 208 000
440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 441 post 1, forhøyes med34 697 000
fra kr 9 298 192 000 til kr 9 332 889 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med9 100 000
fra kr 164 389 000 til kr 173 489 000
441Oslo politidistrikt
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 440 post 1, nedsettes med19 500 000
fra kr 1 893 926 000 til kr 1 874 426 000
445Den høyere påtalemyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 134 250 000 til kr 137 250 000
451Samfunnssikkerhet og beredskap
1Driftsutgifter, nedsettes med9 500 000
fra kr 568 597 000 til kr 559 097 000
452Sentral krisehåndtering
1Driftsutgifter, forhøyes med4 300 000
fra kr 10 175 000 til kr 14 475 000
455Redningstjenesten
1Driftsutgifter, forhøyes med11 750 000
fra kr 657 652 000 til kr 669 402 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 6 498 000 til kr 2 498 000
456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Driftsutgifter, forhøyes med50 900 000
fra kr 240 970 000 til kr 291 870 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med27 400 000
fra kr 474 500 000 til kr 501 900 000
466Særskilte straffesaksutgifter m.m.
1Driftsutgifter, forhøyes med30 000 000
fra kr 886 567 000 til kr 916 567 000
467Norsk Lovtidend
1Driftsutgifter, forhøyes med1 786 000
fra kr 3 179 000 til kr 4 965 000
470Fri rettshjelp
71Fritt rettsråd, forhøyes med5 000 000
fra kr 199 559 000 til kr 204 559 000
72Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak, nedsettes med8 500 000
fra kr 36 815 000 til kr 28 315 000
471Statens erstatningsansvar
72Erstatning i anledning av straffeforfølging, overslagsbevilgning, forhøyes med10 000 000
fra kr 18 904 000 til kr 28 904 000
472Voldsoffererstatning og rådgiving for kriminalitetsofre
70Erstatning til voldsofre, overslagsbevilgning, forhøyes med15 000 000
fra kr 185 270 000 til kr 200 270 000
473Statens sivilrettsforvaltning
1Driftsutgifter, forhøyes med838 000
fra kr 31 584 000 til kr 32 422 000
476Førstelinjerettshjelp
1(Ny) Driftsutgifter, bevilges med8 337 000
480Svalbardbudsjettet
50Tilskudd, nedsettes med2 750 000
fra kr 91 086 000 til kr 88 336 000
490Utlendingsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med33 013 000
fra kr 707 569 000 til kr 740 582 000
21Spesielle driftsutgifter, statlige mottak, kan nyttes under post 60, nedsettes med7 813 000
fra kr 1 935 875 000 til kr 1 928 062 000
22Spesielle driftsutgifter, tolk og oversettelse, forhøyes med2 000 000
fra kr 51 000 000 til kr 53 000 000
60Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger, nedsettes med9 505 000
fra kr 239 885 000 til kr 230 380 000
70Økonomiske ytelser til beboere i asylmottak, kan nyttes under post 60, forhøyes med3 512 000
fra kr 507 187 000 til kr 510 699 000
72Retur av asylsøkere med avslag og tilbakevending for flyktninger, kan overføres, nedsettes med1 500 000
fra kr 111 857 000 til kr 110 357 000
73Gjenbosetting av flyktninger, støttetiltak, kan nyttes under kap. 821 post 60, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
75Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, kan overføres, forhøyes med1 825 000
fra kr 13 137 000 til kr 14 962 000
551Regional utvikling og nyskaping
60Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling, forhøyes med34 500 000
fra kr 1 552 350 000 til kr 1 586 850 000
552Nasjonalt samarbeid for regional utvikling
21Kunnskapsutvikling, informasjon, mv., kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 13 000 000 til kr 16 000 000
72Nasjonale tiltak for regional utvikling, kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 459 750 000 til kr 456 750 000
571Rammetilskudd til kommuner
60Innbyggertilskudd, forhøyes med23 500 000
fra kr 94 929 757 000 til kr 94 953 257 000
580Bostøtte
70Bostøtte, overslagsbevilgning, nedsettes med378 500 000
fra kr 4 148 500 000 til kr 3 770 000 000
581Bolig- og bomiljøtiltak
61Husleietilskudd, nedsettes med1 000 000
fra kr 4 500 000 til kr 3 500 000
582Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg
60Rentekompensasjon – skole- og svømmeanlegg, kan overføres, nedsettes med90 200 000
fra kr 673 000 000 til kr 582 800 000
61Rentekompensasjon - kirkebygg, kan overføres, nedsettes med3 600 000
fra kr 47 000 000 til kr 43 400 000
586Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser
63Tilskudd til kompensasjon for utgifter til renter og avdrag, nedsettes med72 300 000
fra kr 1 273 700 000 til kr 1 201 400 000
587Statens bygningstekniske etat
1Driftsutgifter, forhøyes med7 700 000
fra kr 55 800 000 til kr 63 500 000
600Arbeidsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 400 000
fra kr 164 690 000 til kr 167 090 000
601Utredningsvirksomhet, forskning m.m.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med1 400 000
fra kr 61 950 000 til kr 60 550 000
70Tilskudd, forhøyes med3 000 000
fra kr 23 420 000 til kr 26 420 000
604Utviklingstiltak i arbeids- og velferdsforvaltningen
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 45, forhøyes med31 000 000
fra kr 34 620 000 til kr 65 620 000
605Arbeids- og velferdsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med76 700 000
fra kr 9 565 210 000 til kr 9 641 910 000
70Tilskudd til helse- og rehabiliteringstjenester for sykemeldte, kan overføres, nedsettes med4 000 000
fra kr 227 730 000 til kr 223 730 000
611Pensjoner av statskassen
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med1 900 000
fra kr 21 400 000 til kr 19 500 000
612Tilskudd til Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med61 000 000
fra kr 9 497 700 000 til kr 9 436 700 000
22(Ny) Sluttoppgjør, overslagsbevilgning, bevilges med17 000 000
70For andre medlemmer av Statens Pensjonskasse, overslagsbevilgning, nedsettes med1 000 000
fra kr 105 900 000 til kr 104 900 000
613Arbeidsgiveravgift til folketrygden
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med52 000 000
fra kr 773 000 000 til kr 825 000 000
614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Driftsutgifter, forhøyes med8 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 48 000 000
90Utlån, overslagsbevilgning, forhøyes med5 200 000 000
fra kr 10 000 000 000 til kr 15 200 000 000
615Yrkesskadeforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med18 000 000
fra kr 73 000 000 til kr 91 000 000
616Gruppelivsforsikring
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, nedsettes med14 000 000
fra kr 160 000 000 til kr 146 000 000
634Arbeidsmarkedstiltak
21Forsøk, utviklingstiltak mv., kan overføres, nedsettes med3 000 000
fra kr 78 350 000 til kr 75 350 000
76Tiltak for arbeidssøkere, kan overføres, nedsettes med296 000 000
fra kr 7 253 490 000 til kr 6 957 490 000
635Ventelønn
1Driftsutgifter, overslagsbevilgning, forhøyes med9 000 000
fra kr 155 000 000 til kr 164 000 000
640Arbeidstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 427 500 000 til kr 437 500 000
664Pensjonstrygden for sjømenn
70Tilskudd, forhøyes med5 000 000
fra kr 422 270 000 til kr 427 270 000
666Avtalefestet pensjon (AFP)
70Tilskudd, forhøyes med132 000 000
fra kr 1 702 000 000 til kr 1 834 000 000
703Internasjonalt samarbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med2 540 000
fra kr 51 532 000 til kr 54 072 000
70Tilskudd, kan overføres, kan nyttes under post 60, nedsettes med2 540 000
fra kr 16 401 000 til kr 13 861 000
710Nasjonalt folkehelseinstitutt
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med21 250 000
fra kr 17 598 000 til kr 38 848 000
711Ernæring og mattrygghet
1Driftsutgifter, forhøyes med200 000
fra kr 19 576 000 til kr 19 776 000
718Rusmiddelforebygging
63Rusmiddeltiltak, kan overføres, nedsettes med13 100 000
fra kr 28 118 000 til kr 15 018 000
70Frivillig arbeid, kan overføres, forhøyes med13 100 000
fra kr 93 641 000 til kr 106 741 000
719Annet folkehelsearbeid
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, kan nyttes under post 79, forhøyes med7 100 000
fra kr 57 418 000 til kr 64 518 000
70Smittevern mv., kan overføres, nedsettes med7 300 000
fra kr 25 206 000 til kr 17 906 000
720Helsedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med30 500 000
fra kr 785 746 000 til kr 816 246 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 86 068 000 til kr 88 068 000
726Statens helsepersonellnemnd
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 6 543 000 til kr 7 043 000
728Klagenemnda for behandling i utlandet og Preimplantasjonsdiagnostikknemnda
1Driftsutgifter, nedsettes med500 000
fra kr 3 551 000 til kr 3 051 000
732Regionale helseforetak
70Særskilte tilskudd, kan overføres, kan nyttes under postene 72, 73, 74 og 75, forhøyes med49 500 000
fra kr 371 783 000 til kr 421 283 000
72Basisbevilgning Helse Sør-Øst RHF, kan overføres, forhøyes med862 600 000
fra kr 42 044 403 000 til kr 42 907 003 000
73Basisbevilgning Helse Vest RHF, kan overføres, forhøyes med301 200 000
fra kr 14 669 420 000 til kr 14 970 620 000
74Basisbevilgning Helse Midt-Norge RHF, kan overføres, forhøyes med228 300 000
fra kr 11 164 389 000 til kr 11 392 689 000
75Basisbevilgning Helse Nord RHF, kan overføres, forhøyes med203 400 000
fra kr 9 920 256 000 til kr 10 123 656 000
77Poliklinisk virksomhet mv., overslagsbevilgning, forhøyes med125 000 000
fra kr 2 382 276 000 til kr 2 507 276 000
733Habilitering og rehabilitering
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 79, forhøyes med1 000 000
fra kr 18 633 000 til kr 19 633 000
70Behandlingsreiser til utlandet, nedsettes med1 000 000
fra kr 106 651 000 til kr 105 651 000
79Andre tilskudd, kan nyttes under post 21, nedsettes med1 600 000
fra kr 16 552 000 til kr 14 952 000
734Særskilte tilskudd til psykisk helse og rustiltak
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 9 200 000 til kr 11 200 000
72Utviklingsområder innen psykisk helsevern og rus, nedsettes med2 000 000
fra kr 47 674 000 til kr 45 674 000
761Omsorgstjeneste
67Utviklingstiltak, forhøyes med2 100 000
fra kr 189 988 000 til kr 192 088 000
762Primærhelsetjeneste
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 70, forhøyes med10 000 000
fra kr 41 202 000 til kr 51 202 000
73Forebygging av uønskede svangerskap og abort, kan overføres, nedsettes med5 000 000
fra kr 29 896 000 til kr 24 896 000
764Psykisk helse
60Psykisk helsearbeid, kan overføres, nedsettes med6 000 000
fra kr 200 712 000 til kr 194 712 000
781Forsøk og utvikling mv.
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med7 400 000
fra kr 70 066 000 til kr 62 666 000
79Andre tilskudd, forhøyes med6 000 000
fra kr 37 394 000 til kr 43 394 000
820Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 937 000
fra kr 179 939 000 til kr 181 876 000
821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
60Integreringstilskudd, kan overføres, nedsettes med56 525 000
fra kr 4 304 872 000 til kr 4 248 347 000
61Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, overslagsbevilgning, forhøyes med39 840 000
fra kr 258 504 000 til kr 298 344 000
822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
60Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, nedsettes med50 648 000
fra kr 1 628 069 000 til kr 1 577 421 000
844Kontantstøtte
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med82 000 000
fra kr 1 437 000 000 til kr 1 355 000 000
845Barnetrygd
70Tilskudd, overslagsbevilgning, nedsettes med30 000 000
fra kr 14 950 000 000 til kr 14 920 000 000
846Forsknings- og utredningsvirksomhet, tilskudd mv.
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 50, forhøyes med2 000 000
fra kr 23 967 000 til kr 25 967 000
854Tiltak i barne- og ungdomsvernet
21Spesielle driftsutgifter, kan nyttes under post 71, forhøyes med8 000 000
fra kr 73 432 000 til kr 81 432 000
60Kommunalt barnevern, nedsettes med8 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 232 000 000
855Statlig forvaltning av barnevernet
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 22 og post 60, nedsettes med52 000 000
fra kr 3 411 000 000 til kr 3 359 000 000
856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
1Driftsutgifter, forhøyes med88 830 000
fra kr 229 077 000 til kr 317 907 000
857Barne- og ungdomstiltak
60Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, kan overføres, forhøyes med5 000 000
fra kr 48 537 000 til kr 53 537 000
858Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter, nedsettes med14 000 000
fra kr 19 662 000 til kr 5 662 000
904Brønnøysundregistrene
1Driftsutgifter, forhøyes med6 500 000
fra kr 308 300 000 til kr 314 800 000
905Norges geologiske undersøkelse
1Driftsutgifter, forhøyes med17 666 000
fra kr 151 350 000 til kr 169 016 000
906Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
1Driftsutgifter, nedsettes med3 000 000
fra kr 16 800 000 til kr 13 800 000
950Forvaltning av statlig eierskap
70(Ny) Utbetaling – garantiordning, Eksportfinans ASA, bevilges med106 400 000
960Raufoss ASA
71(Ny) Refusjon for miljøtiltak, bevilges med8 000 000
1000Fiskeri- og kystdepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med4 000 000
fra kr 4 860 000 til kr 8 860 000
1020Havforskningsinstituttet
1Driftsutgifter, forhøyes med23 666 000
fra kr 316 300 000 til kr 339 966 000
1062Kystverket
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med140 000 000
fra kr 1 376 508 000 til kr 1 516 508 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med34 000 000
fra kr 304 350 000 til kr 338 350 000
1100Landbruks- og matdepartementet
45Store utstyrskjøp og vedlikehold – ordinære forvaltningsorganer, kan overføres, kan nyttes under post 50, forhøyes med4 040 000
fra kr 2 595 000 til kr 6 635 000
1147Reindriftsforvaltningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 100 000
fra kr 41 289 000 til kr 43 389 000
45Store utstyrskjøp og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med1 300 000
fra kr 6 958 000 til kr 5 658 000
82Radioaktivitetstiltak, kan overføres, nedsettes med800 000
fra kr 2 500 000 til kr 1 700 000
1300Samferdselsdepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med3 000 000
fra kr 128 000 000 til kr 131 000 000
70Tilskudd til internasjonale organisasjoner, forhøyes med2 300 000
fra kr 26 700 000 til kr 29 000 000
1320Statens vegvesen
29Vederlag til OPS-prosjekter, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med30 000 000
fra kr 443 000 000 til kr 473 000 000
30Riksveginvesteringer, kan overføres, kan nyttes under post 23, post 29, post 31 og post 72, forhøyes med110 000 000
fra kr 5 498 400 000 til kr 5 608 400 000
61Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene, nedsettes med13 800 000
fra kr 103 800 000 til kr 90 000 000
72Kjøp av riksvegferjetjenester, kan overføres, kan nyttes under post 23 og post 30, forhøyes med20 000 000
fra kr 446 400 000 til kr 466 400 000
1350Jernbaneverket
23Drift og vedlikehold, kan overføres, kan nyttes under post 30, forhøyes med40 000 000
fra kr 4 923 000 000 til kr 4 963 000 000
1380Post- og teletilsynet
1Driftsutgifter, nedsettes med5 300 000
fra kr 167 300 000 til kr 162 000 000
1400Miljøverndepartementet
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med750 000
fra kr 153 405 000 til kr 154 155 000
76Støtte til nasjonale og internasjonale miljøtiltak, kan overføres, nedsettes med4 500 000
fra kr 20 696 000 til kr 16 196 000
1410Miljøvernforskning og miljøovervåking
51Forskningsprogrammer m.m., nedsettes med750 000
fra kr 167 518 000 til kr 166 768 000
1426Statens naturoppsyn
1Driftsutgifter, forhøyes med600 000
fra kr 117 244 000 til kr 117 844 000
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med57 200 000
fra kr 279 644 000 til kr 336 844 000
1429Riksantikvaren
50Tilskudd til Samisk kulturminnearbeid, forhøyes med3 000 000
fra kr 3 000 000 til kr 6 000 000
72Vern og sikring av fredete og verneverdige kulturminner og kulturmiljøer, kan overføres, kan nyttes under post 21, forhøyes med45 000 000
fra kr 216 212 000 til kr 261 212 000
1441Klima- og forurensningsdirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 331 982 000 til kr 332 982 000
1465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med14 666 000
fra kr 411 066 000 til kr 425 732 000
1500Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med1 000 000
fra kr 55 829 000 til kr 56 829 000
1502Tilskudd til kompetanseutvikling
21(Ny) Spesielle driftsutgifter, kan overføres, bevilges med2 000 000
70Tilskudd, kan overføres, nedsettes med2 000 000
fra kr 15 000 000 til kr 13 000 000
1504Kompensasjon til Opplysningsvesenets fond
70(Ny) Kompensasjon, bevilges med235 000 000
1534Tilskudd til samiske formål
72Samisk språk, informasjon m.m., nedsettes med300 000
fra kr 11 081 000 til kr 10 781 000
1550Konkurransetilsynet
23Klagenemnda for offentlige anskaffelser, forhøyes med2 000 000
fra kr 5 554 000 til kr 7 554 000
1560Direktoratet for forvaltning og IKT
1Driftsutgifter, forhøyes med650 000
fra kr 176 265 000 til kr 176 915 000
23Elektronisk ID, kan overføres, forhøyes med3 200 000
fra kr 75 850 000 til kr 79 050 000
1561IKT-politikk
22Samordning av IKT-politikken, kan overføres, nedsettes med350 000
fra kr 13 019 000 til kr 12 669 000
1570Datatilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med270 000
fra kr 32 051 000 til kr 32 321 000
1580Byggeprosjekter utenfor husleieordningen
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med61 000 000
fra kr 84 000 000 til kr 145 000 000
33Videreføring av byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med30 000 000
fra kr 462 000 000 til kr 432 000 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med6 790 000
fra kr 12 100 000 til kr 18 890 000
1584Eiendommer utenfor husleieordningen
1Driftsutgifter, forhøyes med2 500 000
fra kr 15 893 000 til kr 18 393 000
1602Finanstilsynet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 900 000
fra kr 293 900 000 til kr 295 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med1 800 000
fra kr 10 000 000 til kr 11 800 000
1610Toll- og avgiftsetaten
1Driftsutgifter, forhøyes med500 000
fra kr 1 362 300 000 til kr 1 362 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med500 000
fra kr 87 300 000 til kr 86 800 000
1618Skatteetaten
1Driftsutgifter, nedsettes med53 900 000
fra kr 4 297 100 000 til kr 4 243 200 000
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med10 000 000
fra kr 127 600 000 til kr 137 600 000
22Større IT-prosjekter, kan overføres, forhøyes med25 400 000
fra kr 147 400 000 til kr 172 800 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, forhøyes med50 000 000
fra kr 92 400 000 til kr 142 400 000
1632Kompensasjon for merverdiavgift
61Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner, overslagsbevilgning, forhøyes med500 000 000
fra kr 14 500 000 000 til kr 15 000 000 000
1634Statens innkrevingssentral
1Driftsutgifter, forhøyes med4 780 000
fra kr 253 700 000 til kr 258 480 000
1700Forsvarsdepartementet
73Forskning og utvikling, kan overføres, forhøyes med2 685 000
fra kr 17 446 000 til kr 20 131 000
1710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med103 882 000
fra kr 2 608 550 000 til kr 2 712 432 000
46Ekstraordinært vedlikehold, kan overføres, forhøyes med30 000 000
fra kr 60 239 000 til kr 90 239 000
1719Fellesutgifter og tilskudd til foretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, nedsettes med8 317 000
fra kr 229 501 000 til kr 221 184 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overføres, nedsettes med1 000 000
fra kr 18 000 000 til kr 17 000 000
71Overføringer til andre, kan overføres, nedsettes med1 175 000
fra kr 66 267 000 til kr 65 092 000
78Norges tilskudd til NATOs driftsbudsjett, kan overføres, nedsettes med50 000 000
fra kr 265 000 000 til kr 215 000 000
1720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsutgifter, nedsettes med64 704 000
fra kr 2 592 751 000 til kr 2 528 047 000
1723Nasjonal sikkerhetsmyndighet
1Driftsutgifter, forhøyes med5 400 000
fra kr 141 985 000 til kr 147 385 000
1725Fellesinstitusjoner og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, forhøyes med64 912 000
fra kr 1 914 335 000 til kr 1 979 247 000
50Overføring Statens Pensjonskasse, kan overføres, nedsettes med7 380 000
fra kr 73 984 000 til kr 66 604 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, forhøyes med167 298 000
fra kr 5 294 491 000 til kr 5 461 789 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med50 128 000
fra kr 3 284 170 000 til kr 3 334 298 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, forhøyes med28 867 000
fra kr 3 969 848 000 til kr 3 998 715 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, forhøyes med44 457 000
fra kr 1 049 609 000 til kr 1 094 066 000
1735Etterretningstjenesten
21Spesielle driftsutgifter, forhøyes med18 182 000
fra kr 966 010 000 til kr 984 192 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, nedsettes med57 970 000
fra kr 2 377 470 000 til kr 2 319 500 000
1760Nyanskaffelser av materiell og nybygg og nyanlegg
1Driftsutgifter, kan nyttes under kap. 1760, post 45, nedsettes med34 052 000
fra kr 1 006 530 000 til kr 972 478 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med94 408 000
fra kr 8 131 884 000 til kr 8 037 476 000
48Fellesfinansierte bygge- og anleggsarbeider, fellesfinansiert andel, kan overføres, nedsettes med100 000 000
fra kr 134 000 000 til kr 34 000 000
1790Kystvakten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 343 000
fra kr 977 953 000 til kr 971 610 000
1791Redningshelikoptertjenesten
1Driftsutgifter, nedsettes med6 287 000
fra kr 491 502 000 til kr 485 215 000
1792Norske styrker i utlandet
1Driftsutgifter, forhøyes med264 048 000
fra kr 1 187 463 000 til kr 1 451 511 000
1795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsutgifter, nedsettes med2 765 000
fra kr 239 885 000 til kr 237 120 000
1800Olje- og energidepartementet
1Driftsutgifter, forhøyes med1 000 000
fra kr 149 600 000 til kr 150 600 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med19 000 000
fra kr 40 920 000 til kr 59 920 000
1810Oljedirektoratet
1Driftsutgifter, forhøyes med2 000 000
fra kr 228 500 000 til kr 230 500 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med110 000 000
fra kr 88 100 000 til kr 198 100 000
1820Norges vassdrags- og energidirektorat
1Driftsutgifter, nedsettes med1 000 000
fra kr 420 450 000 til kr 419 450 000
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, forhøyes med3 000 000
fra kr 80 250 000 til kr 83 250 000
74(Ny) Kompensasjon for tapt produksjon, bevilges med533 000
1825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
50Overføring til Energifondet, forhøyes med108 600 000
fra kr 976 000 000 til kr 1 084 600 000
70Tilskudd til elektrisitetssparing i husholdninger, kan overføres, nedsettes med40 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 0
1833CO2-håndtering
21Spesielle driftsutgifter, kan overføres, nedsettes med940 000 000
fra kr 1 530 000 000 til kr 590 000 000
2309Tilfeldige utgifter
1Driftsutgifter, forhøyes med2 900 000 000
fra kr 9 773 000 000 til kr 12 673 000 000
2410Statens lånekasse for utdanning
1Driftsutgifter, kan nyttes under post 45, forhøyes med1 224 000
fra kr 320 115 000 til kr 321 339 000
50Avsetning til utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med170 628 000
fra kr 4 661 211 000 til kr 4 831 839 000
70Utdanningsstipend, overslagsbevilgning, forhøyes med100 419 000
fra kr 2 793 512 000 til kr 2 893 931 000
71Andre stipend, overslagsbevilgning, forhøyes med53 404 000
fra kr 532 741 000 til kr 586 145 000
72Rentestønad, overslagsbevilgning, nedsettes med66 090 000
fra kr 1 105 890 000 til kr 1 039 800 000
73Avskrivninger, overslagsbevilgning, forhøyes med30 280 000
fra kr 404 420 000 til kr 434 700 000
90Økt lån og rentegjeld, overslagsbevilgning, forhøyes med808 611 000
fra kr 17 889 849 000 til kr 18 698 460 000
2445Statsbygg
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-3 565 492 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning1 398 155 000
3 Avskrivninger678 077 000
4 Renter av statens kapital55 000 000
5 Til investeringsformål923 509 000
6 Til reguleringsfondet -23 248 000
Sum -533 999 000
30Prosjektering av bygg, kan overføres, forhøyes med16 000 000
fra kr 263 000 000 til kr 279 000 000
32Igangsetting av kurantprosjekter, kan overføres, forhøyes med12 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 103 000 000
33Videreføring av ordinære byggeprosjekter, kan overføres, nedsettes med26 000 000
fra kr 1 253 570 000 til kr 1 227 570 000
34Videreføring av kurantprosjekter, kan overføres, nedsettes med96 000 000
fra kr 770 990 000 til kr 674 990 000
2460Garanti-instituttet for eksportkreditt
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, refusjon av driftsutgifter fra risikoavsetningsfond-100 000 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning 100 000 000
Sum 0
2470Statens pensjonskasse
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter, overslagsbevilgning-521 420 000
2 Driftsutgifter, overslagsbevilgning412 040 000
3 Avskrivninger93 764 000
4 Renter av statens kapital25 393 000
5 Til investeringsformål 18 070 000
Sum 27 847 000
45Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold, kan overføres, nedsettes med18 000 000
fra kr 347 930 000 til kr 329 930 000
2530Foreldrepenger
70Foreldrepenger ved fødsel, overslagsbevilgning, forhøyes med227 000 000
fra kr 14 163 000 000 til kr 14 390 000 000
2540Stønad under arbeidsledighet til fiskere og fangstmenn
70Tilskudd, overslagsbevilgning, forhøyes med9 600 000
fra kr 30 000 000 til kr 39 600 000
2541Dagpenger
70Dagpenger, overslagsbevilgning, nedsettes med800 000 000
fra kr 12 900 000 000 til kr 12 100 000 000
2542Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
70Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv., overslagsbevilgning, nedsettes med200 000 000
fra kr 850 000 000 til kr 650 000 000
2620Stønad til enslig mor eller far
70Overgangsstønad, overslagsbevilgning, nedsettes med120 000 000
fra kr 2 761 000 000 til kr 2 641 000 000
72Stønad til barnetilsyn, overslagsbevilgning, nedsettes med45 000 000
fra kr 415 000 000 til kr 370 000 000
76Forskuttering av underholdsbidrag, forhøyes med59 800 000
fra kr 801 200 000 til kr 861 000 000
2650Sykepenger
70Sykepenger for arbeidstakere mv., overslagsbevilgning, nedsettes med100 000 000
fra kr 31 980 000 000 til kr 31 880 000 000
71Sykepenger for selvstendige, overslagsbevilgning, nedsettes med50 000 000
fra kr 1 830 000 000 til kr 1 780 000 000
73Tilretteleggingstilskudd, kan overføres, nedsettes med27 000 000
fra kr 281 880 000 til kr 254 880 000
75Feriepenger av sykepenger, overslagsbevilgning, nedsettes med60 000 000
fra kr 1 790 000 000 til kr 1 730 000 000
2651Arbeidsavklaringspenger
70Arbeidsavklaringspenger, overslagsbevilgning, nedsettes med1 550 000 000
fra kr 37 859 000 000 til kr 36 309 000 000
2655Uførhet
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, nedsettes med1 079 000 000
fra kr 34 202 000 000 til kr 33 123 000 000
73(Ny) Foreløpig uførepensjon, overslagsbevilgning, bevilges med13 000 000
2661Grunn- og hjelpestønad, hjelpemidler mv.
74Tilskudd til biler, nedsettes med125 000 000
fra kr 995 000 000 til kr 870 000 000
2670Alderdom
70Grunnpensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med900 000 000
fra kr 47 160 000 000 til kr 48 060 000 000
71Tilleggspensjon, overslagsbevilgning, forhøyes med2 000 000 000
fra kr 78 588 000 000 til kr 80 588 000 000
2690Diverse utgifter
77Pasienter fra gjensidighetsland mv., nedsettes med30 000 000
fra kr 130 000 000 til kr 100 000 000
2751Legemidler mv.
70Legemidler, nedsettes med18 000 000
fra kr 7 910 000 000 til kr 7 892 000 000
2752Refusjon av egenbetaling
70Egenandelstak 1, forhøyes med195 900 000
fra kr 3 948 700 000 til kr 4 144 600 000
2755Helsetjeneste i kommunene mv.
70Allmennlegehjelp, nedsettes med66 000 000
fra kr 3 490 000 000 til kr 3 424 000 000
71Fysioterapi, kan nyttes under post 62, nedsettes med61 000 000
fra kr 1 748 100 000 til kr 1 687 100 000
3200Kunnskapsdepartementet
5Refusjon utdanningsbistand NORAD mv., nedsettes med1 805 000
fra kr 1 805 000 til kr 0
3225Tiltak i grunnopplæringen
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med5 285 000
fra kr 67 437 000 til kr 72 722 000
3280Felles enheter
1Inntekter ved oppdrag, nedsettes med10 000
fra kr 10 000 til kr 0
2Salgsinntekter m.v., nedsettes med900 000
fra kr 2 010 000 til kr 1 110 000
3281Felles tiltak for universiteter og høyskoler
2Salgsinntekter mv., nedsettes med37 240 000
fra kr 37 250 000 til kr 10 000
3288Internasjonale samarbeidstiltak
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, nedsettes med689 000
fra kr 4 794 000 til kr 4 105 000
3440Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten
4Gebyr – vaktselskap, nedsettes med10 000 000
fra kr 11 207 000 til kr 1 207 000
6Gebyr – utlendingssaker, nedsettes med5 618 000
fra kr 88 756 000 til kr 83 138 000
8Gebyr – ID-kort, nedsettes med14 250 000
fra kr 14 250 000 til kr 0
3451Samfunnssikkerhet og beredskap
3Diverse inntekter, nedsettes med9 500 000
fra kr 31 960 000 til kr 22 460 000
3456Direktoratet for nødkommunikasjon
1Brukerbetaling, forhøyes med21 850 000
fra kr 18 819 000 til kr 40 669 000
3473Statens sivilrettsforvaltning
1Diverse inntekter, nedsettes med162 000
fra kr 162 000 til kr 0
3490Utlendingsdirektoratet
3Reiseutgifter for flyktninger til og fra utlandet, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 789 000
fra kr 13 006 000 til kr 14 795 000
4Statlige mottak, ODA-godkjente utgifter, nedsettes med6 534 000
fra kr 1 274 400 000 til kr 1 267 866 000
6Gjenbosetting av flyktninger – støttetiltak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med1 836 000
fra kr 6 330 000 til kr 8 166 000
3605Arbeids- og velferdsetaten
6Gebyrinntekter for fastsettelse av bidrag, forhøyes med1 500 000
fra kr 19 500 000 til kr 21 000 000
3614Boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
1Gebyrinntekter, lån, forhøyes med7 000 000
fra kr 26 000 000 til kr 33 000 000
90Tilbakebetaling av lån, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 4 500 000 000 til kr 6 100 000 000
3615Yrkesskadeforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med6 000 000
fra kr 153 000 000 til kr 159 000 000
3616Gruppelivsforsikring
1Premieinntekter, forhøyes med3 000 000
fra kr 91 000 000 til kr 94 000 000
3635Ventelønn
1Refusjon statlig virksomhet mv., forhøyes med9 000 000
fra kr 40 000 000 til kr 49 000 000
85Innfordring av feilutbetaling av ventelønn, forhøyes med200 000
fra kr 1 600 000 til kr 1 800 000
3711Ernæring og mattrygghet
2(Ny) Diverse inntekter, bevilges med200 000
3715Statens strålevern
2Diverse inntekter, nedsettes med2 000 000
fra kr 40 494 000 til kr 38 494 000
4Gebyrinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 3 100 000 til kr 4 100 000
5Oppdragsinntekter, forhøyes med1 000 000
fra kr 4 221 000 til kr 5 221 000
3732Regionale helseforetak
86Driftskreditter, forhøyes med1 600 000 000
fra kr 550 000 000 til kr 2 150 000 000
3821Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere
1Integreringstilskudd for overføringsflyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med20 099 000
fra kr 79 887 000 til kr 99 986 000
2Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med4 212 000
fra kr 21 447 000 til kr 25 659 000
3822Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
1Norskopplæring i mottak, ODA-godkjente utgifter, forhøyes med19 275 000
fra kr 94 320 000 til kr 113 595 000
3855Statlig forvaltning av barnevernet
60Kommunale egenandeler, nedsettes med52 000 000
fra kr 923 648 000 til kr 871 648 000
3856Barnevernets omsorgssenter for enslige, mindreårige asylsøkere
4Refusjon av ODA-godkjente utgifter, forhøyes med69 930 000
fra kr 136 900 000 til kr 206 830 000
4100Landbruks- og matdepartementet
40(Ny) Salg av eiendom, bevilges med1 190 000
4380Post- og teletilsynet
1Diverse gebyrer, nedsettes med5 300 000
fra kr 162 100 000 til kr 156 800 000
4441Klima- og forurensningsdirektoratet
7Gebyrinntekter (Kvotesystemet), forhøyes med1 000 000
fra kr 7 200 000 til kr 8 200 000
4465Statens kartverk, arbeid med tinglysing og nasjonal geografisk infrastruktur
1Gebyrinntekter tinglysing, borettslag, forhøyes med5 115 000
fra kr 53 365 000 til kr 58 480 000
2Gebyrinntekter tinglysing, fast eiendom, forhøyes med12 060 000
fra kr 969 940 000 til kr 982 000 000
4610Toll- og avgiftsetaten
11Gebyr på kredittdeklarasjoner, forhøyes med25 000 000
fra kr 240 000 000 til kr 265 000 000
4618Skatteetaten
1Refunderte utleggs- og tinglysingsgebyr, forhøyes med10 000 000
fra kr 50 000 000 til kr 60 000 000
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, forhøyes med38 882 000
fra kr 3 448 250 000 til kr 3 487 132 000
4720Felles ledelse og kommandoapparat
1Driftsinntekter, forhøyes med19 609 000
fra kr 53 011 000 til kr 72 620 000
4731Hæren
1Driftsinntekter, forhøyes med23 000 000
fra kr 45 605 000 til kr 68 605 000
4734Heimevernet
1Driftsinntekter, nedsettes med3 000 000
fra kr 8 381 000 til kr 5 381 000
4810Oljedirektoratet
1Gebyrinntekter, forhøyes med2 000 000
fra kr 11 700 000 til kr 13 700 000
2Oppdrags- og samarbeidsvirksomhet, forhøyes med10 000 000
fra kr 64 400 000 til kr 74 400 000
4825Omlegging av energibruk og energiproduksjon
85Fondsavkastning, nedsettes med1 400 000
fra kr 996 000 000 til kr 994 600 000
4829Konsesjonsavgiftsfondet
50Overføring fra fondet, forhøyes med533 000
fra kr 144 900 000 til kr 145 433 000
5310Statens lånekasse for utdanning
89Purregebyrer, nedsettes med4 409 000
fra kr 93 409 000 til kr 89 000 000
90Redusert lån og rentegjeld, forhøyes med697 800 000
fra kr 7 220 800 000 til kr 7 918 600 000
93Omgjøring av studielån til stipend, forhøyes med80 751 000
fra kr 4 711 249 000 til kr 4 792 000 000
5325Innovasjon Norge
50Tilbakeføring fra landsdekkende innovasjonsordning, forhøyes med18 750 000
fra kr 5 000 000 til kr 23 750 000
5326SIVA SF
70Låne- og garantiprovisjoner, forhøyes med1 000 000
fra kr 5 900 000 til kr 6 900 000
95(Ny) Tilbakeføring av kapitalinnskudd fra IT Fornebu Holding AS, bevilges med40 800 000
5440Statens direkte økonomiske engasjement i petroleumsvirksomheten
24Driftsresultat
1 Driftsinntekter167 500 000 000
2 Driftsutgifter-31 200 000 000
3 Lete- og feltutviklingsutgifter-2 500 000 000
4 Avskrivninger-16 500 000 000
5 Renter av statens kapital -6 700 000 000
Sum 110 600 000 000
30Avskrivninger, forhøyes med100 000 000
fra kr 16 400 000 000 til kr 16 500 000 000
80Renter av statens kapital, nedsettes med200 000 000
fra kr 6 900 000 000 til kr 6 700 000 000
5460Garanti-instituttet for eksportkreditt
50(Ny) Tilbakeføring fra risikoavsetningsfond for SUS/Baltikum- ordningen, bevilges med142 000 000
5491Avskrivning på statens kapital i statens forretningsdrift
30Avskrivninger, nedsettes med10 126 000
fra kr 798 373 000 til kr 788 247 000
5536Avgift på motorvogner mv.
71Engangsavgift, nedsettes med1 000 000
fra kr 19 700 000 000 til kr 19 699 000 000
5543Miljøavgift på mineralske produkter mv.
70CO2-avgift, nedsettes med6 000 000
fra kr 4 755 000 000 til kr 4 749 000 000
5568Sektoravgifter under Kulturdepartementet
72(Ny) Vederlag fra TV2, bevilges med10 000 000
5572Sektoravgifter under Helse- og omsorgsdepartementet
71Vinmonopolavgift, nedsettes med8 000 000
fra kr 44 100 000 til kr 36 100 000
5575Sektoravgifter under Fiskeri- og kystdepartementet
71Kontrollavgift fiskeflåten, forhøyes med6 000 000
fra kr 24 820 000 til kr 30 820 000
74Sektoravgifter Kystverket, forhøyes med69 200 000
fra kr 639 425 000 til kr 708 625 000
5580Sektoravgifter under Finansdepartementet
70Finanstilsynet, bidrag fra tilsynsenhetene, forhøyes med3 700 000
fra kr 294 900 000 til kr 298 600 000
5603Renter av statens kapital i statens forretningsdrift
80Renter av statens faste kapital, nedsettes med2 257 000
fra kr 86 190 000 til kr 83 933 000
5605Renter av statskassens kontantbeholdning og andre fordringer
87Renteinntekter mv. fra Statens finansfond, nedsettes med27 000 000
fra kr 159 400 000 til kr 132 400 000
5607Renter av boliglånsordningen i Statens Pensjonskasse
80Renter, nedsettes med96 000 000
fra kr 1 229 000 000 til kr 1 133 000 000
5611Aksjer i NSB AS
85Utbytte, forhøyes med93 500 000
fra kr 53 000 000 til kr 146 500 000
5617Renter fra Statens lånekasse for utdanning
80Renter, nedsettes med500 550 000
fra kr 4 606 550 000 til kr 4 106 000 000
5618Aksjer i Posten Norge AS
85(Ny) Utbytte, bevilges med138 000 000
5622Aksjer i Avinor AS
85Utbytte, forhøyes med189 000 000
fra kr 315 000 000 til kr 504 000 000
5623Aksjer i Baneservice AS
85Utbytte, nedsettes med15 800 000
fra kr 18 000 000 til kr 2 200 000
5625Renter og utbytte fra Innovasjon Norge
86Utbytte fra investeringsfond for Nordvest-Russland og Øst-Europa, nedsettes med1 900 000
fra kr 3 000 000 til kr 1 100 000
5631Aksjer i AS Vinmonopolet
85Statens overskuddsandel, forhøyes med40 000 000
fra kr 39 500 000 til kr 79 500 000
5651Aksjer i selskaper under Landbruks- og matdepartementet
85Utbytte, forhøyes med11 830 000
fra kr 750 000 til kr 12 580 000
5652Renter og utbytte Statskog SF
85Utbytte, forhøyes med6 300 000
fra kr 5 000 000 til kr 11 300 000
5656Aksjer i selskaper under NHDs forvaltning
85Utbytte, forhøyes med6 356 000 000
fra kr 9 946 200 000 til kr 16 302 200 000
5680Innskuddskapital i Statnett SF
85Utbytte, nedsettes med146 000 000
fra kr 461 000 000 til kr 315 000 000
5685Aksjer i Statoil ASA
85Utbytte, forhøyes med535 000 000
fra kr 12 818 000 000 til kr 13 353 000 000
5701Diverse inntekter
2Diverse inntekter, forhøyes med55 000 000
fra kr 295 100 000 til kr 350 100 000
73Refusjon fra bidragspliktige, forhøyes med19 600 000
fra kr 381 400 000 til kr 401 000 000
5704Statsgaranti for lønnskrav ved konkurs mv.
2Dividende, nedsettes med15 000 000
fra kr 170 000 000 til kr 155 000 000
5705Refusjon av dagpenger
1Refusjon dagpenger, statsgaranti ved konkurs, nedsettes med20 000 000
fra kr 80 000 000 til kr 60 000 000
3Refusjon av dagpenger fra EØS-land, forhøyes med5 000 000
fra kr 1 000 000 til kr 6 000 000

Fullmakter til å overskride gitte bevilgninger

II

Fullmakt til å overskride

Stortinget samtykker i at Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan overskride bevilgningen under kap. 960 Raufoss ASA, post 71 Refusjon for miljøtiltak, til å utføre pålagte miljøtiltak etter virksomheten i Raufoss, innenfor gitt garantiramme på 124 mill. kroner.

Fullmakter til å pådra staten forpliktelser utover gitte bevilgninger

III

Bestillingsfullmakt

Stortinget samtykker i at Miljøverndepartementet i 2011 kan foreta bestillinger av materiell og lignende utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye bestillinger og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1427Direktoratet for naturforvaltning
21Spesielle driftsutgifter40 mill kroner

IV

Tilsagnsfullmakter

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Arbeidsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
634Arbeidsmarkedstiltak
76Tiltak for arbeidssøkere3 060,6 mill. kroner
 • 2. Samferdselsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1350Jernbaneverket
30Investeringer i linjen10,0 mill. kroner
 • 3. Miljøverndepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd utover gitt bevilgning, men slik at samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar ikke overstiger følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1427Direktoratet for naturforvaltning
76Nasjonalparksentre og andre naturinformasjonssentre2,0 mill. kroner
 • 4. Nærings- og handelsdepartementet i 2011 kan gi tilsagn om tilskudd på 92,37 mill. euro utover gitt bevilgning for å delta i de frivillige programmene til Den europeiske romorganisasjonen i ESA. Samlet ramme for nye tilsagn og gammelt ansvar skal likevel ikke overstige 136,41 mill. euro.

V

Fullmakter til å pådra forpliktelser utover gitte bevilgninger

Stortinget samtykker i at:

 • 1. Olje- og energidepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning innenfor følgende beløp:

Kap.PostBetegnelseSamlet ramme
1810Oljedirektoratet
21Spesielle driftsutgifter90 mill. kroner

Olje- og energidepartementet i 2011 kan pådra staten forpliktelser utover gitt bevilgning under kap. 1833 CO2-håndtering, post 21 Spesielle driftsutgifter, knyttet til skadeløserklæring i avtaler som berører planlegging og forberedelse av fullskala CO2-håndtering på Mongstad

Andre vedtak

VI

Overdragelse av eiendelene i Norsad

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 i forbindelse med omdanning av NORSAD-fondet til nytt selskap uten vederlag kan overdra eiendelene i denne virksomheten til Statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland (Norfund).

VII

Bruk av gjeldsbrev

Stortinget samtykker i at Utenriksdepartementet i 2011 kan fravike bevilgningsreglementet § 3 annet ledd ved utstedelse av gjeldsbrev i sammenheng med overføring av midler til den brasilianske utviklingsbanken for klima- og skogsatsingen i Brasil.

VIII

Inntektsføring av dagbøter

Stortinget samtykker i at Kunnskapsdepartementet i 2011 kan gi Lånekassen fullmakt til å inntektsføre i statsregnskapet dagbøter knyttet til moderniseringsprogrammet LØFT på kap. 2410 Statens lånekasse for utdanning, post 45 Større utstyrsanskaffelser og vedlikehold.

IX

Avhendelse av statseiendom

Stortinget samtykker i at Justis- og politidepartementet kan avhende Vagle leir i Sandnes kommune. Uansett verdi kan eiendommen selges direkte til Rogaland fylkeskommune til markedspris, innenfor EØS-avtalens bestemmelser.

X

Fullmakt knyttet til uavklarte differanser

Stortinget samtykker i at Arbeidsdepartementet kan:

 • debitere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og kreditere konto for forskyving i balansen med 23 847 495,00 kroner

 • kreditere Arbeids- og velferdsetatens mellomværende med statskassen i statsregnskapet og debitere konto for forskyving i balansen med 1 431 114,95 kroner

XI

Driftskreditt til helseforetakene

Stortinget samtykker i at Helse- og omsorgsdepartementet i 2011 kan gi de regionale helseforetakene inntil 10 782 mill. kroner i driftskreditt, men slik at utestående lån ved utgangen av 2011 ikke skal overstige 8 632 mill. kroner.

XII

Samtykke i overføring av fiskekortinntekter fra Fylkesmannen i Finnmark til Tanavassdragets fiskeforvaltning

Stortinget samtykker i at beholdningen i Tanaelvas lakseoppsynskasse (Tanakassen) og materiell som er innkjøpt med midler fra denne, overføres fra Fylkesmannen i Finnmark til Tanavassdragets fiskeforvaltning og at fremtidige inntekter fra salg av fiskekort i Tanavassdraget tilfaller Tanavassdragets fiskeforvaltning.

XIII

Endring av kostnadsramme

Stortinget samtykker i at kostnadsrammen for Regjeringskvartalet R6, økes fra 981,0 mill. kroner til 1 095,5 mill. kroner (per 1.7.2011).

XIV

Overdragelse av SDØE-andeler

Stortinget samtykker i at Olje- og energidepartementet kan godkjenne overdragelse av SDØE-andeler i feltene Njord (7,5 pst.), Brage (14,2567 pst.), Brage Sognefjord (13,4 pst.), Jotun (3 pst.), Ringhorne Øst (7,8 pst.) og funnene Gygrid/Galtvort (7,5 pst.), i bytte mot 30 pst. andel i Maria-funnet fra Faroe Petroleum.

XV

Tilføyelse av stikkord

Stortinget samtykker i at stikkordene «kan overføres, kan nyttes under post 71» tilføyes bevilgningen under kap. 287 Forskningsinstitutter og andre tiltak, post 21 Spesielle driftsutgifter, i statsbudsjettet for 2011.

XVI

CO2-avgift på mineralske produkter

Frå 1. juli 2011 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 25. november 2010 om CO2-avgift på mineralske produkter for budsjetterminen 2011:

§ 5 ny bokstav i skal lyde:

 • i) offshorefartøy.

XVII

Engangsavgift på motorvogner

Frå 1. juli 2011 gjer ein følgjande endringar i Stortingets vedtak 25. november 2010 om engangsavgift på motorvogner for budsjetterminen 2011:

§ 4 første ledd skal lyde:

For motorvogner som benytter forbrenningsmotor i kombinasjon med elektrisk motor (hybridbiler) inngår verken effekten knyttet til den elektriske motoren eller vekten av elektromotoren og batteripakke i avgiftsgrunnlaget.

§ 5 første ledd bokstav i andre punktum skal lyde:

Fritaket omfatter ikke motorvogner hvor batteri under kjøring kan tilføres strøm ved bruk av en ekstern forbrenningsmotor,

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.