Stortinget - Møte tirsdag den 11. oktober 2011 kl. 10

Dato: 11.10.2011

Dokumenter: (Innst. 446 S (2010–2011))

Sak nr. 1 [10:05:02]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om endringer i Stortingets forretningsorden – Behandling av anmodningsforslag som fremmes i tilknytning til lovforslag

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering, se side 145)

Votering i sak nr. 1

Presidentskapet hadde innstilt:

I

I Stortingets forretningsorden skal § 30 fjerde ledd lyde:

Når det under behandlingen av et lovforslag blir fremmet et forslag som inneholder en anmodning til regjeringen, skal forslaget som hovedregel behandles sammen med lovforslaget ved første gangs behandling av dette. Slike anmodningsforslag som forutsetter et bestemt resultat av behandlingen av lovforslaget, skal likevel føres opp på dagsordenen som egen sak til behandling etter at Stortinget har avsluttet behandlingen av lovforslaget.

II

Endringene trer i kraft straks.

Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 2 foreligger det ikke noe voteringstema.