Stortinget - Møte torsdag den 10. november 2011 kl. 10

Dato: 10.11.2011

Dokumenter: (Innst. 38 S (2011–2012))

Sak nr. 1 [10.02.38]

Innstilling fra valgkomiteen om valg av et varamedlem til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

(Votering se side 389)

Votering i sak nr. 1

Komiteen hadde innstilt:

I Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen gjøres følgende endring for den resterende del av stortingsperioden 2009–2013:

Geir Pollestad trer ut som varamedlem.

Janne Sjelmo Nordås velges som nytt varamedlem.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: Sak nr. 2 ble det votert over under behandlingen av saken.