Stortinget - Møte torsdag den 29. mars 2012 kl. 10

Dato: 29.03.2012
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

 • Formalia

 • Sak nr. 1 [10:07:18]

  Valg av to medlemmer og to varamedlemmer til valgkomiteen

 • Sak nr. 2 [10:09:04]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen ((Innst. 223 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 3 [10:09:44]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon til NATOs parlamentariske forsamling ((Innst. 224 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 4 [10:09:55]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for forbindelser med Europaparlamentet ((Innst. 225 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 5 [10:10:06]

  Innstilling fra valgkomiteen om valg av et medlem til Stortingets delegasjon til parlamentarikerforsamlingen til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) ((Innst. 226 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 6 [10:10:21]

  Innstilling fra valgkomiteen om suppleringsvalg til Stortingets delegasjon for arktisk parlamentarisk samarbeid ((Innst. 227 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 7 [10:10:32]

  Interpellasjon fra representanten Sonja Irene Sjøli til helse- og omsorgsministeren:
  «En stor gruppe pasienter med kroniske smerter har betydelig redusert helse og livskvalitet. Undersøkelsen Pain Proposal viser at 44 pst. av pasienter med kroniske smerter ventet ett år eller mer på en diagnose. 65 pst. av pasientene oppgir at de ikke får god nok behandling for smertene. Pasientene oppgir også betydelig redusert arbeidsevne som følge av dette. De tverrfaglige smerteklinikkene gir et godt tilbud, men bare 8 pst. av pasientene oppgir å ha vært til konsultasjon hos smertespesialist. Undersøkelsen viser også at fastlegene oppgir å ha begrenset kunnskap om kroniske smerter, og at de ønsker mer kompetanse på dette området. Det bør vurderes hvordan de tverrfaglige smerteklinikkene kan styrkes, og hvordan kommunene kan gi et bedre tilbud til disse pasientene.
  Hva vil statsråden gjøre for å styrke tilbudet til pasienter med kronisk smerte, slik at de kan få raskere og bedre behandling?»

 • Sak nr. 8 [11:11:00]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen og Arne Sortevik om måling av kunde-/brukertilfredshet innenfor vei-, bane-, båt- og flytransport i Norge ((Innst. 210 S (2011–2012), jf. Dokument 8:44 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 9 [11:56:45]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Arne Sortevik, Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Harald T. Nesvik og Åge Starheim om finansieringsplan og organisatorisk opprydning etter naturkatastrofene i 2011/2012 ((Innst. 209 S (2011–2012), jf. Dokument 8:49 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 10 [12:34:45]

  Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Jan-Henrik Fredriksen, Ingebjørg Godskesen, Torkil Åmland, Peter N. Myhre, Christian Tybring-Gjedde, Morten Høglund og Hans Frode Kielland Asmyhr om statlig fullfinansiering av Oslopakke 3 ((Innst. 217 S (2011–2012), jf. Dokument 8:57 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 11 [13:23:57]

  Interpellasjon fra representanten Steinar Gullvåg til samferdselsministeren:
  «Den gjennomsnittlige levealderen her til lands øker med 2 måneder pr. år. Følgelig har vi gjennomført en pensjonsreform der alle som ønsker og evner det, kan arbeide og tjene opp pensjon til fylte 75 år. Økt levealder gjør at det stadig blir flere eldre med voksende transportbehov. Dagens seniorer er friskere, mer arbeidsføre og bedre trafikanter enn noensinne. Mobiliteten har dessuten stor betydning for eldres velferd og livskvalitet. EUs førerkortregler gjøres gjeldende i Norge i januar 2013. Det innebærer eksempelvis at kravet om helseattest for forlengelse av førerretten heves fra 70 til 75 år, men da er det ikke nok med en separat helseattest. 75-åringene må da fornye førerkortet.
  Hva er statsrådens vurdering av eldrebølgen i trafikken de nærmeste årene?»

 • Sak nr. 12 [14:14:42]

  Interpellasjon fra representanten Elisabeth Røbekk Nørve til samferdselsministeren:
  «Dårlig infrastruktur inn til og ut av Møre og Romsdal er allerede i dag en stor utfordring for eksportrettet næringsliv i fylket. Til tross for dette reduserer CargoNet transport av gods på Raumabanen. Samtidig melder Sunnmørsposten at det i ny regional transportplan legges til rette for et logistikknutepunkt i Trondheim, som skal betjene hele regionen bestående av Trøndelag og Møre og Romsdal. Det skaper stor bekymring at Ålesund havn som er landets nest største konteinerhavn med store behov for utvikling, ikke nevnes i planutkast til transportplan.
  Hva vil statsråden bidra med for å bedre transportsituasjonen fremfor å skape fremtidig transportkrise for befolkning og næringsliv i Møre og Romsdal?»

 • Sak nr. 13 [15:25:35]

  Innstilling fra finanskomiteen om Fordelingsmeldingen ((Innst. 222 S (2011–2012), jf. Meld. St. 30 (2010–2011)))

 • Sak nr. 14 [17:37:46]

  Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Gunnar Gundersen, Jan Tore Sanner og Arve Kambe om forskning på de positive effektene av å fjerne formuesskatten ((Innst. 215 S (2011–2012), jf. Dokument 8:47 S (2011–2012)))

 • Sak nr. 15 [18:19:44]

  Interpellasjon fra representanten Gunvor Eldegard til kunnskapsministeren:
  «Regjeringa la før jul fram handlingsplan for likestilling. Det er veldig positivt. Eit tema i planen er at regjeringas mål er at fleire yrke og stillingar skal ha ein jamnare kjønnsbalanse, og at regjeringa ønskjer å stimulera til meir utradisjonelle utdanningsval for jenter og gutar innanfor vidaregåande opplæring og høgare utdanning. Handlingsplanen syner òg døme på gode prosjekt. Blant anna prosjektet «Jenter i bil og elektro», som har vart nokre år, har gitt gode resultat. Det ein òg ser, er at ein som oftast er avhengig av eldsjeler når ein set i gang prosjekt. Det er ingen i fylkeskommunen som styrer vidaregåande skule, som har eller tek eit ansvar for likestillinga. I dei fylka der det er eldsjeler, skjer det mykje spennande, elles lite.
  Vil statsråden ta tak i denne problemstillinga, og kva tiltak vil ho gjera?»

 • Sak nr. 16 [19:27:21]

  Interpellasjon fra representanten Svein Harberg til forsknings- og høyere utdanningsministeren:
  «Et samlet storting har påpekt at fagskolene skal ha en sentral plass i utdanningen. Fleksibilitet og mulighet for tilpasning til regionale behov og spesielle yrkesgrupper er en vesentlig rammebetingelse for skolenes utvikling og overlevelsesevne. Det oppleves nå stor frustrasjon hos mange fagskoler på grunn av uforutsigbare rammebetingelser. NOKUTs nye tolkning vedrørende opptakskrav ved å kreve videregående utdanning med beslektede linjevalg – dersom det finnes – som opptakskrav tar bort grunnlaget for flere av de utdanningstilbudene som fram til i dag har hatt gode søkertall og gode resultater. NOKUT har med dette endret en av Stortingets sentrale forutsetninger for fagskolene.
  Hvordan vil statsråden ta tilbake politisk styring og sikre at lovgivers intensjon oppfylles, slik at fagskolene fortsatt kan være et godt og tilgjengelig tilbud for dem som vil ta slik utdanning?»

 • Sak nr. 17 [20:11:38]

  Stortingets vedtak til lov om endringer i voldsoffererstatningsloven og straffeprosessloven ((Lovvedtak 49 (2011–2012), jf. Innst. 219 L (2011–2012) og Prop. 65 L (2011–2012)))

 • Voteringer

 • Referatsaker

Møtet hevet kl. 20.29.