Stortinget - Møte tirsdag den 12. juni 2012 kl. 10

Dato: 12.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 69 (2011–2012), jf. Innst. 326 L (2011–2012) og Prop. 74 L (2011–2012))

Sak nr. 22 [19:46:59]

Stortingets vedtak til lov om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv. (likebehandling ved utleie av arbeidstakere mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.