Stortinget - Møte fredag den 15. juni 2012 kl. 9

Dato: 15.06.2012

Dokumenter: (Lovvedtak 75 (2011–2012), jf. Innst. 359 L (2011–2012) og Prop. 95 L (2011–2012))

Sak nr. 6

Stortingets vedtak til lov om endringer i utlendingsloven (innhenting av opplysninger fra offentlige organer mv.)