Stortinget - Møte tirsdag den 11. desember 2012 kl. 10

Dato: 11.12.2012

Dokumenter:

(Innst. 9 S (2012–2013), jf. Prop. 1 S (2012–2013))

Sak nr. 5 [17:07:08]

Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 vedkommende Olje- og energidepartementet og Miljøverndepartementet