Stortinget - Møte onsdag den 12. desember 2012 kl. 10

Dato: 12.12.2012

Referatsaker

Sak nr. 9 [16:43:45]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.