Stortinget - Møte tirsdag den 19. februar 2013 kl. 10

Dato: 19.02.2013

Referatsaker

Sak nr. 13 [15:17:34]

Referat

 • 1.(154)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i forsinkelsesrenteloven mv. (gjennomføring av direktiv 2011/7/EU om kamp mot forseinka betaling i handelshøve) (Lovvedtak 19 (2012–2013))

   – er sanksjonert under 15. februar 2013

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(155)

  Tillegg til Prop. 141 L (2011–2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. (kontrollbestemmelser og personalliste) (Prop. 66 L (2012–2013))

  Enst.: Sendes finanskomiteen.

 • 3.(156)

  Riksrevisjonens undersøkelse av fagopplæring i bedrift (Dokument 3:6 (2012–2013))

 • 4.(157)

  Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale mål (Dokument 3:7 (2012–2013))

 • 5.(158)

  Riksrevisjonens undersøkelse av norsk bistand til helsesektoren i Malawi (Dokument 3:8 (2012–2013))

  Enst.: Nr. 3–5 sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.