Stortinget - Møte mandag den 9. desember 2013 kl. 10

Dato: 09.12.2013

Dokumenter: (Innst. 41 S (2013–2014), jf. Prop. 10 S (2013–2014))

Sak nr. 5 [10:03:33]

Innstilling frå utanriks- og forsvarskomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2013 under Forsvarsdepartementet

Votering i sak nr. 5

Komiteen hadde innstilt:

I

I statsbudsjettet for 2013 vert det gjort følgjande endringar:

Utgifter
1700Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, vert auka med919 000
frå kr. 379 726 000 til kr. 380 645 000
1710Forsvarsbygg og nye bygg og anlegg
1Driftsutgifter, vert auka med44 500 000
frå kr. 3 093 434 000 til kr. 3 137 934 000
46Ekstraordinært vedlikehald og komponentutskifting, kan overførast, vert redusert med2 800 000
frå kr. 162 980 000 til kr. 160 180 000
1719Fellesutgifter og tilskot til føretak under Forsvarsdepartementet
1Driftsutgifter, vert redusert med10 165 000
frå kr. 239 212 000 til kr. 229 047 000
43Til disposisjon for Forsvarsdepartementet, kan overførast, vert redusert med1 729 000
frå kr. 15 000 000 til kr. 13 271 000
71Overføringar til andre, kan overførast, vert redusert med920 000
frå kr. 69 435 000 til kr. 68 515 000
78Noregs tilskot til NATOs driftsbudsjett, kan overførast, vert auka med28 500 000
frå kr. 240 000 000 til kr. 268 500 000
1720Felles leiings- og kommandoapparat
1Driftsutgifter, vert auka med3 655 000
frå kr. 2 984 462 000 til kr. 2 988 117 000
1723Nasjonalt tryggingsorgan
1Driftsutgifter, vert auka med8 800 000
frå kr. 178 308 000 til kr. 187 108 000
1725Fellesinstitusjonar og -utgifter under Forsvarsstaben
1Driftsutgifter, vert auka med29 845 000
frå kr. 2 064 320 000 til kr. 2 094 165 000
50Overføring til Statens Pensjonskasse, kan overførast, vert redusert med1 000 000
frå kr. 2 300 000 til kr. 1 300 000
70Renter låneordning, kan overførast, vert auka med2 938 000
frå kr. 5 670 000 til kr. 8 608 000
1731Hæren
1Driftsutgifter, vert redusert med5 138 000
frå kr. 5 708 331 000 til kr. 5 703 193 000
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med7 461 000
frå kr. 3 678 620 000 til kr. 3 686 081 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med244 925 000
frå kr. 4 355 431 000 til kr. 4 600 356 000
1734Heimevernet
1Driftsutgifter, vert redusert med5 504 000
frå kr. 1 150 322 000 til kr. 1 144 818 000
1735Etterretningstenesta
21Spesielle driftsutgifter, vert redusert med1 549 000
frå kr. 1 136 255 000 til kr. 1 134 706 000
1740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsutgifter, vert auka med28 057 000
frå kr. 2 156 408 000 til kr. 2 184 465 000
1760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
1Driftsutgifter, kan nyttast underkap. 1760, post 45, vert auka med51 559 000
frå kr. 1 008 024 000 til kr. 1 059 583 000
44Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, nasjonalfinansiert del, kan overførast, vert auka med4 000 000
frå kr. 37 923 000 til kr. 41 923 000
45Større utstyrsanskaffingar og vedlikehald, kan overførast, vert redusert med251 505 000
frå kr. 6 897 320 000 til kr. 6 645 815 000
75Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, Noregs tilskot til NATOs investeringsprogram for tryggleik, kan overførast, kan nyttast under kap. 1760, post 44, vert redusert med7 854 000
frå kr. 82 135 000 til kr. 74 281 000
1761Nye kampfly med baseløysing
1Driftsutgifter, vert redusert med5 257 000
frå kr. 70 426 000 til kr. 65 169 000
1790Kystvakta
1Driftsutgifter, vert redusert med10 131 000
frå kr. 1 023 076 000 til kr. 1 012 945 000
1791Redningshelikoptertenesta
1Driftsutgifter, vert auka med17 914 000
frå kr. 849 394 000 til kr. 867 308 000
1792Norske styrkar i utlandet
1Driftsutgifter, vert auka med8 638 000
frå kr. 1 065 653 000 til kr. 1 074 291 000
1795Kulturelle og allmennyttige føremål
1Driftsutgifter, vert auka med3 688 000
frå kr. 267 801 000 til kr. 271 489 000
Inntekter
4710Forsvarsbygg og nybygg og nyanlegg
1Driftsinntekter, vert auka med11 743 000
frå kr. 3 912 925 000 til kr. 3 924 668 000
4719Fellesutgifter og tilskott til føretak under Forsvarsdepartementet
(Ny)1Driftsinntekter, løyvast med300 000
4723Nasjonalt tryggingsorgan
1Driftsinntekter, vert auka med8 800 000
frå kr. 2 771 000 til kr. 11 571 000
4731Hæren
Driftsinntekter, vert auka med13 100 000
frå kr. 61 642 000 til kr. 74 742 000
4733Luftforsvaret
1Driftsinntekter, vert auka med108 637 000
frå kr. 171 363 000 til kr. 280 000 000
4740Forsvarets logistikkorganisasjon
1Driftsinntekter, vert auka med24 721 000
frå kr. 165 812 000 til kr. 190 533 000
4760Nyskaffing av materiell og nye bygg og anlegg
45Større nyskaffingar, vert auka med60 450 000
frå kr. 25 961 000 til kr. 86 411 000
48Fellesfinansierte byggje- og anleggsarbeid, fellesfinansiert del, vert auka med24 400 000
frå kr. 67 000 000 til kr. 91 400 000
4791Redningshelikoptertenesta
1Driftsinntekter, vert auka med1 837 000
frå kr. 785 241 000 til kr. 787 078 000
4792Norske styrkar i utlandet
1Driftsinntekter, vert auka med26 000 000
frå kr. 10 368 000 til kr. 36 368 000
4795Kulturelle og allmennyttige formål
1Driftsinntekter, vert auka med2 500 000
frå kr. 9 057 000 til kr. 11 557 000

II

Bestillingsfullmakter

Stortinget samtykker i at Forsvarsdepartementet i 2013 kan gjere bestillingar utover dei gjevne løyvingane. Den samla ramma for nye bestillingar og gammalt ansvar skal ikkje overstige følgjande beløp:

Kap.PostSamla ramme
1732Sjøforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med240 000 000
frå kr. 810 000 000 til kr. 1 050 000 000
1733Luftforsvaret
1Driftsutgifter, vert auka med100 000 000
frå kr. 750 000 000 til kr. 850 000 000
1791Redningshelikoptertenesta
1Driftsutgifter, vert auka med10 000 000
Frå kr. 60 000 000 til kr. 70 000 000
Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.