Stortinget - Møte torsdag den 19. desember 2013 kl. 10

Dato: 19.12.2013

Formalia

Presidenten: Det foreligger fire permisjonssøknader:

  • – fra representantene Jørund Rytman, Kristian Norheim og Regina Alexandrova om permisjon i tiden fra og med 6. januar til og med 10. januar – alle for å delta i informasjonskurs ved Forsvarets høgskole

  • – fra representanten Knut Arild Hareide om foreldrepermisjon i tiden fra og med 7. januar til og med 27. mars

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknadene behandles straks og innvilges.

  • Følgende vararepresentanter innkalles for å møte i permisjonstiden slik:

  • – For Buskerud fylke: Tone Heimdal Brataas 7.–9. januar

  • – For Hordaland fylke: Astrid Aarhus Byrknes 7. januar–27. mars

  • – For Telemark fylke: Gry-Anette Rekanes Amundsen 7.–9. januar

  • – For Troms fylke: Kristian Støback Wilhelmsen 7.–9. januar

Presidenten: Stortinget har mottatt brev fra Statsministerens kontor datert 13. desember 2013 om midlertidig overføring av ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU.

Under henvisning til kongelig resolusjon opplyses det:

«Statsråd Vidar Helgesen skal avvikle permisjon i perioden fra og med 28. desember 2013 til og med 22. januar 2014.

For den tiden statsråd Helgesen har permisjon overtar utenriksminister Børge Brende ansvaret for samordning av EØS-saker og forholdet til EU, herunder ansvar for EØS-avtalen og tilhørende forvaltningsoppgaver. Han overtar også ansvaret for å bestyre de arbeidsoppgaver som Avdeling for Europa og handel i Utenriksdepartementet har for EU- og EØS-saker, samt andre arbeidsoppgaver knyttet til EU- og EØS-saker i andre deler av Utenriksdepartementet.

Utenriksminister Brende beholder ansvaret for øvrige deler av Utenriksdepartementet (unntatt klima- og skogsatsingen) i perioden.»

Presidenten foreslår at brevet fra Statsministerens kontor vedlegges protokollen – og anser det som vedtatt.

Representanten Torstein Tvedt Solberg vil fremsette et representantforslag.

Torstein Tvedt Solberg (A) [10:02:13]: På vegne av representantene Jonas Gahr Støre, Marianne Marthinsen og meg selv vil jeg fremme et representantforslag om å utrede Statens pensjonsfond utland sine investeringer i kullselskaper.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.