Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortinget - Møte torsdag den 13. februar 2014 kl. 10

Dato: 13.02.2014

Dokumenter: (Innst. 117 S (2013–2014))

Sak nr. 2 [10:01:21]

Innstilling fra Stortingets presidentskap om regulering av lønnen for Høyesteretts medlemmer

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 2

Presidentskapet hadde innstilt:

Med virkning fra 1. oktober 2013 fastsettes lønnen for Høyesteretts dommere slik:

Høyesterettsjustitiariuskr 1 875 083 per år
Høyesterettsdommerkr 1 617 027 per år
Votering:Presidentskapets innstilling ble enstemmig bifalt.