Stortinget - Møte tirsdag den 6. mai 2014 kl. 10

Dato: 06.05.2014

Dokumenter: (Innst. 176 S (2013–2014), jf. Prop. 50 S (2013–2014))

Sak nr. 2 [14:12:17]

Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om samtykke til deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) nr. 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014–2020)

Talere

Votering i sak nr. 2

Ingjerd Schou hadde her overtatt presidentplassen.

Svein Harberg (H) [14:13:19]: (komiteens leder og ordfører for saken): Tittelen på EU-programmet denne saken gjelder, vil vel i seg selv gjøre det vanskelig for de fleste å stemme imot: Et kreativt Europa! Kreativitet er i de aller fleste sammenhenger brukt som et positivt og ofte nødvendig begrep for et godt fungerende samfunn, for en optimistisk framtid og for en framtidsrettet og bærekraftig utvikling. Det er da heller ikke uenighet i komiteen om at Norge bør være deltager i det nye, sammenslåtte EU-programmet.

Det foreslås nå å samle de gamle programmene Kultur 2007, MEDIA og MEDIA Mundus i det nye programmet. Et kreativt Europa har som formål å fremme kulturelt og språklig mangfold, fremme europeisk kulturarv og styrke konkurranseevnen til den kulturelle og kreative sektoren i Europa, særlig audiovisuell sektor.

Jeg vil kort peke på et par ting som komiteen gjerne vil framheve som viktige:

Det er flott at programmet legger vekt på enklere tilgang til finansiering innenfor området. At det etableres en lånegarantiordning, vil etter all sannsynlighet ha stor betydning for økt aktivitet og kreativitet. Det er mange og tydelige tilbakemeldinger på at manglende finansiering stopper mange prosjekter i dag.

Videre er det positivt at programmet så tydelig løfter fram media som eget programområde. Komiteen har hatt mye dialog med mediebransjen det siste året, og vi vet at det er stort behov for utvidet kunnskap og samarbeid i utviklingen av den moderne mediehverdagen. Den digitale hverdagen forholder seg ikke til landegrenser, og dette må vi ta inn over oss.

Programmet har for øvrig et tydelig ønske om nettverksbygging på tvers av landegrensene innenfor alle programområder og vil derfor gi støtte til utveksling over landegrensene og nettverksbygging mellom kulturorganisasjoner.

Til slutt er det viktig å understreke at når vi går inn i og investerer i de forskjellige EU-programmene, er det også viktig å ha oppmerksomhet omkring hvordan vi i best mulig grad kan dra nytte av de samme programmene. Norske aktører og miljøer har i altfor liten grad maktet å hente ut det potensialet som finnes. Det er derfor viktig for komiteen å peke på viktigheten av at den norske desken for programmet, som skal ivaretas av Norsk kulturråd og Norsk filminstitutt, aktivt følger opp sine oppgaver for å fremme programmet og gjøre det kjent for målgruppen, og at de synliggjør de muligheter programmet gir.

Komiteen anbefaler enstemmig at Norge blir en del av det nye programmet for å bli en del av Et Kreativt Europa.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 2.

Votering i sak nr. 2

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker i deltakelse i en beslutning i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU) 1295/2013 om opprettelse av programmet Et kreativt Europa (2014–2020).

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.

Presidenten: I sak nr. 3 foreligger det ikke noe voteringstema.