Stortinget - Møte tirsdag den 3. juni 2014 kl. 10

Dato: 03.06.2014

Dokumenter: (Innst. 191 S (2013–2014), jf. Prop. 46 S (2013–2014))

Sak nr. 8 [13:03:33]

Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Kypros

Talere

Votering i sak nr. 8

Siri A. Meling (H) [13:03:56]: (ordfører for saken): Det er en enstemmig komité som samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Kypros settes i kraft. Jeg har bare en liten kommentar i tillegg knyttet til saken.

Medlemmer av komiteen har fått noen henvendelser fra nordmenn som omfattes av avtalen, og som er usikre på om de klarer å håndtere og forstå avtalen riktig, om de skal kunne klare å fremskaffe dokumentasjon osv. Det er gjerne pensjonister vi snakker om her. Det er klart at regjeringen er opptatt av å tilrettelegge for et system som er håndterbart for den enkelte skatteyter. Fra talerstolen har jeg lyst til å vise til det som òg ble nedfelt i Sundvolden-erklæringen, nemlig at regjeringen arbeider med disse spørsmålene og vurderer å etablere et servicekontor for nordmenn i utlandet i samarbeid med Nav og Skatteetaten. Vi ønsker òg å foreta en gjennomgang av kildeskatten.

Presidenten: Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 8.

Marit Nybakk hadde her overtatt presidentplassen

Votering i sak nr. 8

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til at skatteavtalen mellom Norge og Kypros settes i kraft.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.