Stortinget - Møte mandag den 16. juni 2014 kl. 10

Dato: 16.06.2014

Referatsaker

Sak nr. 30 [23:13:57]

Referat

 • 1.(332)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringer i forurensningsloven (tilsyn med kommunene) (Lovvedtak 49 (2013–2014))

  • 2. lov om endringer i åndsverksloven (gjennomføring av endringer i EUs vernetidsdirektiv) (Lovvedtak 52 (2013–2014))

   – er sanksjonert under 13. juni 2014

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(333)

  Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen) (Prop. 121 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 3.(334)

  Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (Infoflyt-systemet mv.) (Prop. 120 L (2013–2014))

  Enst.: Sendes justiskomiteen.

 • 4.(335)

  Fiskeriavtalane Noreg har inngått med andre land for 2014 og fisket etter avtalane i 2012 og 2013 (Meld. St. 26 (2013–2014))

  Enst.: Sendes næringskomiteen.

 • 5.(336)

  Utdanning for utvikling (Meld. St. 25 (2013–2014))

 • 6.(337)

  Endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt – verneplikt for kvinner) (Prop. 122 L (2013–2014))

  Enst.: Nr. 5 og 6 sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.