Stortinget - Møte torsdag den 4. desember 2014 kl. 10

Dato: 04.12.2014

Dokumenter: (Innst. 38 S (2014–2015), jf. Prop. 136 S (2013–2014))

Sak nr. 3 [16:37:17]

Innstilling fra finanskomiteen om endringsprotokoll til skatteavtalen med Brasil

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Votering i sak nr. 3

Komiteen hadde innstilt:

Stortinget samtykker til at endringsprotokollen undertegnet 20. februar 2014 i Brasilia til skatteavtalen mellom Norge og Brasil settes i kraft.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.