Stortinget - Møte fredag den 12. desember 2014 kl. 9

Dato: 12.12.2014

Dokumenter: (Innst. 53 S (2014–2015))

Sak nr. 9 [13:37:15]

Innstilling fra justiskomiteen om meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal om tilbaketrekking av Representantforslag 16 S (2014–2015) om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Etter ønske fra justiskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 10–12 behandles under ett. – Det anses vedtatt.

Votering i sak nr. 9

Komiteen hadde innstilt:

Meddelelse fra stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal datert 5. november 2014 om tilbaketrekking av Representantforslag 16 S (2014–2015) om å godkjenne Harstad som friby for en forfulgt musiker – vedlegges protokollen.

Votering:Komiteens innstilling ble enstemmig bifalt.