Stortinget - Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10

Dato: 16.12.2014

Formalia

Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland

Presidenten: Ærede medrepresentanter!

Tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland døde etter lengre tids sykdom 25. juli i år. Han ble 74 år gammel. Han representerte Akershus Arbeiderparti i 20 år på Stortinget, i en periode som strakk seg fra 1973–1993. Han var vararepresentant fra 1969–1973.

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland var utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo. Han ble økonomidirektør ved Ahus, en stilling han hadde permisjon fra i alle årene han var på Stortinget. Han vendte tilbake til stillingen i 1993. Han har i sin yrkeskarriere også arbeidet på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, i Skedsmo kommune og til sist i karrieren i Landslaget for offentlige pensjonister, LOP.

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland ble tidlig politisk aktiv. Han var studieleder i Arbeiderpartiets studentlag i 1965 og formann i Skedsmo AUF i 1969. Han satt i Studenttinget ved Universitet i Oslo og var medlem i Norsk Studentunions økonomiutvalg. Våren 1966 var han medlem av Studentersamfundets styre.

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland hadde flere fremtredende verv i løpet av sine fem perioder på Stortinget.

Han var i første periode medlem av justiskomiteen. I to perioder satt han i forbruker- og administrasjonskomiteen, og han var medlem av finanskomiteen i åtte år. Høsten 1974 og høsten 1980 var Gulbrandsen Mykland delegat til FNs generalforsamling. Han var også medlem av Stortingets delegasjon til Nordisk råd og medlem av den norske parlamentarikerdelegasjonen til EFTA.

I finanskomiteen fikk han det store saksordføreransvaret for å lose den nye skattereformen som trådte i kraft i 1992, igjennom i Stortinget. Gjennom hele dette arbeidet ledet Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland de folkevalgte frem til bred enighet om prinsippene for et nytt skattesystem for bedrifter og enkeltpersoner. De som fulgte finanskomiteens arbeid på nært hold i dette omfattende og krevende arbeidet, ga Gulbrandsen Mykland svært gode attester for hans saksordførerarbeid. Han var bl.a. også saksordfører for lov om forsikringsavtaler i forbruker- og administrasjonskomiteen.

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland var også svært engasjert i internasjonalt arbeid. Etter at han gikk ut av Stortinget i 1993, hadde Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland oppdrag for både Flyktningrådet og OSSE.

Han virket dessuten som valgobservatør i en rekke land og var aktiv i AWEPA, parlamentarikernettverket for det sørlige Afrika.

Han var en ekte nordist og var allerede i ungdomsårene sekretær i Foreningen Norden, avdeling Skedsmo.

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland deltok i det politiske liv i Skedsmo i en årrekke, både før, under og etter tiden i Stortinget. I mange år var han en markant leder av Skedsmo Arbeiderparti, og det i en tid med stor utvikling og aktivitet i Skedsmo og på Stortinget. Han var også styreleder i Akershus Arbeiderpresse.

Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland var en profilert, frittalende og uredd politiker. Han la aldri lokk over sine meninger, selv ikke når disse gikk på tvers av hans eget partis etablerte politikk. Og han er trolig en av få som i Stortinget har tatt replikk på statsråd fra eget parti.

Til tross for mange krevende år i politikken fant også Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland tid til familien på fritiden.

Vi takker Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland for hans innsats på Stortinget og i norsk samfunnsliv i alminnelighet, og vi lyser fred over Thor-Eirik Gulbrandsen Myklands minne.

Representantene påhørte stående presidentens minnetale.

Presidenten: Følgende vararepresentanter har tatt sete:

For Akershus fylke: Are Helseth

For Rogaland fylke: Marie Ljones Brekke

For Østfold fylke: Wenche Olsen og Fredrik Bjørnebekk

Presidenten: Representanten Tove Karoline Knutsen vil fremsette et representantforslag.

Tove Karoline Knutsen (A) [10:07:33]: På vegne av representantene Torgeir Micaelsen, Ruth Grung, Freddy de Ruiter, Audun Otterstad og meg sjøl har jeg gleden av å framsette et representantforsalg om å autorisere manuellterapeuter i henhold til helsepersonelloven.

Presidenten: Forslaget vil bli behandlet på reglementsmessig måte.

Før sakene på dagens kart tas opp til behandling, vil presidenten opplyse om at møtet fortsetter utover kl. 16.