Stortinget - Møte onsdag den 30. september 2015 kl. 13

Dato: 30.09.2015

Sak nr. 1 [13:03:25]

Valg av nytt medlem og varamedlem til valgkomiteen

Talere

Presidenten: Det skal velges ett nytt medlem og ett nytt varamedlem til valgkomiteen.

Presidenten ber om forslag.

Harald T. Nesvik (FrP) (fra salen): Jeg foreslår Bente Thorsen som nytt medlem og Bård Hoksrud som nytt varamedlem.

Presidenten: Bente Thorsen er foreslått som nytt medlem til valgkomiteen, og Bård Hoksrud er foreslått som nytt varamedlem nr. 6 for Fremskrittspartiet til valgkomiteen.

– Andre forslag foreligger ikke, og presidenten antar at det kan voteres på vanlig måte.

Votering:Forslaget fra Harald T. Nesvik ble enstemmig bifalt.